Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Redskabsark

Publiseret: 2020

Overbliksstatus og årsstatus

Overbliksstatus og årsstatus

Baggrund

Et tiltagende antal kroniske sygdomme og tilstande bliver fulgt i almen praksis. Årsagerne hertil er dels den demografiske udvikling med en aldrende befolkning, dels at flere patienter afsluttes til opfølgning i almen praksis (1-4). Endelig har ny viden og nye behandlingsmuligheder betydet, at forskellige symptomer og risikotilstande, der førhen blev betragtet som normale fænomener, i dag følges som kronisk sygdom (5).

Vejledninger i statusarbejdet

Mængden af ny evidens gør det vanskeligt at holde sig ajour på alle områder. Vejledninger kan være en hjælp i patientarbejdet, så vi har et udgangspunkt, når vi lægger behandlingsplan sammen med patienten (6-7).

DSAM’s vejledninger er tilpasset almen praksis, vores population, rammer og vilkår. Hvis der ikke findes en DSAM-vejledning inden for det aktuelle sygdomsområde, kan lægen godt bruge andre fagligt anerkendte vejledninger, men må tilpasse dem til den enkelte patients sygdomsbyrde, formåen og præferencer samt til lægehusets drift. Nogle af vores patienter er meget mere syge – og andre meget mere raske – end den patientpopulation, som andre specialeselskabers vejledninger vedrører.

Med dette ark vil DSAM inspirere til, at den praktiserende læge kan strukturere mødet med patienten med kronisk sygdom sådan, at både patientens ønsker og behov (8-11), lægens vurderinger (12, 13) og den bagvedliggende evidens kommer i spil (14).

Begrebet årsstatus (tidligere kaldet årskontrol) dækker over en lægefaglig vurdering og monitorering af den enkelte sygdom og behandlingen af denne ud fra en helhedsorienteret tilgang.

Samtidig vil vi introducere begrebet overbliksstatus, der kan være hjælpsom i arbejdet med patienter med multisygdom (15-16), så vi kan holde fokus på patientens perspektiv og tænke på tværs af diagnoser. Struktur og prioritering i patientarbejdet kan hjælpe os til at bevare vores tilgængelighed for alle vores forskellige patienter, også for de akutte og nyopståede opgaver.

Ved en gennemgang af vejledningerne fra de andre lægevidenskabelige selskaber, IRF, RADS, NKR og Retsinformation har vi fundet 89 forskellige praksisrelevante nationale vejledninger, der vedrører opfølgning på 57 unikke kroniske sygdomme og tilstande. Ingen af disse forholder sig til patienten med multisygdom.

Se kortlægningen her.

Eksempler på brug af overbliksstatus og årsstatus
 • Nogle kroniske sygdomme behøver ikke nødvendigvis status hvert år, men måske hvert 3.-5. år (fx osteoporose).

 • Nogle tilstande hører naturligt sammen og kan håndteres i samme årsstatus (fx astma, eksem og allergi).

 • Nogle patienter er i perioder symptom- og medicinfri, men det kan alligevel være relevant med en årsstatus for at styrke den fælles forståelse og egenomsorg (fx børneastma og bipolar sygdom).

 • Nogle patienter har få ressourcer eller komplicerede sygdomsforløb. Her kan lægen og patienten have behov for, at man tager én kronisk sygdom ad gangen. Andre kan overskue én årlig overbliksstatus inklusive årsstatus for det hele.

Overbliksstatus

Overbliksstatus bruges, hvis patienten har multisygdom, dvs. mindst to kroniske sygdomme. Overbliksstatus kan gennemføres årligt, enten alene eller i forbindelse med en årsstatus. Overvej før konsultationen at lave eller opdatere et resumé eller en tidslinje over patientens sygdomshistorie.

Formålet

At danne sig et samlet overblik over alle patientens forskellige kroniske sygdomme/tilstande og prioritere behandlingen heraf.

