VIA’s sammensætning udgøres af en repræsentant fra PLO’s bestyrelse, en fra DSAM’s bestyrelse, 2 repræsentanter fra FYAM og så af adskillige medlemmer, der har ”hænderne ned i uddannelsesmulden” i de fem regioner. Det vil sige uddannelseskoordinatorer og postgraduate kliniske lektorer i specialet almen medicin – og som associerede medlemmer kursuslederne for de specialespecifikke kurser i almen medicin, der jo finder sted i Aarhus, Odense og København. Det bliver derfor et stort udvalg – men til gengæld også et udvalg, der dels har ekspertisen og erfaringen og dels har muligheden for at eksekvere beslutninger, der tages. Diskussionerne i udvalget føles vedkommende!

De fleste videnskabelige selskaber sørger i øvrigt som vi for, at deres uddannelsesudvalg bl.a. består af specialets postgraduate kliniske lektorer.

I det forløbne år har udvalget fulgt op på den nye Målbeskrivelse og den nye uddannelse, som er iværksat i hele landet. Specielt er kompetencevurderingsmetoderne jo opgraderet betydeligt, og det har nødvendiggjort en yderligere opkvalificering af tutorlægerne – en proces, der er i gang overalt i landet. Nødvendigheden af disse tutorkurser understøttes af vores nye overenskomst, som ligeledes efter vores ønske indebærer, at regionerne har påtaget sig HR-funktionen i forbindelse med fase 2- og fase3-stillinger.

På ét område er udvalget dog ikke tilfreds med speciallægeuddannelsen: 1813 problemet er ikke løst! 1813 har igen i år fyldt meget i udvalget, og indsatsen er primært sket gennem de lokale kasketfolk i Region Hovedstaden. Det skal sikres, at uddannelseslæger i Region Hovedstaden får en så god uddannelse på lægevagtsområdet, så de kan opfylde målbeskrivelsens krav og dermed virke som vagtlæger (også i de 4 andre regioner!). Uddannelseskvaliteten for kommende almenmedicinere på de pædiatrisk afdelinger i Region Hovedstaden må heller ikke lide under 1813 ordningen. Oplysninger har klart indikeret, at det patientklientel, som uddannelseslægerne ser på de pædiatriske afdelinger i dag er blevet skævt i forhold til intentionerne i vores målbeskrivelse.

PLO har ikke løst 1813 – VIA har ikke løst de afledte uddannelsesmæssige problemer, men til gengæld har de lokale uddannelseskoordinatorer kæmpet bravt for at minimere disse!

VIA har i det forløbne år ensrettet behandlingen af merit-ansøgninger. Det drejer sig om uddannelseslæger, der søger merit for tidligere uddannelseselementer, som så kan bruges i forbindelse med en speciallægeuddannelse i almen medicin.

Det er glædeligt, at den nye uddannelse nu underkastes forskningsmæssig opfølgning – de første præsentationer var ved Nordisk Kongres i Gøteborg, flere følger ved AMEE kongressen i Glasgow om en uges tid – og flere publikationer er på vej. Når vi forsøger at skabe en god uddannelse, er det også en pligt at følge op på det – og sikre en publikation af vores erfaringer.

Det skal bemærkes, at det forløbne år jo også bragte en klinisk lærebog i almen medicin på gaden – den første danske nogensinde – så den teoretiske basis er på plads for såvel studenter som for kommende speciallæger.

Udvalget løste som sagt ikke 1813 problemet – og det endnu større problem rekruttering fik vi så heller ikke løst! Af nok mange grunde har det knebet markant med rekrutteringen i det forløbne år. Lidt beroligende har det dog været, at det ikke udelukkende er i vort speciale, at der har været en noget overraskende vigende tilgang. Meget tyder på, at det allerede er vendt en smule – men opgaven er fortsat meget stor i almen medicin – og specielt spredningen af uddannelseslæger og senere spredningen af praktiserende læger. VIA har givet input og sparring til DSAM’s og PLO’s Rekrutteringsudvalg – og vi håber, at dette udvalg senere på året kan bidrage med forslag til at bedre rekrutteringen – manglende rekruttering er en alvorlig trussel mod såvel specialet som hele almen praksis. Opgaven skal løses!

FYAM er lige nu ved at skabe en oversigt over de noget forskellige ansættelsesprocedurer til H-stillinger – et rigtig godt initiativ. VIA har tidligere forgæves forsøgt at motivere for en fælles procedure, men når det ikke lykkedes, er det afgørende, at de unge læger i hvert fald kender principperne i de 5 regioner.

En stor tak skal lyde til VIA’s medlemmer, der her skal nævnes – men også en tak til observatører og suppleanter – og vores sekretariatsmedarbejder, Tina Louise Olsen.

Medlemmer af VIA:
Andrew Lurie, Frederik Tebering, Gunver Lillevang, Karen Hansen, Lars Aagaard Olsen, Martin Munk, Niels Kristian Kjær, Søren Olsson, Søren Prins, Marianne Hansen, Marianne Vedsted, Martin Ryt-Hansen, Palle Mark Christensen og Roar Maagaard.

Roar Maagaard, formand for VIA