Kære kollegaer, jeg en 49 årig vagtaktiv fuldtids praktiserende læge (siden 2011). Jeg har været aktiv i DSAM siden 2015 og siddet i bestyrelsen de sidste 2 år. Jeg håber, I igen vil vælge mig som en af de fem repræsentanter for vores region. Jeg er DSAM's nationale medicinordfører og i gang med at udvikle vores fælles diagnosekort sammen med PLO i en nyligt nedsat arbejdsgruppe, ligesom jeg tidligere har deltaget i flere af Sundhedsstyrelsens arbejdsgrupper og andre udvalg under DSAM, bl.a. vedr. kvalitetsmål i forbindelse med klyngedannelsen og udarbejdelse af høringssvar til den nye apotekerlov.

Jeg er tilknyttet som gæsteforsker på SDU i forbindelse med at studie, hvor vi forsøger at trække læring ud ved at sammenligne sundhedssystemer på tværs af landegrænser. Jeg har også været valgt til PLO Syd og lagt en del arbejde dér siden 2014, men trak mig fra dette sidste år for at fokusere på DSAM.

De arbejdsgrupper i Sundhedsstyrelsen, jeg har deltaget i, har drejet sig om at sikre en almenmedicinsk forståelse, når nye retningslinjer blev vedtaget. Der har både været tale om egentligt videnskabeligt arbejde med dataudtræk fra artikler, og i høj grad også bare at være til stede for at kunne opklare, hvad man kan forvente fra os praktiserende læger, og hvilke opgaver som ligger bedre i andet regi. Det er et arbejde, som det har været overordentligt svært at finde frivillige til, idet det er tidskrævende og foregår i Kbh. Jeg har dog valgt at gøre det i en årrække alligevel, da jeg synes, det er meget vigtigt, at netop almindeligt fuldtidsbeskæftigede praksislæger er med til at holde øje med, at vejledninger og retningslinjer ikke kører ud af en tangent uden forbindelse til den kliniske virkelighed.

Jeg har tidl. deltaget i arbejdsgrupperne "Nationale kliniske retningslinjer for træning og ernæring til geriatriske patienter", "Følgegruppe vedr. ernæringsindsatser for den ældre medicinske patient" og "Specialistgruppen vedr. smertebehandling mhp. opdatering af den nationale rekommandations liste for smertebehandling".

For mig er DSAM et sted, hvor almindelige praktiserende læger kan yde et stykke benarbejde for den videnskabelige udvikling i vores fag og samtidig fastholde forskningen i den kliniske virkelighed.

Mvh.
Daniel K. Rotenberg
Praktiserende læge, Lægehuset Bondovej, Odense