DSAM Logo

Kommissorium for Videreuddannelsesudvalget (VIA) – et fælles udvalg for DSAM og PLO.

Formål med udvalget

Udvalget skal følge og påvirke hele uddannelsesområdet inden for almen medicin, dvs.

 • Prægraduat undervisning i faget
 • KBU i almen praksis
 • Specialeuddannelsen i almen medicin
 • Efteruddannelsen*: at denne udgør et continuum fra specialeuddannelsen.

 *) Selve efteruddannelsen er underlagt ”Styregruppen for Efteruddannelse”

 Udvalget skal medvirke til, at der er sammenhæng mellem de ovenfor nævnte elementer af uddannelsen.

 På vegne af specialet almen medicin har VIA ansvaret for ”Målbeskrivelsen for almen medicin”, og dette indebær også ansvaret for indholdet i de teoretiske specialekurser i almen medicin, som udbydes i henholdsvis København, Odense og Aarhus - dette område varetages af et tilknyttet underudvalg, "Kursusudvalget".

Udvalget skal søge at sikre fortsat kvalitetsudvikling i alle dele af uddannelsen. Udvalget kan medvirke til nye uddannelsesmæssige tiltag. Udvalget skal være faglig og udviklingsmæssig sparringspartner for de regionale videreuddannelseskoordinatorer og videreuddannelseslektorer.

Udvalgets arbejdsområde

 • Ansvarlig for Målbeskrivelsen for specialeuddannelsen i almen medicin
  - D.v.s. også logbogen og de specialespecifikke kurser
 • Den praktiske udmøntning af og kvalitetsudvikling af uddannelsen i almen medicin
 • Tutorlægefunktionen – kvalitetsudvikling og rekruttering
 • Koordinering af uddannelsen fra prægraduat niveau over KBU til speciallægeuddannelsen
 • Revision af DSAM’s hjemmeside vedr. videreuddannelse

Udvalgets sammensætning

Videreuddannelsesudvalget er et fællesudvalg mellem DSAM og PLO.

Videreuddannelsesudvalget består af:

 • Mindst en videreuddannelseslektor fra hver af de tre videreuddannelsesregioner, heraf et medlem der er formand for udvalget. Alle fem administrative regioner skal være repræsenteret med mindst en videreuddannelseskoordinator el. lektor.
 • Mindst en repræsentant fra DSAM's bestyrelse.
 • Mindst en repræsentant fra PLO’s bestyrelse (skal være medlem af det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse).
 • Mindst to medlemmer udpeget af FYAM udvalget.
 • Formanden for Kursusudvalget.
 • PLO tilbydes en observatørpost, udpeget af PLO’s bestyrelse.

Mødefrekvens

Videreuddannelsesudvalget afholder som udgangspunkt 3 møder årligt.

Sekretariatsmedarbejder tilknyttet

DSAM stiller sekretær til rådighed, som deltager i møderne.

Økonomi

Der budgetteres som udgangspunkt med 3 møder årligt.