DSAM Logo

VIA’s sammensætning udgøres af en repræsentant fra PLO’s bestyrelse, en fra DSAM’s bestyrelse, 2 repræsentanter fra FYAM og så af adskillige medlemmer, der har ”hænderne nede i uddannelsesmulden” i de fem regioner. Det vil sige uddannelseskoordinatorer og postgraduate kliniske lektorer i specialet almen medicin – og som associerede medlemmer kursuslederne for de specialespecifikke kurser i almen medicin, der jo finder sted i Aarhus, Odense og København. Der er også repræsentanter fra sekretariaterne i DSAM og PLO. Det bliver derfor et stort udvalg – men til gengæld også et udvalg, der dels har ekspertisen og erfaringen og dels har muligheden for at eksekvere beslutninger, der tages. Diskussionerne i udvalget føles vedkommende. De fleste videnskabelige selskaber sørger i øvrigt som vi for, at deres uddannelsesudvalg bl.a. består af specialets postgraduate kliniske lektorer.

Vores kommissorium findes her.

VIA forsøger nationalt at koordinere indsatsten på uddannelsesområdet – forsøger at få ”fælles fodslag” i alle 5 regioner. Vi søger specifikt at koordinere i forhold til:

  • først og fremmest i relation til vores tutorlægekorps, der til alle tider vil være det helt essentielle i almenmedicinsk uddannelse: Uden det korps af engagerede tutorer ville specialet ikke kunne løfte opgaven, og slet ikke til det høje niveau som det sker!
  • i de regionale uddannelsesfora – også i relation til sygehusafdelinger, der indgår i vores uddannelse
  • i de regionale videreuddannelsesråd
  • i det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse
  • i Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse

Vores fokus har i endnu et år været på rekruttering af unge læger til vores speciale. Vi har givet input til DSAM’s og PLO’s fælles Rekrutteringsudvalg – og har arbejdet med de praktiske løsninger på rekrutteringsområdet. Der er nu langt om længe taget politiske beslutninger på området, så en bedre dimensionering af uddannelseskapaciteten (HU-stillinger) er sikret – og ligeledes et højere antal introstillinger. VIA gav også input til PLO-siden i forbindelse med forhandlingerne om OK 22. Uddannelseskoordinatorer og postgraduate lektorer arbejder over hele landet på at sikre veluddannede tutorlæger nok til at kunne løfte en større uddannelsesopgave.

I det forløbne år har regeringen besluttet en lille omlægning af specialeuddannelsen i almen medicin: Hospitalsforløbet skal forkortes med op til 6 mdr., som så skal foregå i almen praksis i stedet for. Det var jo i øvrigt den plan, som VIA havde indbygget i den nye Målbeskrivelse, der fik virkning fra 2013, men som Danske Regioner skød ned af økonomiske årsager. Det er vi således godt tilfredse med. Ja, vi ved udmærket, at visse FYAM medlemmer ser lidt anderledes på det – men jeg vil blot her nævne, at det bestemt også var efter FYAM’s ønske, at vi arbejdede for det i 2013. P.t. har vi dog ikke hørt fra Sundhedsministeriet eller Sundhedsstyrelsen angående, hvornår og hvordan denne ændring skal implementeres.

Vores andet meget væsentlige arbejdsområde har været en forestående omlægning af uddannelsen i det hele taget. Sundhedsstyrelsen/Det Nationale Råd har i 2020 skudt en revision i gang af alle speciallægeuddannelser – PLO har gode folk med i alle arbejdsgrupper, der forbereder reformen (Søren Prins og Gunver Lillevang). Primært var der tale om en mini-revision – men det ser ud til, at SST nu har fået kræfter igen post-COVID til at arbejde for en noget større omlægning, der vil betyde ret store ændringer. Dog måske ikke helt så meget i almen medicin, som i visse andre specialer. Man vil bl.a. arbejde for, at specialerne skal være bredere – og det er vort speciale jo i forvejen. Dette forberedende arbejde har vi givet input til, og vi venter nu spændt på den endelige rapport ultimo 2022, og det vil givetvis betyde, at vores målbeskrivelse skal revideres kraftigt og uddannelsesforhold ændres = fast arbejde til VIA i de næste par år!

Udvalgets aktuelle sammensætning fremgår af DSAM's hjemmeside. En stor tak til alle medlemmer for en dedikeret indsats for uddannelsen i almen medicin.

Jeg har i mange år deltaget i VIA arbejdet og været glad for at kunne medvirke til at styrke uddannelsen i det bedste af alle specialer – og er nu sikker på, at tiden er kommet til at andre tager over. Med udgangen af året agter jeg derfor at forlade udvalget, men er helt sikker på, at en ny formand og hele udvalget vil styre uddannelsen i almen medicin i en endnu bedre retning. Tak til DSAM for den tillid, man har vist mig som formand for VIA.

Roar Maagaard, formand for VIA