DSAM Logo

DSAM udgiver vejledninger og FAQta-ark inden for kliniske problemstillinger, der er hyppigt forekommende og medfører diagnostisk eller behandlingsmæssig usikkerhed og variation i almen praksis. Vejledningerne henvender sig primært til praktiserende læger og praksispersonale.

Vejledningerne bliver løbende opdateret således, at ny viden inden for feltet bliver implementeret i vejledningerne og dermed formidlet til de praktiserende læger m.fl.

Arbejdsgrupper
En arbejdsgruppe består så vidt muligt af speciallæger (og kommende speciallæger) i almen medicin for at sikre den almen medicinske vinkel. Andre speciallæger, patienter og evt. samarbejdspartnere kan inddrages efter behov. Formanden for arbejdsgruppen har en løbende dialog med sekretariat og formandskab i DSAM.

Høring
Alle vejledninger kommer i høring hos de almenmedicinske miljøer, de lægevidenskabelige selskaber, relevante faglige organisationer, Sundheds- og Ældreministeriet, Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening m.v.

Koordinationsgruppe
Der er nedsat en koordinationsgruppe, som aktuelt består af DSAM's sekretariat, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Sundhedsstyrelsen (IRF), PLO-Efteruddannelse, Lægemiddelstyrelsen, Medicinrådet, og Lægehåndbogen. Koordinationsgruppen er et dialogforum med fokus på almen praksis, og der foregår gensidig orientering og koordinering af nye vejledninger.

Kommissorium for koordinationsgruppen for kliniske vejledninger

Du kan her læse referater fra de seneste møder i koordinationsgruppen og vejledningsgruppen. Sidstnævnte er aktuelt sat i bero.