Strukturen

En overbliksstatus er en lægelig ydelse, men fx medicinafstemning kan godt forberedes af personale. Ved overbliksstatus skal læge og patient sammen: 

 • Forhandle og afklare dagsorden for konsultationen

 • Afklare, hvilke diagnoser patienten har

 • Afklare, hvilken medicin patienten indtager og på hvilken indikation (medicinafstemning) med støtte i FMK

 • Afklare, om behandlingsansvaret for den enkelte kroniske sygdom ligger hos egen læge eller sygehus/anden speciallæge, herunder receptfornyelser

 • Aftale, at receptfornyelser udføres af den behandlingsansvarlige læge

 • Prioritere indsatsområder sammen med patienten/afklare, hvad der betyder mest for patientens liv og helbred

 • Aftale, hvad vi skal følge op pådet næste år i lægehuset, herunder om der er behov for årsstatus for en eller flere separate kroniske sygdomme, og om der er diagnoser, der ikke længere er gældende

 • Planlægge næste kontakt.

Årsstatus

Årsstatus er en konsultation om en aftalt, bestemt kronisk sygdom eller tilstand.

Formålet

 • At danne sig et overblik over komplikationer og evt. progression af eksisterende komplikationer

 • At danne sig et overblik over risikofaktorer, som kan medføre behov for intervention

 • At motivere og anerkende patientens egenomsorg

 • At udarbejde behandlingsplaner sammen med patienten, herunder opstille individuelle behandlingsmål under hensyntagen til alder, formåen og ønsker

 • At lave en medicingennemgang (se faktaboks).

Strukturen

En årsstatus vil oftest bestå af to dele:

Del 1: Indsamling af de relevante parakliniske og livsstilsmæssige data. Kan med fordel udføres af praksispersonalet.

Del 2: Konsultation hos lægen.

Forslag til strukturen på konsultationen (del 2)

Indledningsvis forhandles dagsordenen. Fastholder vi det aftalte emne, eller er der opstået andre symptomer eller væsentlige bekymringer, der bør adresseres i dag? Vi tager det vigtigste først og aftaler, hvornår vi gør resten.

1. Patientens del:

 • Lad patienten fortælle. Hvordan går det? Er der særlige bekymringer, ønsker eller forventninger til lægen?

2. Lægens del

 • Lægen stiller uddybende spørgsmål og gennemgår de parakliniske undersøgelser.

 • Lægen foretager evt. relevant objektiv undersøgelse.

 • Lægen informerer om behandlingsmuligheder, herunder viderehenvisninger.

3. Fællesdelen

 • Læge og patient aftaler realistiske behandlingsmål.

 • Sikrer, at der er opnået fælles forståelse af, hvordan patienten når sine behandlingsmål.

 • Træffer fælles beslutning om valg af behandling – farmakologisk og nonfarmakologisk.

 • Foretager medicingennemgang. Medicin, som egen læge har ansvar for, reitereres til et år (eller til næste aftalte konsultation om emnet). FMK ajourføres.

4. Afslutning og sikkerhedsnet

 • Hvornår skal vi ses igen, og hvem i lægehuset skal patienten se næste gang?

 • Hvad skal patienten være opmærksom og evt. reagere på?

Behandlingsmål og planer noteres i journalen. Det er brugbart for hele praksisteamet.

Konsultationerne imellem årsstatus individualiseres. Praksispersonalet involveres afhængigt af personalets kompetencer og praksis’ organisering.

Faktaboks:

Medicingennemgang er en struktureret og kritisk gennemgang af patientens samlede lægemiddelindtag og ordinationer og udføres sammen med patienten. Håndkøbsmedicin og kosttilskud indgår, når det er relevant. Indikationen revurderes, ogdet samme gør præparatvalg, dosis, risiko for bivirkninger og interaktioner, og mulighed for seponering. Afsluttes med at FMK ajourføres.

Seponeringslisten kan være en god hjælp I prioriteringen.

DSAM, september 2020 - Bolette Friderichsen, Jette Kolding Kristensen og Niels Dam-Hansen 

Kortlægning

Denne oversigt består af en lang række vejledninger fra forskellige aktører, der kan være relevante i vores arbejde med opfølgning af kroniske sygdomme i almen praksis. Specielt for LVS-vejledningerne gælder, at de er skrevet af specialister tilknyttet andre lægevidenskabelige selskaber, oftest med henblik på brug i sygehusambulatorier.

DSAM ønsker at understrege, at kortlægningen over LVS-vejledninger ikke må tolkes som en liste over, hvilke opgaver vi er forpligtet til at overtage. Nogen af disse opgaver er veletablerede i almen praksis og aftalt mellem forhandlingsparterne. Andre er gråzoner, som eventuelt kan følges hos den praktiserende læge, hvis lægen vælger at overtage opgaven. Patientens præferencer, lokale forhold og aftaler, samt den enkelte læges erfaring, interesse og kapacitet, har betydning for om et patientforløb kan afsluttes til egen læge, eller om egen læge vælger at afvise opgaven. I gråzone-området er det vigtigt, at lægen tager nøje stilling til, om han vil overtage behandlingsansvaret eller ej. Et væsentlig element i behandlingsansvaret er årsstatus med medicingennemgang og receptfornyelse. 

Falder du over et dødt eller misvisende link, må du meget gerne gøre os opmærksom på det. Send gerne en besked til Anette Sonne Nielsen på a.sonne@dsam.dk

Guidelines (sorteret på selskab)

Sygdom/tilstand

Selskab/organistation

Publika-tionsår

Lægelig opfølgning beskrevet

Tidsinterval anført

Monofaglig arbejds-gruppe

AP i arbejds-gruppe

Intern høring

Ekstern høring

Kroniske non-maligne smerter

DASAIM

2018

ja

1-6mdr

nej

ja

ja

ja

Neuropatiske smerter (kroniske)

DASAIM

2018

ja

ja

nej

nej

ja

nej

Systematisk opfølgning for patienter i behandling med opioider for non-maligne smerter

DASAIM

2019

ja

1-6 mdr

nej

ja

ja

ja

Antikoagulationsbehandling

DCS

2020

ja

årligt

ja

nej

nej

nej

AFLI/AFLA

DCS

2020

ja

årligt

ja

nej

nej

nej

Diabetes v. hjertesygdom

DCS

2020

ja

Minimum årligt

nej

nej

nej

nej

Dyslipidæmi

DCS

2020

ja

årligt

ja

nej

nej 

nej

Farmaka kardiovaskulære komplikationer

DCS

2020

ja

forskelligt

nej

ja

nej

nej

Hjerterehabilitering, dvs. for iskæmisk hjertesygdom, hjertesvigt, hjerteklapopererede og for kronisk hjertesygdom

DCS

2020

ja

årligt

ja

nej

nej

nej

Hypertension

DCS

2020

ja

6-12 mdr

nej

ja

nej

nej

Iskæmisk hjertesygdom

DCS

2020

nej

6-12 mdr

ja

nej

nej

nej

Klapsygdom

DCS

2020

ja

årligt

ja

nej

nej

nej

Kronisk hjertesvigt

DCS

2020

ja

6- 12 mdr

ja

nej

nej

nej

Lungeemboli/DVT

DCS

2020

ja

forskelligt

ja

nej

nej

nej

Perifer arteriesygdom

DCS

2020

ja

nej

ja

nej

nej

nej

Atopisk dermatitis

DDS

2019

ja

nej

ja

nej

?

?

Bariatrisk kirurgi

DES

2017

ja

årligt

?

nej

?

?

Diabetes II

DES

2019

ja

årligt

ja

nej

ja

nej

Graves sygdom

DES

2018

ja

årligt

ja

nej

ja

nej

Hirsutisme

DES

2018

ja

årligt

nej

nej

ja

nej

Hyperparathyreodisme

DES

2018

ja

årligt

?

?

?

?

Hypothyreose

DES

2018

ja

6-12 mdr

ja

nej

ja

nej

Multinodøs struma

DES

2018

ja

3-6 mdr

ja

nej

ja

nej

Osteoporose, kvinder

DES

2019

ja

2-5 år afh beh

ja

nej

ja 

nej

Osteoporose, mænd

DES

2016

ja

2-5 år afh beh

ja

nej

ja

nej

Testosteronmangel

DES

2017

ja

årligt

ja

nej

ja

nej

Migræne

DHOS

2010

ja

6-12 mdr

?

nej

ja

nej

Alfa-1-antitrypsisn mangel

DLS

2017

ja

årlig 

nej

nej

nej

nej

Astma

DLS

2020

ja

3-6 mdr

ja

nej

?

?

Bronkiektasier

DLS

2019

ja

årlig

ja

nej

?

?

KOL

DLS

2017

nej

nej

nej

nej

?

?

MGUS

DMSG

2018

ja

6-12 mdr

ja

nej

ja

nej

Ikke gen-testede børn og søskende til patient med polycystisk nyresygdom

DNS

2012

ja

årligt

ja

nej 

nej

ja

CRPS/Refkeksdystrofi

DNS

2018

Afhænger af behandling

nej

nej

ja

nej

Demens

DNS

2017

ja

årligt

ja

nej

ja

nej

Efter intracerebral hæmorragi

DNS

2020

ja

nej

ja

nej

ja

nej

Epilepsi hos voksne

DNS

2020

ja

nej

ja

nej 

ja 

nej

Epilepsi hos ældre

DNS

2018

ja

jævnligt

ja

nej

ja

nej

Migræne

DNS

2017

ja

6-12 mdr

ja

nej

ja

nej

Neuropatiske smerter

DNS

2018

Afhænger af behandling

ja

nej

ja

nej

Neurorehabilitering

DNS

2015

Afhænger af behandling

ja

nej

ja

nej

Restless legs

DNS

2018

Afhænger af behandling

ja

nej

ja

nej

Spændingshovedpine

DNS

2017

ja

6-12 mdr

ja

nej

ja

nej

Søvnløshed

DNS

2020

ja

nej

ja

nej

ja

nej

Tremor

DNS

2017

nej

nej

ja

nej

ja

nej

Trigeminusneuralgi

DNS

2017

ja

løbende

ja

nej

ja

nej

Efter iskæmisk apoplexi/TCI

DNS 

2019

ja

årligt

ja

nej

nej

nej

Cøliaki 

DPS

2019

ja

regelmæssigt

ja

nej

ja

nej

Artritis Urica

DRS 

 2021

ja 

 6-12 mdr

 ja

nej 

Dyspepsi og gastroøsofageal reflukssygdom hos voksne - udredning og behandling

DSAM

2021

ja

årligt

nej

ja

ja

ja

Iskæmisk hjerte-kar-sygdom

DSAM

2018

ja

ja

nej

ja

ja

ja

Insulinbehandling

DSAM

2018

ja

ja

nej

ja

ja

ja

Farmakologisk behandling af diabetes

DSAM

2018

ja

ja

nej

ja

ja

ja

Kræft

DSAM

2019

ja

ja

nej

ja

ja

ja

KOL

DSAM

2017

ja

ja

nej

ja

ja

ja

Stofskifte

DSAM

2016

ja

ja

nej

ja

ja

ja

Colon irritabile

DSGH

2018

nej

nej

nej

nej

ja

nej

Eosinofil oesophagit

DSGH

2019

ja

nej

nej

nej

ja

nej

Kronisk obstipation, voksne

DSGH

2018

ja

nej

nej

ja

ja

nej

Mikroskopisk colitis

DSGH

2018

ja

nej

nej

nej

ja

nej

Reflux (linket er ikke længere aktivt)

DSGH

2018

ja

nej

ja

nej

ja

nej

PCOS

DSOG

2019

ja

nej

?

nej

ja

ja

Lichen sclerosus

DSOG

2012

ja

ja

ja

nej

ja

nej

Postmenopausal hormonbehandling

DSOG

2017

ja

nej

ja

nej

ja

nej

Gestationel diabetes

DSOG

2009

ja

ja

nej

ja

ja

ja

Guidelines (sorteret på sygdom)

Sygdom/tilstand

Selskab/organistation

Publika-tionsår

Lægelig opfølgning beskrevet

Tidsinterval anført

Monofaglig arbejds-gruppe

AP i arbejds-gruppe

Intern høring

Ekstern høring

AFLI/AFLA

DCS

2020

ja

årligt

ja

nej

nej

nej

Alfa-1-antitrypsisn mangel 

DLS

2017

ja

årlig 

nej

nej

nej

nej

Antikoagulationsbehandling

DCS

2020

ja

årligt

ja

nej

nej

nej

Artritis Urica

 DRS

 2021

 ja

6-12 mdr 

 ja

nej 

Astma

DLS

2020

ja

3-6 mdr

ja

nej

?

?

Atopisk dermatitis

DDS

2019

ja

nej

ja

nej

?

