Nyt fra bestyrelsen - november 2015

Formanden: DSAM strammer op på organiseringen

Jeg er oprigtig glad for at være blevet formand for DSAM – skønt jeg først lige er ved at være orienteret i selskabets hidtidige opbygning, som ikke er helt gennemskuelig. Jeg er især glad for at være blevet en del af en uhyre engageret, vidende og videbegærlig bestyrelse. Det betyder meget ift. den store udskiftning, som har fundet sted, og det er samtidig en stor ressource, at mange af observatørerne i bestyrelsen har været med så længe, at vi kan sikre en vis kontinuitet. Masser af vigtige arrangementer, aftaler og opgaver er for længe siden sat i kalenderen, og ingen har valgt at rømme skuden, skønt udskiftningen kan synes voldsom og af nogle opleves som en ”magtovertagelse”.

Det gælder for mig og for den nye bestyrelse om at samle faget og få det bedste ud af alle de ressourcepersoner, som faget rummer i selskabet, ca. 4.500.

Hvis nogen håbede på revolution og hoveder på stager, så må jeg skuffe dem. Jeg mener, vort fag er for presset af udefrakommende politisk motiverede forventninger og planer til, at vi kan tillade os at blive ved at slås indbyrdes. Vi skal diskutere vores forskellige synsvinkler på, hvad der er fagets arvesølv, som vi ikke kan sælge ud af, og hvor de faglige ædelmetaller skal udgraves i fremtiden. Der skal være plads til forskelle og respekt for, at vi ikke begriber vores fælles fag fuldstændigt ens. Opdateret biomedicinsk viden, vedligeholdelse af den faglige dømmekraft og evnen til at udøve personcentreret medicin – alle tre elementer på et anstændigt niveau, det må kunne kræves af os alle.

Vi skal være fagligt assertive, og vi skal turde diskutere, hvad kvalitet er i almen praksis, og få samlet dokumentation for, at vi er uundværlige for et velfungerende sundhedsvæsen. Vi skal have nogle fælles fortøjningspæle og nogle bøjer og fyrtårne, vi kan tage pejling efter, så arvesølvet og de nye ædelmetaller, der måtte dukke op gennem forskning og kvalitetsudvikling, kommer sikkert videre gennem de storme, der kan være i vente forude. Fagets eksistens og udøvelse i den form, vi kender bedst – som den personlige læge, der opbygger relationer til et antal patienter over tid – er tilsyneladende ikke længere en selvfølgelighed. Vi har ikke så mange venner, som vi havde engang.

Vi har konstitueret os på en ny måde i bestyrelsen for Dansk Selskab for Almen Medicin, igen med det formål at få det bedste ud af alle. Vi skal sørge for at få stillet de rigtige spørgsmål, og at vi tager grundigt informerede beslutninger i fællesskab. Jeg ønsker som formand at have mandatet i orden. Derfor vil vi også gerne involvere repræsentantskabet i selskabets arbejde i udvalg, råd og arbejdsgrupper. Vi er ikke færdige med at fordele udvalgsposterne endnu, hvilket er helt bevidst. I fundamentale spørgsmål om behovet for værdiafklaring, efteruddannelse, vejledninger, kvalitetsudvikling og forskning vil vi så snart som muligt etablere kontakt direkte til alle medlemmer af selskabet gennem en elektronisk løsning på DSAM’s hjemmeside.

De 9 valgte bestyrelsesmedlemmer har alle fået en ordfører”-post, som matcher deres særlige forudsætninger og kompetencer:

Bolette Friderichsen er uddannelsesordfører (og næstformand) 
Claus Rendtorff er kvalitetsudviklingsordfører (og kasserer) 
Lise Dyhr er forskningsordfører 
Annette Houmand er it- & dataordfører 
Christian Kjær Ravens er værdi- og visionsordfører 
Bo Christensen er informationsordfører (og Practicusredaktør) 
Anne Louise Sylvest er rekrutteringsordfører 
Lene Therkelsen er (F)YAM-ordfører 
Undertegnede er koordineringsordfører og gruppeleder.

Bestyrelsen har vedtaget at lade suppleanterne, Christina Svanholm (FYAM) og Cecilie Jacobsen, deltage i bestyrelsesmøderne fremover. Begge fungerer som vores internationale ambassadører og har allerede bevist deres værd i WONCA Istanbul.

Der er mange betydende beslutninger og begivenheder forude, og nogle af dem, der fylder og har fyldt mest, er:

  • Dataindsamling til kvalitetssikrings- og udviklingsformål er i dvale. DSAM arbejder for et fremtidigt fælles dataudvalg med PLO, og i mellemtiden vil DSAM’s eget udvalg mødes for at få den faglige diskussion om data og datafangst fortøjet.
  • Akkrediteringen er startet, og vi har vedtaget snarest at komme med en udtalelse fra DSAM, der kort opsummerer, hvad vi ved om akkreditering i almen praksis, og hvordan DSAM vil forholde sig til akkrediteringen.
  • Opfølgning af kræftpatienter i almen praksis og afdækning af øgede muligheder for henvisning fra almen praksis direkte til undersøgelser på hospital forestår.  Disse opgaver åbner for mange spørgsmål. Bolette Friederichsen deltager og sparrer med en nyoprettet kræftgruppe i DSAM. Tæt koordinering med PLO er nødvendig.
  • Vejledningerne har været i fokus i forbindelse med valg til repræsentantskabet. Der er nu oprettet en gruppe i bestyrelsen, som vil forsøge at gentænke vejledningernes betydning og funktion i forhold til faget, så vi er sikre på, at vejledningerne dækker medlemmernes behov.
  • Arbejdet med visionsproces og værdiarbejdet handler om de fortøjningspæle og pejlepunkter, der skal sikre en fælles kurs for faget i de kommende år. Der skal samles op, og en visionsgruppe skal stables på benene.
  • Og så er helbredstjek på den politiske dagorden igen. Denne gang i form af satspuljemidler, 30 millioner, som det nok er socialdemokraterne, der har fået hevet ud af finanslovsforhandlingerne. ”De … skal i første omgang gå til at undersøge, hvordan de praktiserende læger eller kliniksygeplejersker kan gøre en proaktiv indsats for at få lægeforskrækkede og udsatte borgere til at komme til tjek.” DSAM vil arbejde for, at man kan får stillet de rigtige spørgsmål, når det gælder udsatte gruppers sundhed. At fokusere så meget på begrebet sundhedstjek er præmaturt og forvirrende. Måske skulle vi allokere midlerne til kvalitetsudviklingsprojekter i forbindelse med akkrediteringsstandarden om sårbare grupper, så vi alle blev klogere på, hvordan almen praksis kunne bidrage endnu bedre til, at de sårbare patienter også kommer til at få en bid af sundhedskagen?
  • Kommunikationen indadtil og udadtil styrkes. DSAM’s sekretariat får en ny medarbejder fra næste måned, og den pågældende er udvalgt på baggrund af en solid erfaring med kommunikation og information. Tanken er, at DSAM skal opruste på kommunikationen, så DSAM og fagets retning bliver synligt og tilgængeligt, både for medlemmerne, for samfundet og beslutningstagerne. Det er ikke nogen lille opgave.

På den lidt længere bane er det det nordisk arrangerede WONCA 2016 i København, der fylder mere og mere i kalenderen. Det ser lovende ud, og vi skal huske at udbrede begivenheden til hinanden. Jeg er overbevist om, at det bliver en faglig fest, hvis vi dukker talstærkt op her fra Danmark.

På den ressourcekrævende, men meget glædelige side, er der Lægedage 2015 lige om hjørnet – med fokus på de næste 7 år: ”Hvor er vi på vej hen?" er temaet. Jeg håber, at mange i hvert fald er på vej til Lægedage, hvor DSAM er at finde på lægetorvet med tilbud til både yngre og ældre almenmedicinere.

Bedste hilsener
Anders BeichDSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk