DSAM Logo

VIA’s sammensætning udgøres af en repræsentant fra PLO’s bestyrelse, en fra DSAM’s bestyrelse, 2 repræsentanter fra FYAM og så af adskillige medlemmer, der har ”hænderne nede i uddannelsesmulden” i de fem regioner. Det vil sige uddannelseskoordinatorer og postgraduate kliniske lektorer i specialet almen medicin – og som associerede medlemmer kursuslederne for de specialespecifikke kurser i almen medicin, der jo finder sted i Aarhus, Odense og København. Det bliver derfor et stort udvalg – men til gengæld også et udvalg, der dels har ekspertisen og erfaringen og dels har muligheden for at eksekvere beslutninger, der tages. Diskussionerne i udvalget føles vedkommende!

De fleste videnskabelige selskaber sørger i øvrigt som vi for, at deres uddannelsesudvalg bl.a. består af specialets postgraduate kliniske lektorer.

I det forløbne år har udvalget som altid forsøgt at få løst aktuelle uddannelsesproblemer. Vi forsøger nationalt at koordinere indsatsten – forsøger at få ”fælles fodslag” i alle 5 regioner. Vi søger specifikt at koordinere i forhold til:

  • først og fremmest i relation til vores tutorlægekorps, der til alle tider vil være det helt essentielle i almenmedicinsk uddannelse: uden det korps af engagerede tutorer ville specialet ikke kunne løfte opgaven, og slet ikke til det høje niveau som det sker!

  • i de regionale uddannelsesfora – også i relation til sygehusafdelinger, der indgår i vores uddannelse

  • i de regionale videreuddannelsesråd

  • i det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

  • i Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse

I det forløbne år har fokus helt specielt været på rekruttering af unge læger til vores speciale. Vi har givet input til DSAM’s og PLO’s fælles Rekrutteringsudvalg – og har arbejdet med de praktiske løsninger på rekrutteringsområdet. Lægedækningsudvalget kom jo med flere anbefalinger, og de er efterhånden ved at blive ført ud i livet. Allervigtigst var beslutningen om, at om lidt skal 90 % af alle KBU læger i almen praksis (og ikke blot 80 % som i dag), og lidt senere skal det så igen være 100 %, som det jo var, inden man gik fra turnus på 18 mdr. til KBU på 12 mdr. Dette kræver flere tutorlæger – og da regeringen så har besluttet at uddanne 30 flere almenmedicinere i 2019 og igen i 2020, så vil det også gøre behovet for tutorlæger endnu højere.

Udvalget mener dog, at den aktuelle lille kapacitetsudvidelse af speciallægeuddannelsen er klart for lille, og når det lykkes at overbevise beslutningstagerne om dette, så vil behovet for tutorlæger øges yderligere. VIA og de regionale uddannelseskoordinatorer vil gerne arbejde meget aktivt for at skaffe det fornødne tutorlægekorps.

Undertegnede er medlem af Sundhedsstyrelsens Dimensioneringsudvalg – og vil naturligvis også her forsøge at nå målet om langt flere praktiserende læger i Danmark.

I VIA har vi også en tilsyneladende ”never ending story”: hvordan sikrer man uddannelseslægerne i Region Hovestaden de fornødne kompetencer inden for vagtområdet, så de kan virke som vagtlæger over alt i landet fremover? Det er politisk korrekt at tale om ”udfordringer” nu til dags – men når det kommer til 1813, er det nu naturligt, at tale om ”problemer” i stedet for – og forsøg på løsning pågår stadigvæk.

Udvalget aktuelle sammensætning fremgår af DSAM's hjemmeside. En stor tak til alle medlemmer for en dedikeret indsats for uddannelsen i almen medicin.

Roar Maagaard, formand for VIA