DSAM Logo

Dette er til dig, som er udpeget af DSAM til at repræsentere selskabet f.eks. i en arbejdsgruppe i regi af Sundhedsstyrelsen – eller som måske er på vej til at blive det. DSAM har en lang række personer, primært praktiserende læger, som deltager i mange forskellige sammenhænge på vegne af selskabet – især i arbejds-, følge- og styregrupper, hvor der drøftes konkrete, afgrænsede faglige spørgsmål, og hvor selskabet er blevet inviteret til at deltage og har valgt at give sin mening til kende.

Der er i 2021 lavet en undersøgelse blandt DSAM’s udpegede. Undersøgelsen viser, at det opleves meningsfuldt at være udpeget, at der bliver lyttet til, hvad de udpegede siger, og at der er stor interesse for at forstå forholdene i almen praksis. Samtidig viser undersøgelsen også, at det kan være et ensomt arbejde, og at der er behov for viden om, hvem man kan sparre med og hvem man skal kontakte, hvis man ønsker at drøfte hvilket mandat man har.

Som udpeget fra DSAM (når man har DSAM-kasketten på) repræsenterer man ikke kun selskabet, men hele almen praksis og de almenmedicinske kerneværdier - se DSAM's Pejlemærker.

Herunder ser du svar på en række hyppige spørgsmål, som de udpegede stiller:

Hvilke kvalifikationer kræver det at være udpeget?

Det er forskelligt fra opgave til opgave, men ofte handler det om at formidle dagligdagen i almen praksis og se på opgaven med almenmedicinske briller, hvor vi stiller os spørgsmålet: Hvad er fagligt relevant for de praktiserende læger, klinikkens personale og for patienterne, der kommer hos os? I enkelte udpegninger er der behov for specifikke kompetencer, og ofte bliver du udpeget til det, som du særligt interesserer dig for eller har erfaring med.

Får man godtgjort sin tid?

Hvis man er udpeget som praktiserende læge og har udgifter, fordi man er nødt til at forlade sin praksis, er der lavet en specialaftale med Sundhedsstyrelsen om, at den praktiserende læge kan få godtgjort sin tid (aktuel timetakst kr. 690,00). Nogle honoreres også for forberedelsestid. Transport dækkes også, men man skal være opmærksom på regler omkring transport - se her. Aftale om transport og honorar skal være på plads før første møde. Kontaktperson får du oplyst af sekretariatet.

I nogle tilfælde ydes der ikke kompensation. Hvis DSAM skønner, at det er vigtigt at have en repræsentant med alligevel, ydes tabt arbejdsfortjeneste i henhold til DSAM’s regler.

Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

Du kan altid kontakte lægefaglig konsulent Anne Møller og få sparring på konkrete problemstillinger. Hun kan også hjælpe med at få kontakt til en relevant person i bestyrelsen eller anden ressourceperson, hvis det er nødvendigt.

Hvis det drejer sig om et rent administrativt spørgsmål, f.eks. angående økonomi, kan du kontakte dsam@dsam.dk.

Hvis du har brug for en ”backing group”, må du gerne sparre med kolleger i nærmiljøet. Det kan være din klynge, kolleger i praksis, 12-mands-grupper, men vi hjælper også gerne med at finde kollegaer med samme interesseområde med henblik på netværksdannelse.

Hvis jeg bliver forhindret i at varetage mit hverv som udpeget?

Hvis du bliver forhindret i at deltage som aftalt (f.eks. på grund af orlov eller længere sygemelding), bedes du give sekretariatet besked enten via dsam@dsam.dk eller Anne Møller, am@dsam.dk, så det kan vurderes, om der skal findes en anden person til at repræsentere DSAM.

Hvad kommer der typisk ud af at være udpeget?

Der vil typisk komme et produkt ud af det arbejde, hvor du har repræsenteret DSAM. Det kan være en national klinisk retningslinje/anbefaling, en vejledning, et forløbsprogram eller lignende. Dette produkt vil DSAM typisk få i høring, og i den forbindelse vil den lægefaglige konsulent ofte kontakte dig for at koordinere høringssvaret og for at høre, hvordan arbejdet er forløbet, og om der er noget særligt, vi skal være opmærksomme på.

Hvad kan jeg forvente af respons fra DSAM – og hvilken mulighed har jeg for sparring?

Det er en meget selvstændig opgave at være udpeget. Vi hører gerne fra dig, hvis du løber ind i problemer i forhold til den gruppe, som du er udpeget til. Det er også vigtigt, at vi hører fra dig, hvis du har forslag til, hvordan vi kan forbedre kontakten til dig som udpeget eller der er noget, som vi skal være særligt opmærksomme på.

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver kontaktet af en journalist?

Det kan ske, at en DSAM-udpeget får en pressehenvendelse på mail eller et opkald fra en journalist. Her er du som udpeget velkommen til at kontakte DSAM's presseansvarlige Sine Barrett-Madsen, 2830 2321 eller sbm@dsam.dk. Sine står bl.a. for at koordinere selskabets pressehenvendelser.