Vil du være med til at opdatere DSAM’s vejledning om palliation?

Vejledningen om palliation har vist sig at blive brugt langt ud over gruppen af praktiserende læger. Vejledningen og den tilhørende app er ikke alene blevet taget godt imod af almen praksis, men også af personale på plejehjem, palliative teams m.fl.

Siden vejledningen udkom i 2014, er viden blevet større inden for en række sygdomsområder. Samarbejdet og dialogen med patienten og pårørende er også blevet tiltagende vigtigt. Derfor er tiden inde til en opdatering af vejledningen.

Vi søger interesserede medlemmer

Anna Weibull, tidligere praktiserende læge i Grenå, og Helle Ibsen, praktiserende læge i Haderslev, er af DSAM’s bestyrelse udpeget til at stå i spidsen for arbejdet med opdateringen af palliationsvejledningen. Herudover søger vi 2-3 interesserede speciallæger i almen medicin og 1 yngre almenmediciner, der alle er medlemmer af selskabet, til at indgå i denne vejledningsgruppe.

Når vi sammensætter en vejledningsgruppe, sker det med øje for geografi, alder, erfaring og kompetencer. Vi lægger vægt på, at gruppens sammensætning er varieret, så medlemmerne kan supplere hinanden.

Det er vanskeligt på forhånd at fastlægge omfang og varighed af gruppens arbejde. Det tager dog ofte mellem 12-18 måneder, før vi har en færdig vejledning. Honoraret for at deltage er på 7.500 kr. for medlemmer af vejledningsgruppen. Herudover udbetaler DSAM mødegodtgørelse ved vejledningsgruppens møder og dækker udgifter til transport i forbindelse med møder.

Det første møde bliver den 27.-28. august 2022, og det er en forudsætning for at være med i vejledningsgruppen, at du kan deltage på dette internat, som finder sted på Fyn.

Hvordan foregår arbejdet med opdatering af en vejledning?

Når gruppen er sammensat, er der et indledende arbejde med at definere formål og målgruppe, samt hvilke spørgsmål vejledningen skal besvare. Herefter aftaler gruppen proces og tidsplan for det videre arbejde.

Den væsentligste opgave er at sikre, at vejledningen bliver klinisk relevant for praktiserende læger i en dansk kontekst. Gruppen læser og forholder sig kritisk til den aktuelle litteratur, og fokus er på den litteratur, som er relevant for almen praksis. Vurdering af litteratur og anbefalinger sker ved hjælp af redskaber som GRADE m.fl.

Samtidig bliver der tilknyttet to reviewere til vejledningsgruppen. De følger arbejdet undervejs for at sikre, at gruppen får feedback på form og indhold. 

DSAM's kliniske vejledninger tilstræber at gøre aktuel viden om nytte og skade ved undersøgelser og interventioner tilgængelig for læger og personale. Det skal samtidig være let at benytte en faglig vejledning i en travl hverdag.

Vil du være med?

Kunne du tænke dig at bidrage til dette spændende og vigtige arbejde og blive en del af gruppen, der skal opdatere vejledningen om palliation? Vi opfordrer alle med interesse for emnet til at skrive til os. Send et par ord om dig selv, din baggrund og interesse, samt hvad du kan bidrage med, til dsam@dsam.dk senest den 28. marts 2022. Herefter får du besked fra sekretariatet, om du er blevet en del af gruppen. Vi satser på at have sammensætningen på plads inden påske.

Det er en forudsætning for at deltage i vejledningsarbejdet, at du overholder DSAM’s gældende regler for selvdeklarering og habilitet. 

Læs evt. politikpapiret for DSAM’s kliniske vejledninger.

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk