Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2002

Osteoporose i almen praksis

Med fokus på forebyggelse af frakturer hos ældre

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Forord

Denne vejledning om undersøgelse og behandling af osteoporose er den sjette vejledning, som DSAM udsender til praktiserende læger.

Som de tidligere udsendte vejledninger opfylder heller ikke denne de strikte krav til en evidensbaseret vejledning, som har været DSAM’s ideelle mål. Vejledningen må karakteriseres som "evidence-linked" i modsætning til "evidence-based".

Selvom kravene til evidens således ikke helt lever op til DSAM’s egne krav, er det DSAM’s opfattelse, at denne vejledning hviler på god evidens, og at den derfor vil være et velegnet værktøj for diagnosticering og behandling af osteoporose, ligesom den forhåbentlig kan betyde et frugt- bart samarbejde med andre specialer på dette område til gavn for en stor gruppe borgere, der endnu ikke er blevet patienter blandt andet på bag- grund af denne vejledning.

En varm tak til arbejdsgruppen for det store faglige arbejde, som I har udført. Specielt omkring evidenskravene er der "blevet hugget en hæl og klippet en tå", men glædeligvis har I valgt at stå sammen om denne nyttige og fagligt velfunderede vejledning.

Søren Friborg

Formand for Dansk selskab for almen medicin

Osteoporose – eller knogleskørhed – kan defineres som en tilstand hvor knoglemasse og knoglestyrke er nedsat i en sådan grad, at der kan opstå brud ved en beskeden belastning. Antallet af brud betinget af osteoporose er tiltagende hos såvel kvinder som mænd, først og fremmest på grund af den voksende ældrebefolkning.

Osteoporose er en folkesygdom og udgør et væsentligt folkesundhedsproblem. Omkostningerne for de berørte patienter er væsentlige både i form af nedsat funktionsevne, smerter og tab af livskvalitet. De økonomiske omkostninger, direkte som indirekte, er betydelige for samfundet. Alene hoftebrud beslaglægger mere end 300.000 hospitalssengedage om året og er dermed den sygdom, der kræver flest indlæggelsesdage i sygehusvæsenet.

Osteoporose kan ikke helbredes, vigtigt er det derfor at have et solidt kendskab til, hvordan osteoporotiske knoglebrud kan forebygges, samt til behandlinger der kan bremse eller stoppe sygdomsudviklingen.

Dansk Knoglemedicinsk Selskab (DKMS) udgav i år 2000 en klaringsrapport  vedrørende  osteoporose  -  diagnostik  og  behandling. Nu følger DSAM’s vejledning om håndtering af osteoporose i almen praksis.

I udarbejdelsen af DSAM’s osteoporosevejledning har DKMS været repræsenteret ved professor, overlæge, dr.med. Leif Mosekilde. Dette samarbejde mellem DSAM og DKMS finder vi vigtigt og frugtbart, således at der kan etableres en fælles indsats i forebyggelsen og behandlingen af osteoporose i almen praksis og i hospitalernes specialafdelinger.

Peter Schwarz

Formand for Dansk Knoglemedicinsk Selskab