DSAM Logo

Det er en forudsætning for både formand, arbejdsgruppens medlemmer og reviewere, at disse til enhver tid overholder DSAM's gældende regler for habilitet. Det er desuden en forudsætning, at formand, arbejdsgruppens medlemmer og reviewere, inden arbejdet går i gang, afgiver en selvdeklarering i form af et skema om potentielle interessekonflikter. Åbenhed og klarhed omkring disse er påkrævet for at sikre, at der ikke opstår tvivl om vejledningernes uafhængighed og saglighed.

DSAM’s habilitetspolitik

Holdningen i DSAM er:

  • At forfattere og reviewere ikke skal have økonomiske eller indirekte relevante interessekonflikter til emneområdet/virkefeltet.
  • At enkelte undervisningsgange og oplæg samt medvirken i projektarbejde, hvor man honoreres for tidsforbrug, kan accepteres. I den ideelle situation vælger man dog at frasige sig honoraret.
  • At påtænker man at deltage i DSAM’s vejledningsarbejde, så er det en god idé at sørge for ikke at have værdipapirer mm. i medicinalindustrien.

Vurdering

DSAM foretager en individuel vurdering af betydningen af en evt. interessekonflikt i forhold til opgaveløsningens varighed og indhold og under hensyntagen til, om der i øvrigt foreligger omstændigheder, der kan rejse tvivl om uvildighed i forhold til vejledningens emne.  Vurderingen foretages på baggrund af selvdeklareringen om personlige og økonomiske interesser i relation til det medicinske virkefelt og særligt lægemiddel- og medicoindustri.

Link til skema

DSAM’s selvdeklareringsskema er inspireret af Sundhedsstyrelsens habilitetspolitik.