Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Høringssvar

DSAM er jævnligt høringsberettiget i diverse lovforslag, ændringer til vejledninger m.v. Sekretariatet vurderer hver enkelt høringssag og beslutter, om den pågældende sag skal behandles på et bestyrelsesmøde.

Herunder er samlet de høringssvar, DSAM har afgivet de seneste år. 

2024

Måned

Høringssvar

Juli

Seponeringslisten 2025 (SST/IRF)

Vælg Klogt Anbefaling om opioider (Vælg Klogt/LVS)

Anbefaling om overgang fra cytologiscreening til HPV-screening for 30-59-årige kvinder i livmoderhalskræftscreeningsprogrammet (SST)

Juni

Revision af national retningslinje for nekrotiserende bløddelsinfektioner (Danske Regioner)

Udkast til bekendtgørelse om forretningsorden for Ankenævnet for Patienterstatningen (SUM)

Fokuseret høring over udkast til vejledning om behandling med psykofarmaka af voksne med psykiske lidelser og adfærdsforstyrrelser (SST/IRF)

Maj

Rekommandationer vedr. Kronisk Nyresygdom 2024 (Dansk Nefrologisk Selskab)

Bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren (SUM)

Bekendtgørelse om sygeplejerskers forbeholdte virksomhedsområde og orientering af patientens egen eller behandlende læge (STPS)

Bekendtgørelse om jordemødres forbeholdte virksomhedsområde og afgrænsningen heraf (STPS)

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) (STPS)

April

Vejledning om behandling med psykofarmaka af voksne med psykiske lidelser og adfærdsforstyrrelser (SST)

Marts

Fagligt grundlag for opsporing og indsatser vedr. vold i nære relationer og æresrelaterede konflikter (SST & SIRI)

Studieanmeldelse af SELECT studiet -Semaglutide and Cardiovascular Outcomes in Obesity without Diabetes (SST/IRF)

NIR til forebyggelse af urinvejsinfektion i forbindelse med urinvejsdrænage og inkontinenshjælpemidler (SSI)

Udkast til lovforslag og bekendtgørelser om pligtmæssige lagre af kritiske lægemidler m.v. (SUM)

Ændring af bekendtgørelse om speciallæger (SUM)

Februar

Revideret vejledning om maksimale ventetider for behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme (SST - sendt til LVS)

Ændringer i bekendtgørelse om drift m.v. af den fælles digitale infrastruktur m.fl. (SUM)

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (SUM)

Januar

Udkast til Actioncard ifm. hjemmebesøg hos psykisk ustabile borgere (Region Hovedstaden)

Generisk model for forløbsprogrammer for mennesker med sjældne sygdomme (SST)

2023

Måned

Høringssvar

December

Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter (SUM)

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, hjemrejseloven og repatrieringsloven (UIM)

November

Bekendtgørelser om indberetninger fra praksissektoren til Sundhedsdatastyrelsen (SUM)

NIR for brug af intravaskulære katetre (SSI)

Bekendtgørelser om gebyrer for kliniske forsøg med lægemidler (SUM)

Klinisk retningslinje Udredning af ADHD hos voksne i hospitalsregi (DMPG)

Oktober

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med kroniske smerter – Indsatser og organisering (SST)

Medicintilskudsnævnets andet forslag til fremtidig tilskudsstatus for lægemidler til behandling af diabetes - eksklusive Insuliner (Lægemiddelstyrelsen)

September

Kvalitetsstandarder for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom (SST)

Medicintilskudsnævnets anbefalinger til fremtidig tilskudsstatus for opioider (Lægemiddelstyrelsen)

Anbefalinger om unødvendige blodprøver (Vælg Klogt/LVS)

Ændring af to bekendtgørelser vedr. Nationalt Genom Centers indsamling af oplysninger (SUM)

August

Lovforslag om forbeholdt virksomhedsområde for sygeplejersker mv. (SUM)

Lovforslag om bedre digital forældreadgang til børns helbredsoplysninger, indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger og andre fortrolige oplysninger samt etablering af Nævnet for sundhedsapps (SUM)

Rapport med anbefalinger til ændringer af den lægelige videreuddannelse (SST)

Målepunkter for tilsyn på demens og antipsykotika 2023 (STPS)

Målepunkter for sundhedsfaglige opstartstilsyn 2023 (STPS)

Lovforslag om tilpasninger af den økonomiske styringsmodel for apotekssektoren, flere muligheder for apotekerne og sygehusapotekernes aflastning af det øvrige sundhedsvæsen og nedlæggelse af voldgiftsnævn for apoteksovertagelse m.v. (SUM)

Fremtidig organisering af den medicinske behandling i planområde Syd i Region Hovedstaden (Region Hovedstaden)

Seponeringslisten 2024 (SST/IRF)

Juni

Lovforslag om mulighed for forudgående fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop (SUM)

Lovforslag om smidigere rammer for sundhedsforskning m.v. (SUM)

Revideret bekendtgørelse og vejledning om anmeldelse af smitsomme sygdomme (SST)

Vidensrapport om let hovedtraume, herunder hjernerystelse (Dansk Center for Hjernerystelse)

Udkast til bekendtgørelser om hhv. kvalitetsstandarder og praksisplan (SUM)

Maj

Klinisk vejledning om udredning og håndtering af nakkesmerter i kiropraktorpraksis (DSK)

 

Planlægning af sundhedsberedskab – vejledning til regioner og kommuner (SST)

 

NIR for rengøring i sundheds- og plejesektoren samt dagtilbud og skoler (SSI)

April

Vejledning for udarbejdelse af praksisplaner for almen praksis og vejledning for sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg og sundhedsaftaler (SST)

 

Revidering af Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner (SST)

Februar

Medicintilskudsnævnets anbefalinger til tilskudsstatus for lægemidler til behandling af diabetes - eksklusive Insuliner (Lægemiddelstyrelsen)

        

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og autorisationsloven (national kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen og initiativer til bedre lægedækning) (SUM)

2022

Måned

Høringssvar

December

Dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2024-2028 (SST)

November

NKA for behandling med beroligende lægemidler (SST)

 

Reviderede anbefalinger for fysisk aktivitet (SST)

 

Bekendtgørelse om offentliggørelse af oplysninger om meddelte autorisationer (STPS)

Oktober

Anbefalinger for organiseringen af forløb til mennesker med multisygdom (SST)

 

Udkast til bekendtgørelse om COVID-19 hos pelsdyr (Fødevarestyrelsen)

September

Bekendtgørelse om indberetning af data om kommunale sundhedsindsatser fra kommunalbestyrelser til Sundhedsdatastyrelsen (SUM)

 

Ændringsbekendtgørelse om forretningsorden for Epidemikommissionen (SUM)

 

To bekendtgørelser om vaccinationer (SUM)

 

Kommentarer til vurdering af målgruppe for efterårets booster-vaccination mod covid-19 til personer under 50 år i øget risiko (SST)

August

Lov om oprettelsen af Nationalt Genom Center (SUM)

 

Faglig ramme for etablering af nærhospitaler (SST)

 

Seponeringslisten 2023 (SST)

 

Lovforslag om ulovlige omskæringer m.v. (SUM)

 

Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og lov om lægemidler (SUM)

 

Lovforslag om fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop (SUM)

Juli

NKA for behandling med melatonin ved søvnforstyrrelser hos børn og unge (SST)

Juni

EU-specialudvalget for sundhedsspørgsmål: Forordningsforslag om European Health Data Space (SUM)

Maj

Bekendtgørelser om recepter og dosisdispensering af lægemidler og om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold (LMST)

April

Polyfarmaci ved multisygdom – Viden, fokusområder og anbefalinger til videre arbejde (SST)

Strategi 2022-2026 for danskernes knoglesundhed (Videnscenter for Knoglesundhed)

Marts

Udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven (Etablering af sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg m.v.) (SUM)

 

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (vederlagsfri tandpleje til 18-21-årige) (SUM)

 

Indstilling om optagelse af tramadol på bekendtgørelsen om euforiserende stoffer (SST)

Februar

Bekendtgørelse om drift m.v. af den fælles digitale infrastruktur (SUM)

Januar

Redegørelse til Folketinget om anvendelse af epidemiloven (SUM)

 

Lovforslag om ændring af lov om sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (SUM)

2021

Måned

Høringssvar

December

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for Almen Praksis (SSI)

 

Tre udsendte høringer om lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis (SUM og LMST)

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om euforiserende stoffer (Flytning af cannabis fra liste A til liste B og dyrkning af cannabis i medicinsk øjemed) (SUM)

November

Ny bekendtgørelse om forretningsorden for Medicintilskudsnævnet

 

Forslag til lov om ændring af lov om kliniske forsøg med lægemidler og forskellige andre love (SUM)

 

Anbefalinger vedr. tværsektorielle forløb til mennesker med spiseforstyrrelser (SST)

Oktober

Vejledning om gratis influenzavaccination (SST)

 

Vejledning om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme (SST)

September

Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper (SUM)

August

Seponeringslisten 2022 (IRF/SST)

 

Forslag til lov om ændring af lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis (SUM)

 

Bekendtgørelse om pilotprojekt om udveksling af oplysninger i forbindelse med høreapparatsbehandling i høremappen samt graviditet i graviditetsmappen (LVS)

Juli

Underernæring: Opsporing, behandling og opfølgning af borgere og patienter i ernæringsrisiko. Vejledning til kommuner, sygehus og almen praksis (SST) Bilag til høringssvaret

Juni

NRL for hormonal kontraception og for hormonbehandling i klimakterie og menopause (IRF/SST)

 

Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved brug af telemedicin (STPS)

 

Vejledning om journalføring for almen praksis og speciallægepraksis (STPS)

Maj

Bekendtgørelse om gratis vaccination mod COVID-19 (etablering af en tilvalgsordning) (SUM)

 

Vejledning om vaccination mod COVID-19 (SST)

 

Bekendtgørelse om valgfri indplacering i sikringsgrupper og udstedelse af sundhedskort m.v. (regler om det digitale sundhedskort) (SUM)

April

Udkast til vejledning om helbredskrav til kørekort (STPS)

 

NKR for udredning og behandling af diabetisk fodsår (SST)

 

National vejledning i analgesi og sedation til akutte procedurer hos børn (diverse)

 

Bekendtgørelse om pilotprojekt om indberetning til Sundhedsdatastyrelsens samlede indsats for data i det nære sundhedsvæsen (SUM)

Marts

Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper (SUM)

 

Rapport om kræftindsatsen i almen praksis (FEAP Odense)

 

Udkast til ny vejledning til bekendtgørelse om mærkning m.m. af lægemidler (Lægemiddelstyrelsen)

Februar

NKR om ICS til KOL (Dansk Lungemedicinsk Selskab & Medicinfunktionen for Region Hovedstaden)

 

Udkast til bekendtgørelse om lægemiddelberedskabet (SUM)

 

Ændringsforslag til lovforslag om epidemiloven L 134 (SUM)

Januar

NKR for ikke-medicinsk behandling af hovedpine (Nationalt Videnscenter for Hovedpine)

 

Kortlægning af aktører der udarbejder sundhedsfaglige anbefalinger og behandlingsvejledninger (SST)

 

Forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven) (L 134) (SUM)

2020

Måned

Høringssvar

December

Udkast til ændring af Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) (STPS)

 

Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven, tatoveringsloven, lov om lægemidler og forskellige andre love (SUM)

 

Medicinsk teknologivurdering for influenzavaccination (SST)

 

Bekendtgørelse om videregivelse af oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddelstatistikregister (SUM)

November

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med multiple sklerose (SST)

 

Vidensråd for Forebyggelses rapport om forebyggelse af overvægt blandt børn og unge (VFF) 

 

Udkast til forslag til lov om epidemier (epidemiloven) (SUM)

Oktober

Svar til deltagelse i tværfaglig kvalificering i forbindelse med proces for udvælgelse af patientgrupper til helgenomsekventering (LVS)

 

Udkast til vejledning om ikke-terapeutisk omskæring af drenge (STPS)

September

NKR vedrørende non-farmakologisk behandling af længerevarende symptomer efter hjernerystelse (DCFH)

 

Anbefalinger til organiseringen af fødeområdet (SST)

 

Vejledning til læger om gratis influenzavaccination (SST)

 

Projektbeskrivelse for Lærings- og Kvalitetsteam vedr. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (LKT - Region Midt)

 

Udkast til lovforslag om generelt informeret samtykke til mindre behandlinger af varigt inhabile (SUM)

 

NKR for for behandling af autismespektrumforstyrrelser hos børn og unge (SST)

August

Bekendtgørelse om influenzavaccinationer (SUM) 

 

Forebyggelse, håndtering og læring af voldsomme episoder og udadreagerende adfærd – Anbefalinger og inspiration til ældreplejen (SST)

 

Udkast til lovforslag om videregivelse af lægemiddeloplysninger til forsknings- og statistikformål (SUM)

 

NKR for behandling af patienter med langvarige ikke-traumatiske skuldersmerter (SST)

 

NRL - Farmakologisk behandling af angsttilstande (SST)

 

Udkast til lovforslag om digitalt supplement til sundhedskortet, opdatering af Statens Serum Instituts formål og opgaver m.v. (SUM)

Juni

Udkast til bekendtgørelse om videregivelse af patientjournaloplysninger (SUM)

 

Svar på forespørgsel vedrørende PRO-data (LVS)

 

Klinisk vejledning om tidlig sorgstøtte i palliativ indsats (DMCG-PAL)

 

Klinisk vejledning om spædbørn i Kiropraktorpraksis (DKS)

 

Revideret vejledning til læger om gratis pneumokokvaccination (SST)

 

Bekendtgørelse om pneumokokvaccinationer (SUM)

 

NKR for behandling af angstlidelser hos voksne (SST)

April

NKR om undersøgelse og behandling af børn med stramt tungebånd (Komiteen for Sundhedsoplysning)

 

Vejledning til læger om gratis pnemokokvaccination (SST)

 

Bekendtgørelser om gratis pneumokokvaccinationer til risikogrupper samt kighostevaccinationer til gravide (SUM)

 

Bidrag til evaluering af forsøgsordning for medicinsk cannabis (Lægemiddelstyrelsen)

Marts

Udkast til bekendtgørelser om sundhedsvidenskabelig forskning (SUM)

 

Informationsmateriale om osteonekrose i kæberne (STPS)

 

Ændring af bekendtgørelse om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet (SUM)

 

NKR for forebyggelse af tryksår hos voksne og unge over 18 år (Region Midt)

 

Medicintilskudsnævnets Anbefalinger til tilskudsstatus for insuliner (DKMA)

 

Udkast til vejledning for behandlerfarmaceuters genordination (STPS)

Februar

NKR for vanskeligt behandlelig depression (CNDR)

 

Vejledning om anvendelse af tvang m.v. i psykiatrien og Vejledning om registrering af tvang m.v. i psykiatrien (SST)

 

Udkast til ny sundhedspolitik på vegne af de danske lægestuderende - Lægedækning og Rekruttering til Udkantsdanmark

 

Kommissorium for Det Nationale Antibiotikaråd 2020-2022 (SUM)

Januar  

Retningslinjer for svangreomsorgen (SST)

               

Udkast til bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 16, i lov om ændring af sundhedsloven samt udkast til bekendtgørelse om drift m.v. af den fælles digitale infrastruktur (SUM)

 

Revideret vejledning om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme (SST)

  

Dimensionering af speciallægeuddannelsen 2021-2025 samt bilag (SST)

        

Anbefalinger for en sammenhængende sundhedsindsats ved akut opstået sygdom og skade (SST)

 

Forespørgsel vedr. revurdering af tilskudsstatus for stærke smertestillende lægemidler (opoider) (Medicintilskudsnævnet)

 

Forslag til model for et Behandlingsråd (Danske Regioner)