Fokuseret lungeultralyd til diagnostik af pneumoni i almen praksis?

 • I alt 17 studier indgik i dette systematiske review, der havde til formål at afdække anvendeligheden af lungeultralyd til diagnosticering af pneumoni af ikke-billeddiagnostiske eksperter (fx speciallæger i almen medicin).
   
 • Sensitiviteten af lungeultralyd (sammenholdt med udskrivningsdiagnosen, røntgen af thorax eller CT-scanning) varierede fra 0.68 - 1.00, men størstedelen af studierne (n = 14) påviste en høj præcision (sensitivitet ≥ 0.91). 
   
 • Studierne var primært udført på hospitalsafdelinger af akutlæger og internmedicinere, og der mangler derfor fortsat studier, der beskriver brugen af fokuseret lungeultralyd i almen praksis. 
Læs artiklen her

Forsøg på genoplivning af patient med livstruende sygdom er en lægefaglig beslutning

 • Mange patienter med livstruende sygdomme håber, at døden ligger langt ude i fremtiden.
   
 • Selvom det ofte vil være udsigtsløst at forsøge at genoplive ved hjertestop, og lægen kan fravælge forsøg på genoplivning iht. gældende vejledning fra Styrelsen for Patientsikkerhed, har mange læger svært ved at fratage patienten håbet.
   
 • Denne artikel omhandler nogle af de kliniske dilemmaer, som manglende lægefaglig beslutning og dialog med patient og pårørende kan medføre.
Læs artiklen her

Pårørende til alvorligt syge efterspørger mange ydelser i sundhedssystemet

 • Pårørende til alvorligt syge patienter har ofte et højt forbrug af sundhedsydelser og psykotropiske lægemidler.
   
 • Dette studie viser, at gruppen af pårørende med de sværeste symptomer på sorg har endnu hyppigere kontakt med egen læge og forbrug af psykotropiske lægemidler tidligt i patientens sygdomsforløb.
   
 • Studiet tyder på, at denne særligt sårbare gruppe af pårørende ikke får den optimale støtte i sundhedsvæsenet til at bearbejde sorgen, selvom der er potentiale for en tidlig forebyggende indsats.
Læs artiklen her

Aldersrelateret prævalens og klinisk betydning af neutropeni

 • Neutropeni, dvs. et lavt antal hvide blodlegemer af typen neutrofile granulocytter, er et relativt hyppigt fænomen i almen praksis. Tilstanden kan være kortvarig og selvlimiterende eller kronisk og for nogle fatal. Årsagerne således godartede som ondartede.
   
 • I denne artikel kortlægges vha. CopLab-databasen fordeling og årsagerne til akutte- og kroniske neutropenier i almen praksis hos såvel børn som voksne.
   
 • Der gives risikoestimater for diverse bagvedliggende sygdomme og forslag til varetagelse og henvisningsmønstre for almen praksis.
Læs artiklen her

“Machine-learning” til identificering af højrisikopatienter med kronisk lymfatisk leukæmi

 • Patienter med kronisk lymfatisk leukæmi diagnosticeres oftest i primærsektoren og ganske mange ved rutineblodprøver og som et tilfældigt fund.
   
 • Ved hjælp af data fra bl.a. de alment praktiserende læger i København (CopLab-databasen) undersøger forfatterne bag denne artikel, hvorvidt de vha. de praktiserende lægers blodprøvesvar og kliniske karakteristika fra diagnosetidspunktet kan forudse, hvilke patienter der er i højrisiko for alvorlig infektion som følge af immunderegulation som led i sygdommen.
   
 • De præsenterer således en algoritme baseret på såkaldt “machine learning,” der kan forudsige disse højrisikopatienter.
Læs artiklen her

CopPreg-databasen

 • CopPreg-databasen er en under-database til CopLab (The Copenhagen Primary Care Laboratory). CopPreg-databasen er en unik dataressource med millioner af prøveresultater fra gravide, fædre og børn, som er indsamlet mellem år 2000 og 2015 af praktiserende læger i Danmark.
   
 • Databasen gør det muligt at forske i en bred vifte af emner inden for tidlig sygdomsprogrammering og graviditetshelbred.
   
 • Potentialet for at linke individuelt til danske helbredsregistre muliggør forløbsundersøgelser med få omkostninger, hvilket gør CopPreg-databasen til en værdifuld ressource for fremtidig forskning inden for området.
Læs artiklen her

Et jævnt søvnmønster og vedligeholdelse af vægttab: En analyse af data fra the NoHoW trial

 • Den største udfordring i behandlingen af overvægt er at vedligeholde vægttabet. Selvom flere studier har indikeret, at for lidt søvn og dårlig søvnkvalitet hænger sammen med en øget risiko for overvægt, er søvnens rolle i vedligeholdelsen af vægttab ikke undersøgt til bunds.
   
 • Vores resultater indikerer, at det at vedligeholde et jævnt søvnmønster kan være associeret med bedre vedligeholdelse af vægttab.
   
 • På grund af studiets design (et observationsstudium) kan det ikke besvare, om forholdet er kausalt eller en afspejling af forskellige personlighedstræk relateret til variationer i søvnmønster og energibalance.
Læs artiklen her

Sammenhængen mellem niveauet af D-vitamin hos nyfødte og risikoen for epilepsi i barndommen

 • Tilførsel af D-vitamin i fosterstadiet har vist sig at beskytte mod visse neurologiske sygdomme – og dermed også potentielt barndomsepilepsi.
   
 • I dette kohortestudie, hvor neonatal-niveauet for 25(OH)D3 hos 403 børn med epilepsi blev sammenlignet med en tilfældigt udvalgt kohorte af 1163 kontrolpersoner, observerede vi, at risikoen for barndomsepilepsi øgedes dosis-responsmæssigt.
   
 • Dette indikerer en sammenhæng mellem et højt 25(OH)D3-niveau hos nyfødte og risikoen for barndomsepilepsi, selv når der blev kontrolleret for hvilken årstid barnet var født.
   
 • Det var ikke muligt i dette studie at kontrollere sammenhængen med fx forurening og tungmetaller, som kan have indflydelse på D-vitamin i kosten, så kommende undersøgelser bør fokusere på dette.
Læs artiklen her

Håndtering af forældres bekymringer ved forebyggende børneundersøgelser

 • Forebyggende børneundersøgelser giver en god mulighed for at få indblik i forældres eventuelle bekymringer vedrørende deres barns udvikling. De forebyggende samtaler tager udgangspunkt i, at barnet generelt trives, og det kan derfor være vanskeligt for forældre at udtrykke bekymring om barnets udvikling eller familiens trivsel.
   
 • Vi brugte konversationsanalyse (CA) til at kortlægge mønstre i 32 samtaler i forbindelse med forebyggende børneundersøgelser hos 10 forskellige læger og fandt, at der i samtalerne generelt var stor opmærksomhed på, at spørge til bekymringer, men at yderligere eksplorering af bekymringen ofte blev undladt.
 • Studiet fokuserede særligt på afslutning af samtaleemner, som skete bl.a. ved at understrege det normale, give biomedicinske svar eller begynde at tale til barnet.
   
 • Øget opmærksomhed på nedlukningsmekanismer i samtalen vil kunne styrke effektiv opsporing af mistrivsel.
Læs artiklen her

Klinisk ultralyd i almen praksis. En systematisk behovsanalys

 • Interessen for at anvende klinisk ultralyd (KU) blandt praktiserende læger er stigende. Ultralydsteknologien er blevet billigere og lettere tilgængelig, og mange praktiserende læger har lært at anvende ultralydsdiagnostik i deres uddannelse.
 • Projektets formål var at afklare, hvilke typer af ultralydsskanninger og ultralydsvejledte procedurer der bør inkluderes i et basalt ultralydspensum for praktiserende læger.
 • Vi anvendte Delphi-metoden til at opnå konsensus blandt et panel af skandinaviske praktiserende læger med erfaring i brugen af KU.
 • Der blev opnået konsensus om 26 skanningstyper og 4 ultralydsvejledte procedurer. Denne prioriterede liste kan danne grundlag for tilrettelæggelsen af fremtidige uddannelsesaktiviteter for praktiserende læger, der ønsker at anvende KU i deres arbejde.
Læs artiklen her

Har du spørgsmål til en artikel, eller ønsker du at komme i kontakt med forskerne,
så send en mail til dsam@dsam.dk

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø