DSAM står for at skulle udarbejde en ny udgave af vejledningen om "Demens i almen praksis". Er det noget for dig at deltage i arbejdsgruppen, der skal forestå dette vigtige arbejde?

DSAM søger blandt medlemmerne læger, der er interesserede i at deltage i arbejdsgruppen. En arbejdsgruppe består udover formanden af tre til fire speciallæger i almen medicin og minimum én yngre almenmediciner.

DSAM udgiver vejledninger og FAQta-ark på områder, hvor der er et dokumenteret forbedringspotentiale i forhold til outcome for patienterne. Der skal altså være et problem, som vejledningen kan hjælpe os med at løse.

DSAM's bestyrelse har for nylig udarbejdet et politikpapir omhandlende formålet med netop DSAM's kliniske vejledninger og FAQta-ark; indsamling af aktuel viden, gennemgå denne ud fra en almenmedicinsk synsvinkel og gøre den tilgængelig for læger og personale, så den let kan benyttes i en travl hverdag. Det tilstræbes, at formatet på DSAM's kommende vejledninger og FAQta-ark skal være overskueligt og indbydende for at blive brugt af mange. Læs mere her  


Hvordan foregår arbejdet med revidering af vejledninger?

Ved gruppens start holdes et introduktionsmøde, hvor arbejdsgruppen skal opnå konsensus om målgruppen for vejledning/FAQta-ark, definere omfang og tage stilling til nøglespørgsmålene.

Det er arbejdsgruppens væsentligste opgave at sikre, at vejledningen er klinisk relevant for praktiserende læger i en dansk kontekst. Det forventes, at medlemmerne sætter sig ind i emnet, læser og forholder sig kritisk til den litteratur, der inkluderes. De skal medvirke til vurdering af den kliniske relevans af litteraturen og anbefalingerne samt løbende kommentere udkast til vejledningen i arbejdsprocessen.

Arbejdsgruppen aftaler sammen proces og tidsplan for det videre forløb.

Der vil ligeledes blive nedsat en peer-review gruppe, der følger arbejdet løbende undervejs, med henblik på at give arbejdsgruppen kvalificeret feedback på form og indhold. 


Demens i almen praksis

- rettidig diagnostik, behandling og opfølgning

Formand for arbejdsgruppen er Frans Waldorff, praktiserende læge og professor på SDU.  

Demens er en hyppig og velkendt lidelse hos patienter i almen praksis. Der kommer hele tiden ny viden på området, og det kan være svært at følge med.

DSAM har således besluttet at komme med den nyeste viden indenfor demens på en kort og præcis måde, hvor intentionen er at udarbejde et eller to FAQta-ark (2-4 sider), som vil fokusere på rettidig diagnostik og udredning af demens samt de overordnede retningslinjer for behandling og opfølgning.

Honorar for medlemmer af arbejdsgruppen er 5.000 kr.

Første arbejdsgruppemøde afholdes d. 24. januar - kl. 11:00-14:00 i København


Vil du være med?

Send et par ord om dig selv, din baggrund, og hvorfor du synes, det kunne være spændende at deltage i arbejdet til dsam@dsam.dk senest 11. december. Du vil herefter få svar på, om du er udvalgt til arbejdsgruppen.

Hvis du ønsker en plads i arbejdsgruppen, er det en forudsætning, at du har mulighed for at deltage i arbejdsgruppens første planlagte møde.

Det er ligeledes en forudsætning for både formand og arbejdsgruppens medlemmer, at disse ikke har et engagement i medicinal- og medicoindustrien, der rækker udover rammerne for DSAM’s til enhver tid gældende regler for selvdeklarering og habilitet 


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk