DSAM Logo

VIA’s sammensætning udgøres af en repræsentant fra PLO’s bestyrelse, en repræsentant fra DSAM’s bestyrelse, 2 repræsentanter fra FYAM og så af adskillige medlemmer, der har ”hænderne nede i uddannelsesmulden” i de fem regioner. Det vil sige uddannelseskoordinatorer og postgraduate kliniske lektorer i specialet almen medicin – og som associerede medlemmer kursuslederne for de specialespecifikke kurser i almen medicin, der jo finder sted i Aarhus, Odense og København. Der er også repræsentanter fra sekretariaterne i DSAM og PLO. Det bliver derfor et stort udvalg – men til gengæld også et udvalg, der dels har ekspertisen og erfaringen og dels har muligheden for at eksekvere beslutninger, der tages. Diskussionerne i udvalget føles (i hvert fald for undertegnede) vedkommende. De fleste videnskabelige selskaber sørger i øvrigt som vi for, at deres uddannelsesudvalg bl.a. består af specialets postgraduate kliniske lektorer.

I det forløbne år er vores kommissorium blevet opdateret – se det nye her.

VIA forsøger nationalt at koordinere indsatsen på uddannelsesområdet – forsøger at få ”fælles fodslag” i alle 5 regioner. Vi søger specifikt at koordinere i forhold til:

  • først og fremmest i relation til vores tutorlægekorps, der til alle tider vil være det helt essentielle i almenmedicinsk uddannelse: uden det korps af engagerede tutorer ville specialet ikke kunne løfte opgaven, og slet ikke til det høje niveau som det sker!
  • i de regionale uddannelsesfora – også i relation til sygehusafdelinger, der indgår i vores uddannelse
  • i de regionale videreuddannelsesråd
  • i det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse
  • i Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse

Som i de sidste par år har vi haft fokus på rekruttering af unge læger til vores speciale. Vi har givet input til DSAM’s og PLO’s fælles Rekrutteringsudvalg – og har arbejdet med de praktiske løsninger på rekrutteringsområdet. Det lader jo til, at der nu langt om længe bliver taget politiske beslutninger på området, så det ikke blot er fugle på taget. Det betyder, at der allerede nu er kommet en udvidelse af uddannelseskapaciteten frem mod speciallæge i almen medicin – men det betyder også, at der meget snart kommer en langt større udvidelse. Det vil sætte vores tutorlæger under pres i det meste af landet – alle konsultationsrum skal udnyttes maksimalt – og i nogle praksis skal der nok udvises en del kreativitet for at få plads til alle de ekstra uddannelseslæger. Det håber og tror vi i VIA bestemt skal lykkes. Uddannelseskoordinatorer og lektorer er i gang med arbejdet lokalt – men den endelige opgave skal løftes af alle os tutorlæger. I skrivende stund venter vi på OK 21 – og heri indgår også tutorlægeaftalen – vi håber, at nogle (alle) af vores ønsker dertil bliver indfriet.

Hyperakut er behovet for flere intro-stillinger – det er en forudsætning for, at alle hoveduddannelsesstillinger kan blive besat. Budskabet er sendt videre til alle relevante!

COVID-19 pandemien har også haft negativ indflydelse på uddannelsesområdet:

  • ”vores uddannelseslæger” blev trukket ud af deres planlagte uddannelsesophold på kliniske afdelinger for at hjælpe i COVID-beredskabet (forståeligt – men ærgerligt for en del)
  • returdage blev inddraget i foråret og forsommeren – og disse dage blev spist op af hospitalerne, så de kompenseres ikke her til efteråret (VIA har plæderet kraftigt for, at det ikke skal gå sådan under en evt. ”anden bølge”)
  • en overgang var arbejdet i almen praksis også delvist lammet, og har var der gode folk i VIA, som hurtigt udarbejdede et katalog over relevante arbejdsopgaver i praksis for vores uddannelseslæger – tak for dette!
  • i Region Hovedstaden var der udfordringer i deltagelse i vagtarbejdet i 1813 – og specielt i forhold til evt. deltagelse af uddannelseslæger i deres kørende vagter til potentielt coronasmittede patienter.

Undertegnede har tidligere været medlem af Sundhedsstyrelsens Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse (på et LVS mandat) – men i dag er udelukkende Gunver Lillevang fra PLO’s bestyrelse medlem af rådet. Det er meget vigtigt, at almen medicin har en stemme i rådet, som har dyb indsigt i uddannelsesområdet.

Sundhedsstyrelsen/Det Nationale Råd har netop skudt en (mini)revision i gang af alle speciallægeuddannelser – PLO har gode folk med i alle arbejdsgrupper, så jeg håber, at VIA kan støtte disse i arbejdet – og når en  rapport ligger på bordet, vil det givetvis betyde nyt arbejde til VIA – for det kommer jo nok til at kalde på både en revision af målbeskrivelse og uddannelsesopbygning.

Udvalgets aktuelle sammensætning fremgår af DSAM's hjemmeside. En stor tak til alle medlemmer for en dedikeret indsats for uddannelsen i almen medicin.

Roar Maagaard, formand for VIA