Søg penge til forskning, uddannelse m.v.

Fonden for Almen Praksis

Puljen er åben for alle typer forskning indenfor praksisrelevante emner. Der kan primært ydes støtte til egen løn eller vikarløn i op til 6 måneder. Der kan i begrænset omfang ydes støtte til kontorhold, konsulentbistand og projektrelevante studieophold.

Fonden uddeler i år 1 mio. kr., og ansøgningsfristen er den 20. november kl.12.00. 

Du kan læse mere om fonden her.

Sara Krabbes Legat

Sara Krabbes Legat uddeler kr. 50.000 kr. i en eller flere portioner til fremme af almenmedicinsk forskning, uddannelse og international kontakt i overensstemmelse med Dansk Selskab for Almen Medicins formålsparagraf.

Ansøgningsfristen er den 1. december 2015.

Motiveret ansøgning vedlagt relevante bilag sendes elektronisk til dsam@dsam.dk, Hvis du ønsker mere information om legatet, kan du kontakte DSAM på tlf. 70 70 74 31. 


Behov for flere repræsentanter i arbejdsgrupper

DSAM er blevet bedt om at udpege medlemmer til følgende arbejdsgrupper i Sundhedsstyrelsen vedrørende de Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR). Det drejer sig om:  

NKR for opsporing og behandling af håndeksem: Fokus for den nationale kliniske retningslinje er foreløbigt afgrænset til at omhandle sekundær forebyggelse og behandling af håndeksem.

NKR om hofteartrose: Fokus for den nationale kliniske retningslinje er foreløbigt afgrænset til ikke-kirurgisk behandling af patienter med hofteartrose og genoptræning efter THA. Den nationale kliniske retningslinje afgrænser sig fra spørgsmål, der vedrører kirurgi og specifikke kirurgiske teknikker ved THA, til farmakologisk smertebehandling af hofteartrose.

NKR om anoreksi: Den nationale kliniske retningslinje er foreløbigt afgrænset til behandling af anoreksi blandt børn, unge og voksne. Retningslinjen vil alene vedrøre sundhedsfaglige ydelser. Retningslinjen vil ikke omhandle udredning eller afklare spørgsmål vedr. visitation og organisering af indsatsen.

Der er derudover brug for deltagere i arbejdsgrupper for ernæring og rehabilitering af ældre efter indlæggelse og forebyggelse og behandling af organisk delir hos ældre. Derudover efterlyser DSAM en repræsentant til en arbejdsgruppe vedrørende tilrettelæggelse af indsatsen for patienter med uklare symptomer efter HPV-vaccination.

Vi håber, at der er flere kolleger, der vil repræsentere almen praksis. Du kan kontakte DSAM's lægefaglige konsulent Ynse de Boer (ynse.boer@dadlnet.dk) for yderligere information.

Tak til dem, som allerede har meldt sig.

Du kan læse mere om de Nationale Kliniske Retningslinjer her.


Ikke-medicinsk behandling af astma hos børn

Sundhedsstyrelsen har udgivet en National Klinisk Retningslinje om ikke-medicinsk behandling af børn med astma. Det anbefales bl.a. i retningslinjen, at barnet eller den unge med astma får tilbud om struktureret patientuddannelse, møder til regelmæssige kliniske kontroller og får udleveret en plan for astmabehandlingen. Planen skal bl.a. indeholde anvisninger om dosering af medicin, tidspunkter − og dato − for næste kontrol samt dato for opdatering af planen.

Derudover indeholder retningslinjen generelle og kendte anbefalinger om motion, undgåelse af røg og pelsdyr og tiltag til reduktion af støvmider.

Du kan læse den Nationale Kliniske Retningslinje om astma hos børn her.

Du kan læse DSAM's høringssvar til retningslinjen her.


Guide til styrket forebyggelse i almen praksis

Sundhedsstyrelsen har udviklet en række materialer for at inspirere og understøtte det arbejde med forebyggelse, der sker i almen praksis og på sygehus. Der drejer sig fx om faktaark om rygning, alkohol og motion m.v. Ønsket er, at patienter med forebyggelsesbehov identificeres og henvises til forebyggelsestilbud i sammenhængende forløb på tværs af sektorer. Materialerne understøtter sundhedsloven, sundhedsaftalerne, forløbsprogrammer og -planer.

Materialerne, især afsnit om kost, er udviklet i samarbejde med Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet. Mange andre aktører har bidraget med rådgivning og høringssvar. 

Du finder information om SST's guide til forebyggelse her.


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk