DSAM Logo

I kravene til tutorlægepraksis står der følgende:

Krav vedrørende patientgrundlag i praksis

Tutorpraksis bør have et patientgrundlag, der er passende differentieret og af en rimelig størrelse, således at praksis kan have
et for almen praksis repræsentativt uddannelsesgrundlag. Meget små praksis vil ikke kunne give den uddannelsessøgende et tilstrækkeligt stort og bredt patientgrundlag.

Omvendt vil praksis med et meget stort antal patienter pr. principallæge kunne medføre en meget stor arbejdsbelastning for den uddannelsessøgende og tutorlægen og dermed ikke give tid til den nødvendige refleksion, undervisning og supervision.