?

Bariatrisk kirurgi

DES

2017

ja

årligt

?

nej

?

?

Bronkiektasier

DLS

2019

ja

årlig

ja

nej

?

?

Colon irritabile

DSGH

2018

nej

nej

nej

nej

ja

nej

CRPS/refkeksdystrofi

DNS

2018

Afhænger af behandling

nej

nej

ja

nej

Cøliaki 

DPS

2019

ja

regelmæssigt

ja

nej

ja

nej

Demens

DNS

2017

ja

årligt

ja

nej

ja

nej

Diabetes II

DES

2019

ja

årligt

ja

nej

ja

nej

Diabetes v. hjertesygdom

DCS

2020

ja

Minimum årligt

nej

nej

nej

nej

Dyslipidæmi

DCS

2020

ja

årligt

ja

nej

nej 

nej

Dyspepsi og gastroøsofageal reflukssygdom hos voksne - udredning og behandling

DSAM

2021

ja

årligt

nej

ja

ja

ja

Efter intracerebral hæmorragi

DNS

2020

ja

nej

ja

nej

ja

nej

Efter iskæmisk apoplexi/TCI

DNS 

2019

ja

årligt

ja

nej

nej

nej

Eosinofil oesophagit

DSGH

2019

ja

nej

nej

nej

ja

nej

Epilepsi hos voksne

DNS

2020

ja

nej

ja

nej 

ja 

nej

Epilepsi hos ældre

DNS

2018

ja

jævnligt

ja

nej

ja

nej

Farmaka kardiovaskulære komplikationer

DCS

2020

ja

forskelligt

nej

ja

nej

nej

Farmakologisk behandling af diabetes

DSAM

2018

ja

ja

nej

ja

ja

ja

Gestationel diabetes

DSOG

2009

ja

ja

nej

ja

ja

ja

Graves sygdom

DES

2018

ja

årligt

ja

nej

ja

nej

Hirsutisme

DES

2018

ja

årligt

nej

nej

ja

nej

Hjerterehabilitering dvs for iskæmisk hjertesygdom, hjertesvigt, hjerteklap-opererede og for kronisk hjertesygdom 

DCS

2020

ja

årligt

ja

nej

nej

nej

Hyperparathyreodisme

DES

2018

ja

årligt

?

?

?

?

Hypertension

DCS

2020

ja

6-12 mdr

nej

ja

nej

nej

Hypothyreose

DES

2018

ja

6-12 mdr

ja

nej

ja

nej

Ikke gen-testede børn og søskende til patient med polycystisk nyresygdom

DNS

2012

ja

årligt

ja

nej 

nej

ja

Insulinbehandling

DSAM

2018

ja

ja

nej

ja

ja

ja

Iskæmisk hjerte-kar-sygdom

DSAM

2018

ja

ja

nej

ja

ja

ja

Iskæmisk hjertesygdom

DCS

2020

nej

6-12 mdr

ja

nej

nej

nej

Klapsygdom

DCS

2020

ja

årligt

ja

nej

nej

nej

KOL

DLS

2017

nej

nej

nej

nej

?

?

KOL

DSAM

2017

ja

ja

nej

ja

ja

ja

Kronisk hjertesvigt

DCS

2020

ja

6- 12 mdr

ja

nej

nej

nej

Kronisk obstipation, voksne

DSGH

2018

ja

nej

nej

ja

ja

nej

Kroniske non-maligne smerter

DASAIM

2019

ja

1-6mdr

nej

ja

ja

ja

Kræft

DSAM

2019

ja

ja

nej

ja

ja

ja

Lichen sclerosus

DSOG

2012

ja

ja

ja

nej

ja

nej

Lungeemboli/DVT

DCS

2020

ja

forskelligt

ja

nej

nej

nej

MGUS

DMSG

2018

ja

6-12 mdr

ja

nej

ja

nej

Migræne

DHOS

2010

ja

6-12 mdr

?

nej

ja

nej

Migræne

DNS

2017

ja

6-12 mdr

ja

nej

ja

nej

Mikroskopisk colitis

DSGH

2018

ja

nej

nej

nej

ja

nej

Multinodøs struma

DES

2018

ja

3-6 mdr

ja

nej

ja

nej

Neuropatiske smerter

DNS

2018

Afhænger af behandling

ja

nej

ja

nej

Neuropatiske smerter (kroniske)

