DSAM Logo

DSAM udgiver vejledninger og FAQta-ark inden for kliniske problemstillinger, der er hyppigt forekommende og medfører diagnostisk eller behandlingsmæssig usikkerhed og variation i almen praksis. Vejledningerne henvender sig primært til praktiserende læger og praksispersonale.

Vejledningerne bliver løbende opdateret således, at ny viden inden for feltet bliver implementeret i vejledningerne og dermed formidlet til de praktiserende læger m.fl.

Arbejdsgrupper
En arbejdsgruppe består så vidt muligt af speciallæger (og kommende speciallæger) i almen medicin for at sikre den almen medicinske vinkel. Andre speciallæger, patienter og evt. samarbejdspartnere kan inddrages efter behov. Formanden for arbejdsgruppen har en løbende dialog med sekretariat og formandskab i DSAM.

Høring
Alle vejledninger kommer i høring hos de almenmedicinske miljøer, de lægevidenskabelige selskaber, relevante faglige organisationer, Sundheds- og Ældreministeriet, Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening m.v.

Koordinationsgruppe
Der er nedsat en koordinationsgruppe, som aktuelt består af DSAM's sekretariat, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Sundhedsstyrelsen (IRF), PLO-Efteruddannelse, Lægemiddelstyrelsen, Medicinrådet, og Lægehåndbogen. Koordinationsgruppen er et dialogforum med fokus på almen praksis, og der foregår gensidig orientering og koordinering af nye vejledninger.

Kommissorium for koordinationsgruppen for kliniske vejledninger