V E D T Æ G T E R

F O R

PARTNERS IN PRACTICE

 

§ 1 - Foreningens navn, hjemsted og formål

Stk. 1

Foreningens navn er ”Partners in Practice” (PiP).

Stk. 2

Foreningens hjemsted er Skødstrup, Århus kommune.

Stk. 3

Foreningen har til formål at fremme udviklingen af primær sundhedstjeneste på verdensplan, herunder ved at indgå i samarbejde med internationale organisationer om at udvikle, facilitere og implementere udviklingsprogrammer inden for almen medicin i lande, hvor almen medicin mangler eller udgør en utilstrækkelig del af deres primære sundhedstjeneste.

Stk. 4

Foreningen er en almennyttig, non-profit forening uafhængig af partipolitiske interesser.

§ 2 – Foreningens medlemskreds

Stk. 1

Som medlemmer kan optages læger og andremed interesse for almen medicin.

Stk. 2

Indmeldelse sker via PiPs hjemmeside eller ved at rette henvendelse til foreningens sekretariat.

§ 3 – Medlemmernes forhold til foreningen

Stk. 1

Det enkelte medlem er pligtigt at betale det til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte kontingent.

Stk. 2

Et medlem, der er i restance til foreningen, har ikke stemmeret på generalforsamlingen, ligesom medlemmet ikke kan vælges til tillidshverv i foreningen.

§ 4 – Foreningens ledelse

Stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2

Foreningen ledes af en bestyrelse, jf. § 9, som under ansvar for generalforsamlingen varetager den daglige ledelse, repræsenterer foreningen udadtil og i øvrigt varetager foreningens interesser.  

§  5 – Generalforsamlingen

Stk. 1

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år fortrinsvis i oktober måned i Danmark - første gang i oktober måned 2014.

Stk. 2

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved e-mail til hvert enkelt medlem.

§ 6 – Dagsorden for den ordinære generalforsamling

Stk. 1

Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal følge med indkaldelsen til generalforsamlingen. Det samme gælder det underskrevne årsregnskab samt forslag til budget for det indeværende regnskabsår.

Stk. 2

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før datoen for generalforsamlingen.

Stk. 3

Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

Stk. 4

På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:

 1.     Valg af dirigent.

 2.     Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

 3.     Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen.

 4.     Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.

 5.     Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingenter for det følgende år.

 6.     Valg af formand.

 7.     Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant.

 8.     Valg af revisor.

 9.     Eventuelt.

Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning.

§ 7 – Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling 

Stk. 1

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære generalforsamling, afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter skriftlig begæring herom til bestyrelsen af mindst 1/4 af foreningens medlemmer, der ik­ke er i restance til fore­ningen. I begæringen skal dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling angives.

Stk. 2

Når begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter begæringens modtagelse, idet juli måned dog ikke medregnes.

Stk. 3

Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsam­ling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet af ge­neralforsamlingen.

§ 8 – Valg af dirigent og afstemning m.v.

Stk. 1

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, suppleant, kasserer, revisor eller revisorsuppleant for for­eningen.

Stk. 2

Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten bestemmer, at afstemningen skal være skriftlig.

Stk. 3

Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end to fuldmagter.

Stk. 4

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, medmindre vedtægten bestemmer andet. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Blanke stemmer medregnes ikke.

Stk. 5

Over det på generalforsamlingen passerede, skal der udarbejdes et referat, der godkendes af dirigenten og formanden, hvorefter referatet har fuld beviskraft i enhver henseende.

Stk. 6

Senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse udsendes referatet af bestyrelsen til hvert enkelt medlem.

Stk. 7

Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig beslutning om forhold af fælles interesse, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af gene­ralforsamlingens beslutning.

§ 9 – Bestyrelsen

Stk. 1

Bestyrelsen skal bestå af mindst 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen, dog alene 2 bestyrelsesmedlemmer ved stiftelsen af foreningen, idet generalforsamlingen inden den 31.12.2014 vælger yderligere 5 bestyrelsesmedlemmer. Formanden vælges direkte af generalforsamlin­gen, mens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv.

Stk. 2

Bestyrelsen samt 1 suppleant vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Indtil generalforsamlingen i oktober 2014 kan bestyrelsen dog bestå af de syv medlemmer, der har stiftet foreningen.

Stk. 3

Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets 1øb, og efter at suppleanten er tiltrådt, bliver mindre end 5, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv, indtil førstkommende generalforsamling.

Stk. 4

Bestyrelseshverv er ulønnet, medmindre gene­ralforsamlingen bestemmer andet.

Stk. 5

Bestyrelsen har den daglige ledelse af forenin­gens virksomhed.

Stk. 6

Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller to medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt. Bestyrelsesmøde kan afholdes ved fremmøde – evt. som åbent møde for alle medlemmer - eller elektronisk efter bestyrelsens beslutning.

Stk. 7

Efter hvert bestyrelsesmøde udfærdiger referenten et referat, som senest 7 hverdage efter mødets afholdelse sendes pr. e-mail til bestyrelsesmedlemmerne. Evt. ændringsforslag skal være indsendt senest efter yderligere 7 hverdage. Såfremt der ikke er ændringsforslag til referatet regnes dette som godkendt.

Stk. 8

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer giver møde.

Stk. 9

Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk.10

Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af foreningens medlemmer udenfor bestyrelsen. Dog skal udvalgsformanden altid være et bestyrelsesmedlem.

§ 10 - Tegning og hæftelse

Stk. 1

Foreningen tegnes overfor tredjemand af et flertal af bestyrelsen, der kan meddele prokura til formanden og kassereren til at tegne foreningen hver især eller i forening med et bestyrelsesmedlem. Prokuraen kan begrænses. 

Stk. 2

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de på foreningen påhvilende forpligtelser.

§ 11 – Regnskab og revision

Stk. 1

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår er fra foreningens oprettelse til den 31.12.2014.

Stk. 2

Generalforsamlingen vælger to revisorer, hvoraf den ene skal være enten statsautoriseret eller registreret revi­sor, såfremt generalforsamlingen bestemmer det, mens den anden skal være et medlem af foreningen. Ved stiftelsen af foreningen vælges dog alene én revisor, idet generalforsamlingen senest den 31.12.2014 vælger yderligere én revisor, der skal være statsautoriseret eller registreret revisor. Den statsautoriserede eller registrerede revisor vælges for ét år ad gangen, mens medlemsrevisoren vælges i ulige år for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3

Revisorerne udarbejder foreningens årsrapport bestående af resultatopgørelse og balance. Årsrapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med god revisionsskik, og skal af revisorerne være revideret, såvel talmæssigt som kritisk, så betids at en ekstrakt med revisorpåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamling.

§ 12 – Medlemskontingent og øvrige bidrag

Stk. 1

Indbetalinger af medlemskontingenter eller andre bidrag foretages til det sted, som angives af bestyrelsen eller generalforsamlingen. Foreningens midler indsættes på foreningens bankkonto.

Stk. 2

Regnskabet opdeles i to adskilte dele: en del der vedrører kontingentindtægter, der dækker udgifter til foreningens drift (mødeafholdelse, kontor, revisorudgifter, m.v.). En anden del, der omfatter donationer – herunder donationer fra lægeklinikker - der alene skal bruges til fremme af foreningens formål jf. § 1, stk. 3 - dvs. til dækning af udgifter i forbindelse med udsendelser o.a., der kommer ind under formålet med PiP (transport til udsendelsessted, transport lokalt på udsendelsessted, vaccinationer, husleje på udsendelsesstedet samt evt. etableringsomkostninger).

§ 13 – Vedtægtsændringer

Stk. 1

Generalforsamlingens beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræver 2/3 majoritet blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, som dog mindst skal udgøre halvdelen af fore­ningens medlemmer.

Stk. 2

Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes til ny generalforsam­ling, der skal afholdes inden en måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer - uden hensyn til de mødendes tal - er for for­slaget.

§ 14 – Udmeldelse og eksklusion

Stk. 1

Udmeldelse sker skriftligt til sekretariatet, herunder ved e-mail. Betalt kontingent for det pågældende år refunderes ikke.

Stk. 2

Såfremt 2/3 af de fremmødte på generalforsamling finder, at et medlem handler til skade for foreningen, kan det pågældende medlem ekskluderes af foreningen. Medlemmer, der trods påkrav ikke betaler forfaldent kontingent, slettes uden videre som medlem af foreningen fra det pågældende regnskabsårs udløb. Slettelse på grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelsen for det regnskabsår, i hvilket udelukkelsen finder sted.   

§ 15 – Opløsning

Til foreningens opløsning kræves et kvalificeret flertal på 3/4 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer, afgivet på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Generalforsamlingerne skal afholdes med mindst seks ugers interval. På den anden generalforsamling beslutter generalforsamlingen samtidigt med simpelt flertal, hvorledes foreningens eventuelle formue skal fordeles til en eller flere organisationer, der har samme eller lignende formål som foreningen.

§ 16 – Generelt

Fremkommer der spørgsmål, hvorom denne vedtægt intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.