DASAIM

2017

ja

ja

nej

nej

ja

nej

Neurorehabilitering

DNS

2015

Afhænger af behandling

ja

nej

ja

nej

Osteoporose, kvinder

DES

2019

ja

2-5 år afh beh

ja

nej

ja 

nej

Osteoporose, mænd

DES

2016

ja

2-5 år afh beh

ja

nej

ja

nej

PCOS

DSOG

2019

ja

nej

?

nej

ja

ja

Perifer arteriesygdom

DCS

2020

ja

nej

ja

nej

nej

nej

Postmenopausal hormonbehandling

DSOG

2017

ja

årligt

ja

nej

ja

nej

Reflux (inket er ikke længere aktivt)

DSGH

2018

ja

nej

ja

nej

ja

nej

Restless legs

DNS

2018

Afhænger af behandling

ja

nej

ja

nej

Spændingshovedpine

DNS

2017

ja

6-12 mdr

ja

nej

ja

nej

Stofskifte

DSAM

2016

ja

ja

nej

ja

ja

ja

Systematisk opfølgning for patienter i behandling med opioider for non-maligne smerter

DASAIM

2019

ja

1-6 mdr

nej

ja

ja

ja

Søvnløshed

DNS

2020

ja

nej

ja

nej

ja

nej

Testosteronmangel

DES

2017

ja

årligt

ja

nej

ja

nej

Tremor

DNS

2017

nej

nej

ja

nej

ja

nej

Trigeminusneuralgi

DNS

2017

ja

løbende

ja

nej

ja

nej

IRF

Sygdom/tilstand

Nummer

Publika- tionsår

Lægeligopfølgning beskrevet

Tidsinterval anført

Oplysning om sektor-overgang

Monofaglig arbejds-gruppe

AP i arbejds-gruppe

Intern høring

ADHD

1

2016

ja

6 mdr. 

ja

ja

nej

ja

Hormonbehandling i klimakteriet

6

2016

ja

3 mdr og derefter årligt

ja

ja

nej

ja

Antipsykotika

3

2016

ja

afh. præparat

nej

nej

nej

ja

Opioidbehandling *)

3

2018

ja

ja, minimum halvårlig

ja

nej

ja

ja

Insomni

8

2018

ja

Regelmæssigt

ja

nej

ja

ja

Cannabis-behandling

1

2018

ja

regelmæssigt

nej

ja

nej

ja

Osteoporose

2

2019

ja

3-5 år

ja

nej

ja

ja

Astma hos børn 

10

2015

ja

3 mdr og derefter halvårligt

ja

ja

nej

ja

*) Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler

RADS

Sygdom/tilstand

Publika-tionsår

Lægelig opfølgning beskrevet

Tidsinterval anført

Oplysning om sektorovergang?

Monofaglig arbejdsgruppe

AP i arbejdsgruppe

Ekstern høring

Astma hos børn

2015

ja

ja

ja

nej

ja

ja

Unipolar depression

2015

ja

årligt

ja

nej

 

 

ADHD børn og unge

2016

ja

halvårligt

 

 

 

 

ADHD voksne

2016

ja

årligt

 

 

 

NKR

Sygdom/tilstand

Publikationsår

Lægelig opfølgning beskrevet

Tidsinterval anført

Monofaglig arbejdsgruppe

Ekstern høring

Psoriasis

2016

ja

Årlig

Nej

ja

PCOS

2014

ja

Systematisk

Nej

ja

Demens

2013

ja

Faste aftaler

Nej

ja

Astma 

2015

ja

Regelmæssigt

Nej

ja

Prostatakræft

2016

ja

Regelmæssigt

Nej 

ja

Myndighed

Sygdom/tilstand

Lægemiddel/udgiver

NKR

Publ.år

Lægelig opfølgn. beskrevet

Tids-interval anført

Oplysning om sektor-overgang

Monofaglig arbejds-gruppe

AP i arbejds-gruppe

Intern høring

Ekstern høring

Afhængighedsskabende lægemidler 

Opioider

 

2019

nej 

 halvårligt

 

 

 

 

 

Benzodiazepiner

 

2019

delvist

årligt

 

 

 

 

 

Centralstimulantia

 

2019

nej

mindst halvårligt

 

 

 

 

Antipsykotika

Retsinformation 

 

2014

ja

årligt

 

 

 

 

 

Antidepressiva voksne 

Retsinformation 

 

2014

ja

ja

 

 

 

 

 

Psykiske lidelser børn 

Retsinformation

 

2019

nej

nej 

 

 

 

 

 

Malignt melanom 

SST

ja

2015

ja

årligt i 5 år

nej

ja

nej

ja

?

Referencer

 1. Barnett K, Mercer SW, Norbury M, Watt G, Wyke S, Guthrie B. Epidemiology of multimorbidity and implications for health care, research, and medical education: a cross-sectional study. Lancet (London, England). 2012;380(9836):37-43.

 2. Danmarks Statistik. Befolkningens udvikling 2018.

 3. Overenskomsten for Almen Praksis 2018.

 4. Hvidberg MF, Johnsen SP, Davidsen M, Ehlers LA. Nationwide Study of Prevalence Rates and Characteristics of 199 Chronic Conditions in Denmark. PharmacoEconom- ics - open. 2020;4(2):361-80.

 5. Willadsen TG, Bebe A, Koster-Rasmussen R, Jarbol DE, Guassora AD, Waldorff FB, et al. The role of diseases, risk factors and symptoms in the definition of multimorbidi- ty - a systematic review. Scandinavian journal of primary health care. 2016;34(2):112-21.

 6. Woolf SH, Grol R, Hutchinson A, Eccles M, Grimshaw J. Potential benefits, limitations, and harms of clinical guidelines. BMJ. 1999 Feb 20; 318(7182): 527–530.

 7. Hughes LD, McMurdo ME, Guthrie B. Guidelines for people not for diseases: the challenges of applying UK clinical guidelines to people with multimorbidity. Age and ageing. 2013;42(1):62-9.

 8. Arreskov AB, Graungaard AH, Kristensen MT, Son- dergaard J, Davidsen AS. Life goes on... Patient perspectives on having a cancer diagnosis and other comorbid diseases: A qualitative study. Chronic illness. 2018:1742395318815954.

 9. Kristensen MAT, Guassora AD, Arreskov AB, Waldorff FB, Holge-Hazelton B. ‘I’ve put diabetes completely on the shelf till the mental stuff is in place’. How patients with doctor-assessed impaired self-care perceive disease, self-care, and support from general practitioners. A qualitative study. Scandinavian journal of primary health care.  2018;36(3):342-51.

 10. Joensson ABR, Guassora AD, Freil M, Reventlow S. What the doctor doesn’t know: Discarded patient knowledge of older adults with multimorbidity. Chronic illness. 2018:1742395318796173.

 11. Barry CA, Bradley CP, Britten N, Stevenson FA, Barber N. Patients’ unvoiced agendas in general practice consultations: qualitative study. BMJ (Clinical research ed). 2000;320(7244):1246-50.

 12. Arreskov AB, Graungaard AH, Kristensen MT, Sondergaard J, Davidsen AS. General practitioners’ perspectives on chronic care consultations for patients with a history of cancer: a qualitative interview study. BMC family practice. 2019;20(1):119.

 13. Sinnott C, Mc Hugh S, Browne J, et al. GPs’ perspectives on the management of patients with multimor- bidity: systematic review and synthesis of qualitative research. BMJ Open 2013;3:e003610. doi: 10.1136/ bmjopen-2013-003610.

 14. Sackett DL, Rosenberg WM, Gray JA, Haynes RB, Richard- son WS. Evidence based medicine: what it is and what it isn’t. BMJ (Clinical research ed). 1996;312(7023):71-2.

 15. Boyd CM, Fortin M. Future of Multimorbidity Research: How Should Understanding of Multimorbidity Inform Health System Design? Public Health Reviews. 2010;32(2):451-74.

 16. Muth C, Blom JW, Smith SM, et al. Evidence supporting the best clinical management of patients with multimorbidity and polypharmacy: a systematic guideline review and expert consensus [published correction appears in J Intern Med. 2019 Oct;286(4):487]. J Intern Med. 2019;285(3):272-288. doi:10.1111/joim.12842.