DSAM udgiver jævnligt vejledninger og faktaark inden for kliniske problemstillinger, der er hyppigt forekommende og medfører diagnostisk eller behandlingsmæssig usikkerhed og variation i almen praksis. Vejledningerne henvender sig primært til praktiserende læger og praksispersonale.

Vejledninger og faktaark bliver løbende opdateret, således at ny viden inden for feltet bliver implementeret i vejledningerne og dermed formidlet til de praktiserende læger m.fl.

Arbejdsgrupper
Vejledningerne er udarbejdet af arbejdsgrupper, som består af praktiserende læger samt repræsentanter fra andre relevante specialer og samarbejdspartnere. Arbejdsgruppen er tilknyttet en lægefaglig konsulent og får desuden praktisk hjælp af sekretariatet.

Høring
Alle vejledninger kommer i høring hos de almenmedicinske miljøer, de lægevidenskabelige selskaber, relevante faglige organisationer, Sundheds- og Ældreministeriet, Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening m.v.

Koordinationsgruppen

Der er nedsat en koordinationsgruppe, som aktuelt består af DSAM's sekretariat, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Sundhedsstyrelsen, PLO m.fl. Koordinationsgruppen kommer med forslag til emner for nye vejledninger og sikrer synergi på tværs.

Kommissorium for Koordinationsgruppen for Kliniske Vejledninger

Vejledningsgruppen

DSAM's bestyrelse har nedsat vejledningsgruppen, der både består af medlemmer fra bestyrelsen, repræsentanter fra forskningsmiljøerne og bl.a. en repræsentant fra PKO-netværket. Formålet er at drøfte, hvordan vejledningsarbejdet i DSAM bedst foregår. Gruppen er debatskabende og kommer med anbefalinger til det fremtidge vejledningsarbejde. Guppens anbefalinger drøftes efterfølgende i DSAM's bestyrelse.

Du kan her læse referater fra de seneste møder i koordinationsgruppen og vejledningsgruppen.