DSAM Logo

Kære kollegaer, jeg genopstiller til DSAM's bestyrelse og håber, I vil vælge mig som en af de fem repræsentanter for vores region. Jeg er en travl vagtaktiv og fuldtidspraktiserende læge i Odense, siden 2011, men vil alligevel gerne fortsat hive tid ud af kalenderen til at påvirke vores videnskabelige selskabs arbejde. Jeg har været aktiv i DSAM siden 2015, hvor jeg bl.a. har været udpeget som DSAM's repræsentant i flere af sundhedsstyrelsens arbejdsgrupper, siddet i repræsentantskabet og deltaget i diverse arbejdsgrupper, senest vedr. den nye visitationsvejledning for lægevagten og det fælles diagnosekort, som jeg også skal fortælle lidt om på de kommende lægedage, i kurset "Nye IT-værktøjer".

Jeg har tidligere siddet som repræsentant i PLO, har jeg ofte fungeret som "bro" imellem de to foreninger og er fortsat tilhænger af et godt samarbejde mellem PLO og DSAM.

De arbejdsgrupperne i Sundhedsstyrelsen, jeg har deltaget i, har drejet sig om at sikre en almenmedicinsk forståelse, når nye retningslinjer blev vedtaget. Der har både været tale om eg. videnskabeligt arbejde med dataudtræk fra artikler, men i høj grad også at være til stede for at kunne opklare, hvad man kan forvente fra os praktiserende læger, og hvilker opgaver som ligger bedre i andet regi. Det er et arbejde som det har været overordentligt svært at finde frivillige til, idet det er tidskrævende og ofte foregår i Kbh. Jeg har dog valgt at gøre det i en årrække alligevel, da jeg synes det er overordentligt vigtigt, at netop sådan nogle som mig, almindeligt fuldtidsbeskæftigede praksislæger, er med til at holde øje med, at vejledninger og retningslinjer ikke kører ud af en teoretisk tangent uden forbindelse til den kliniske virkelighed i lægeklinikkerne.

Jeg har deltaget i arbejdsgrupperne "Nationale kliniske retninglinjer for træning og ernæring til geriatriske patienter" og "Følgegruppe vedr. ernæringsindsatser for den ældre medicinske patient" samt "Specialistgruppen vedr. smertebehandling mhp. opdatering af den nationale rekommandations liste for smertebehandling". 

Derudover har jeg arbejdet en del med lægemiddelordinationer. Dette er et arbejde, som sigter på at forebygge de fejl og den spildtid, som genereres, når egen læge presses til at forny recepter for andre aktører, typisk sygehusambulatorier og speciallæger. Her har min dobbelte rolle i PLO og DSAM været særlig nyttig, idet arbejdet er mundet ud i, at jeg har fået lov at skrive vores regions vejledning på området: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/syddanmark/almen-praksis/laegemidler/receptfornyelse/

Optakten til dette har været min deltagelse som PLO-repræsentant i det regionale lægemiddelråds møder, en løbende dialog med SST, og nedenstående række indlæg i MPL og UFL:

Jeg har også interesseret mig for diagnosekodning og bla. prøvet at rejse en debat om validiteten ved at bruge data høstet fra vores diagnosekoder, http://ugeskriftet.dk/debat/damd-data-er-ikke-valide, samt deltaget virtuelt i en møderække i WICC-regi vedr. det kommende diagnosekodesystem. En deltagelse, som endte med, at jeg trak mig fra dette arbejde og nu har den holdning, at vi ikke skal deltage i dette arbejde, idet deltagelse i det nye system kun vil aggravere de problemer, vi oplever med det nuværende.

Rekruttering og uddannelse til vores fag ligger mig også meget på sinde, og der er jeg glad for at kunne deltage som tutorlæge for de yngre læger i vores klinik og underviser på speciallægeuddannelsen i almen medicin - som almenmedicinsk underviser i miljø og arbejdsmedicin og den etniske patient. 

Jeg er tilknyttet som gæsteforsker på Forskningsenheden for Almen Medicin ved SDU, og selvom min egen forskningsindsats er begrænset grundet min tid til rådighed og mine øvrige aktiviteter, er evidens og faglighed helt grundlæggende værdier for mig i mit faglige virke.

Slutteligt vil jeg sige, at for mig er DSAM et sted, hvor almindelige praktiserende læger som mig kan få lov at yde et stykke benarbejde for, at den videnskabelige udvikling i vores fag ikke mister sin forankring i den kliniske virkelighed og ender med at føre os på afveje.  

Mvh.

Daniel Rotenberg
praktiserende læge, Odense, Lægehuset Bondovej