Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2016

Hypo- og hyperthyreose

Diagnostik, behandling og opfølgning i almen praksis

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Vejledningens målgruppe og omfang

Målgruppen for denne vejledning er læger og øvrigt personale, der er involveret i diagnostik, udredning, behandling og kontrol af voksne (over 18 år) med hypo- eller hyperthyreose. Vejledningen fokuserer på den del af udredning, behandling og kontrol, der iværksættes og håndteres i almen praksis. Undersøgelser og behandlinger, der varetages i sekundærsektoren, beskrives ikke nærmere.

Diagnostik, udredning, behandling og kontrol af hypo- og hyperthyreose blandt børn og gravide er ikke inkluderet i denne vejledning. Håndtering af cancer thyreoidea og struma er heller ikke inkluderet.

Formålet med vejledningen er at indsamle og gennemgå aktuel viden, og ud fra en almenmedicinsk synsvinkel skaffe et overblik over denne. Vejledningen opstiller relevante forslag til, hvordan læge og patient i fællesskab – ud fra individuelle og lokale forhold – kan imødekomme en given problemstilling. Ligesom alle andre kliniske vejledninger fra DSAM angiver den således generelle retningslinjer for god klinisk praksis, men den vil altid kun være en del af det samlede grundlag, der indgår i en beslutningsproces. Vejledningen er et værktøj til prioritering af undersøgelse, behandling og kontrol ud fra behandlingseekt, omkostninger og risikovurderinger, således at lægen og patienten i fællesskab kan træe beslutning ud fra patientens eget værdigrundlag. Vejledningen er således én måde at håndtere en klinisk problemstilling på – ikke en juridisk bindende instruks. 

UDARBEJDELSE AF VEJLEDNINGEN

Denne vejledning forsøger at besvare en lang række nøglespørgsmål, dvs. spørgsmål som praktiserende læger oplever som væsentlige og relevante i den kliniske hverdag. De er udarbejdet på baggrund af forslag fra praktiserende læger, indsamlet på DSAM’s årsmøde og efterfølgende sendt i høring blandt 50 tilfældigt udvalgte læger og uddannelseslæger. Herefter er der foretaget en systematisk litteratursøgning. Der er primært anvendt publicerede guidelines baseret på GRADE. Herudover er der søgt efter systematiske oversigtsartikler og primærlitteratur (originallitteratur, herunder randomiserede forsøg). 

ORDFORKLARINGER

HypothyreoseSynonymer: hypothyreoidisme, myksødem, lavt stofskifte og nedsat stofskifte.

HyperthyreoseI praksis bruges begreberne hyperthyreoidisme, hyperthyreose og thyreotoksikose ofte som synonymer, men thyreotoksikose defineres som en øget forekomst af thyreoideahormon i blodet, mens hyperthyreoidisme og hyperthyreose defineres som en øget produktion af thyreoideahormon fra gld. thyreoidea.