Siden DSAM udsendte den seneste version af ”gul-grøn-listen”, har epidemien udviklet sig i en anden (og bedre) retning hurtigere end forventet. Smittetrykket er lavt, og antallet af indlagte falder heldigvis fortsat. Vi ved endnu ikke med sikkerhed, hvad faldet skyldes, men selvfølgelig har de indsatser, som er iværksat i samfundet, betydning – men det er nok ikke hele forklaringen. Sommer og sol, virusmutationer, faldende virulens og mange andre mulige forklaringer er måske medvirkende.

Hvad nu? I almen praksis ønsker vi fortsat at udøve vores arbejde på bedste måde – både i forhold til patientsikkerheden og arbejdsmiljøet for personale og os selv. Samtidig oplever vi, at der er et behov for, at vi gradvis kan genoptage normale rutiner.
 

Råd om organisering i almen praksis under hensyntagen til smitterisiko 

Fra DSAM’s side opfordrer vi fortsat til at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer. På baggrund af disse samt vores tidligere udmeldinger vil vi fjerne gul-grøn-listen fra hjemmesiden og lægge op til følgende:

 1. Organisering i den enkelte praksis på baggrund af individuel vurdering af det lokale smittetryk. SSI overvågningsdata.
   
 2. Fortsat telefonisk visitation af alle henvendelser, jf. SST’s vejledning (drøftes med SST løbende).
   
 3. Hensyntagen ift. risikovurdering, hvis personale og læger tilhører gruppen af personer med øget risiko for alvorlig udvikling af COVID-sygdom, jf. SST’s anbefalinger.
   
 4. Opretholdelse af hygiejne og afstand, hvor det er muligt. Gennemgang af de fysiske forhold hvad angår plads, ventilation, rengøring, uniformsbestilling osv. Fast track ved paraklinik. Brug af ikke-fremmøde-konsultationer, hvor det er muligt, og fysisk/tidsmæssig adskillelse af mulige smittefarlige patienter fra kroniske patienter, der er i større risiko for alvorlig sygdom.
   
 5. Brug af værnemidler for at mindske smitte fra patienter, der fx har tegn på viral sygdom eller hoste, eller brug af værnemidler hos personalet for at undgå smitte mellem patienter. Der er en del smitte fra præ- eller asymptomatiske patienter. DSAM’s gennemgang.

Løbende opfølgning henover sommeren

Da vi ikke kender epidemiens forløb over sommeren, vil der være behov for løbende revurdering af håndtering af mulige smittefarlige patienter i almen praksis. Sundhedsstyrelsen opdaterer løbende den grundlæggende retningslinje, senest i denne uge. Vi har lavet et kort notat, som fremhæver de vigtigste ændringer.

I corona-taskforce oplever vi også, at hverdagen presser sig mere og mere på, og vores indsats i taskforce vil tilsvarende tilpasses behovet og hensynet til andre arbejdsopgaver. Vi vil fortsat løbende orientere jer om ændringer af relevans for almen praksis, og formand Anders Beich er fortsat deltager i den faglige gruppe, der rådgiver Sundhedsstyrelsen.

Se notat med kommentarer til SST's retningslinjer af 08‐06‐2020

På vegne af DSAM's corona-taskforce:

Anders Beich, formand
Bolette Friderichsen, næstformand
Anne Møller, bestyrelsesmedlem
Louise Hørslev, sekretariatschef


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk