DSAM står for at skulle udarbejde en ny udgave af vejledningen "Osteoporose i almen praksis". Er det mon noget for dig at deltage i arbejdsgruppen, der skal forestå dette vigtige arbejde?

DSAM søger blandt medlemmerne læger, der er interesserede i at deltage i arbejdsgruppen. En arbejdsgruppe består udover formanden af tre til fire speciallæger i almen medicin og minimum én yngre almenmediciner.

DSAM udgiver vejledninger og FAQta-ark på områder, hvor der er et dokumenteret forbedringspotentiale i forhold til outcome for patienterne. Der skal altså være et problem, som vejledningen kan hjælpe os med at løse.

DSAM's bestyrelse har for nylig udarbejdet et politikpapir omhandlende formålet med netop DSAM's kliniske vejledninger og FAQta-ark; indsamling af aktuel viden, gennemgang af denne viden ud fra en almenmedicinsk synsvinkel og gøre den tilgængelig for læger og personale, så den let kan benyttes i en travl hverdag. Det tilstræbes, at formatet på DSAM's kommende vejledninger og FAQta-ark skal være overskueligt og indbydende for at blive brugt af mange. Læs mere her.  


Hvordan foregår arbejdet med vejledninger & FAQta-ark?

Ved opstart holdes et introduktionsmøde, hvor arbejdsgruppen skal opnå konsensus om målgruppen for vejledning/FAQta-ark, definere vejledningens omfang og tage stilling til nøglespørgsmålene.

Det er arbejdsgruppens væsentligste opgave at sikre, at vejledningen er klinisk relevant for praktiserende læger i en dansk kontekst. Det forventes, at arbejdsgruppens medlemmer sætter sig ind i emnet og læser og forholder sig kritisk til den litteratur, der inkluderes. De skal medvirke til vurdering af den kliniske relevans af litteraturen og anbefalingerne samt løbende kommentere udkast til vejledningen i arbejdsprocessen.  

Arbejdsgruppen aftaler sammen proces og tidsplan for det videre forløb.

Der vil ligeledes blive nedsat en peer-review gruppe, der følger arbejdet løbende undervejs, med henblik på at give arbejdsgruppen kvalificeret feedback på form og indhold. 


Osteoporose i almen praksis

- rettidig diagnostik, behandling og opfølgning

Formand for arbejdsgruppen er Johan Reventlow, praktiserende læge i Slagelse.  

Med en tiltagende aldrende befolkning kan rettidig diagnostik, behandling og opfølgning af osteoporose få afgørende betydning for reduktion af risiko for fraktur, smerter og forringet livskvalitet.

Den seneste vejledning om osteoporose blev udgivet i 2002. Den trænger til en gennemgang for at opdatere viden og behandlingsprincipper.

Der vil blive fokuseret på rettidig diagnostik og behandling af patienter med forventet effekt af behandling uden sygeliggørelse af den raske befolkning. Herudover vil vejledningen bl.a. også komme til at omhandle sundhedsøkonomiske overvejelser, beskrive opgavefordeling og snitflader mellem behandling i primær og sekundær sektor.

Honorar for medlemmer af arbejdsgruppen er 7.500 kr.

Første møde i arbejdsgruppen afholdes i København d. 25. februar kl. 15:00-17:00.


Vil du være med?

Send et par ord om dig selv, din baggrund, og hvorfor du synes, det kunne være spændende at blive en del af arbejdsgruppen - eller måske peer-review gruppen, til dsam@dsam.dk senest den 8. december. Du vil herefter få svar på, om du er udvalgt til arbejdsgruppen.

Hvis du lægger billet ind på en plads i arbejdsgruppen, er det en forudsætning, at du har mulighed for at deltage i arbejdsgruppens planlagte første møde.

Det er ligeledes en forudsætning for både formand og arbejdsgruppens medlemmer, at disse ikke har et engagement i medicinal- og medicoindustrien, der rækker udover rammerne for DSAM’s til enhver tid gældende regler for selvdeklarering og habilitet


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk