Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2013

Funktionelle lidelser

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Forord

Vi glæder os over at kunne udgive en klinisk vejledning med fokus på en problemstilling, som er helt central i det almenmedicinske arbejde. Der er ikke tidligere udgivet vejledninger om funktionelle lidelser i Danmark, og vejledningen er blandt de første, der udgives i Europa. Funktionelle lidelser har ikke været prioriteret i hverken den præ- eller postgraduate uddannelse, og mange sundhedsprofessionelle har derfor været autodidakte i mødet med patienter med funktionelle lidelser. Hensigten med denne vejledning er at opkvalificere den fremtidige behandling på området, dels ved at give læseren en opdatering på den foreliggende viden om funktionelle lidelser, dels ved at formidle konkrete anbefalinger for udredning, diagnostik og behandling.

Vejledningen er primært tiltænkt praktiserende læger, men mange elementer kan med fordel anvendes også af andre læger, og den formidlede viden kan desuden være nyttig for en bredere kreds som fx praksispersonale og socialmedicinske fagpersoner. Vejledningen er målrettet primærsektoren og beskriver derfor ikke de specialiserede tilbud, der findes for specifikke funktionelle syndromer og smertetilstande.

I vejledningen anvendes begrebet funktionelle lidelser for en række symptomer og sygdomme med fælles træk og beskrives således som generiske fænomener og ikke efter organlokalisation.

Vejledningen er opbygget af 16 kapitler, som har skiftende fokus på basal viden og kliniske anbefalinger, men således at den teoretiske viden, der formidles, skal ses i sammenhæng med de kliniske kapitler. I starten af hvert kapitel er der indsat en boks med de vigtigste budskaber. I nogle kapitler er der desuden indsat bokse i teksten, hvor vigtige definitioner eller tiltag uddybes. Udover hovedkapitlerne er der 3 kapitler om patientgrupper, hvor der kan være særlige forhold, man skal være opmærksom på: børn, ældre patienter og patienter med anden etnisk baggrund end dansk. Endelig omhandler sidste del af vejledningen samarbejdspartnere, kvalitetsudvikling og implementeringstiltag på området. Med vejledningen følger to laminerede oversigtsark om henholdsvis udredning og diagnostik samt forebyggelse og behandling. Vejledningen og de skemaer, den henviser til, findes også på DSAM’s hjemmeside, www.dsam.dk.

Arbejdsgruppen har baseret sit arbejde på en systematisk litteraturgennemgang med angivelse af evidensniveauer for anbefalinger. På en række områder vedr. funktionelle lidelser er evidensen imidlertid endnu sparsom, og vi har i disse tilfælde valgt også at formidle den erfaringsbaserede viden, som arbejdsgruppens medlemmer har kendskab til. Det er vores håb, at viden og anbefalinger i denne vejledning kan støtte den enkelte i den kliniske beslutningsproces, hvor såvel evidens som erfaring, klinisk skøn og patientens ønsker må indgå i den endelige vurdering.

Marianne Rosendal, formand for arbejdsgruppen Lars G. Johansen, formand for DSAM