DSAM er ansvarlig for indberetning til kliniske databaser og kvalitetsrapporter

Praktiserende læger er via loven forpligtet til at kode henvendelser vedrørende visse diagnoser. For en del af disse diagnoser gælder, at der er oprettet landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser. Udvidelse af kodningsforpligtigelsen kan udelukkende ske efter indstilling fra det faglige selskab. Tilslutningen til fremtidige kliniske kvalitetsdatabaser beror på vurdering fra det faglige selskab.

I forbindelse med almen praksis' kodeforpligtelser og almenmedicinske kvalitetsdatabaser forpligter DSAM sig til at sikre den faglige kvalitet. Det betyder, at DSAM er den almenmedicinske instans, der tager stilling til tiltag vedrørende afgrænsning og indikatorer for eventuelle kommende kvalitetsdatabaser, som almen praksis skal levere data til.

DSAM's bestyrelse agter at påtage sig det tiltænkte ansvar og derved spille en aktiv og afgørende rolle vedrørende alle tiltag, der vedrører behandling og indsamling af kvalitetsdata fra almen praksis. Vedrørende Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) gælder dette ansvar for såvel eksisterende som fremtidige kvalitetsdatabaser. Diabetes og KOL er de sygdomme, som er nævnt i forbindelse med akkreditering. De lovpligtige data er defineret af RKKP. Her findes de to RKKP-databaser Dansk Voksen Diabetes Database og Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DRKOL).

Der er hos DSAM's medlemmer og hos Danske Regioner et stort fælles ønske om, at kvalitetsarbejdet baseret på kvalitetsrapporter kan genoptages. Flere systemhuse er begyndt at arbejde med at lave kvalitetsrapporter, og de har ytret ønske om, at DSAM sætter standarden for, hvilke indikatorer rapporterne skal indeholde.

DSAM anbefaler aktuelt systemhusene at indsamle præcis de lovpligtige indikatorer vedrørende diabetes og KOL, og at kvalitetsrapporterne udformes i henhold til de kvalitetsmål, der beskrives i de landsdækkende RKKP-databaser, så der skabes en sammenhæng i kvalitetsarbejdet. DSAM vil være systemhusene behjælpelige med at udarbejde ensartede og valide løsningsmodeller.


DSAM: Sentinel SQL-databaserne bør slettes af tillidshensyn

Kvalitetsudviklingen i almen praksis har stået stille i over et år på grund af DAMD-problematikken. DSAM lægger stor vægt på genoptagelse af kvalitetsarbejdet, og både forskning og kvalitetsudvikling baseret på data fra almen praksis er vigtige for faget.

Samtidig er fortroligheden og tilliden i læge-patient-relationen en forudsætning for udøvelsen af vores lægegerning. Der må ikke kunne sættes spørgsmålstegn ved, om vi i almen praksis respekterer tavshedspligten og overholder lovgivningen omkring fortrolige helbredsoplysninger.

Som led i Sentinel Datafangstsystemet er der placeret lokale Sentinel SQL-databaser på lægernes servere. Disse opsamler kopier af stort set alle journaldata. De lokale Sentinel-databasers oprindelige formål var at agere byggesten for den ulovlige DAMD fællesdatabase. 

Der pågår fortsat en debat om, hvorvidt denne ophobning af fortrolige helbredsoplysninger på serveren udenfor lægesystemet er lovlig eller ej. Den debat har stået på i over et år og ser ikke ud til at blive afsluttet foreløbig. 

For at patienternes tillid kan bevares, og for at almen medicin som fag kan komme videre, finder DSAM det nødvendigt at anbefale praktiserende læger at slette deres Sentinel SQL-databaser. Det kræver en aktiv indsats fra praksisejerne at få lukket dette kapitel, som allerede har været i gang alt for længe. Danske Regioner har i en redegørelse til Sundhedsministeriet oplyst, at det ligger de praktiserende læger frit for at slette Sentinel SQL-databaserne. 

For sletning af Sentinel SQL-databaserne skal du henvende dig til dit systemhus eller din brugerforening. Nogle få kvalitetsdata, høstet via pop op, er placeret direkte i Sentinel SQL-databasen uden at være gemt i patientjournalen. Ønskes disse overført til journalen, før Sentinel SQL-databasen slettes, må man rette henvendelse til eget systemhus eller til DAK-e.


God påske

Med disse ord ønsker DSAM's formand og bestyrelse en god påske til alle.  - 17,2 KB


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk