Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Parallelle sessioner

DSAM's årsmøde 2024

Formiddag

1. Opfølgning på åbningssessionen

Oplægsholdere: Michael Hejmadi, Christoffer Bjerre Haase og Sune Hannibal Holm. Moderatorer: Christina Kjerulff og Maria Krüger.

AI er på vej ind i sundhedsvæsenet. På kræftafdelinger, radiologiske afdelinger og fødemodtagelser, og i 1813 er projekter sat i gang for at optimere patientbehandlingen.

Udviklingen går hurtigt, så vi må være på forkant. Det er vigtigt, at vi tager ejerskab over AI-løsningerne i primærsektoren. Vi er det kliniske bindeled imellem teknologien og patienterne, så vi må sikre os en central rolle i arbejdet med AI, så udviklingen bliver meningsfuld og giver værdi.

Vi går mere i dybden omkring de etiske aspekter, faldgruber og mulige gevinster ved AI i almen praksis.

2. Nye vejledninger: B12-mangel og afmedicinering

Oplægsholdere: Jørgen Peter Ærthøj, speciallæge i almen medicin, og Anton Pottegaard, professor i farmakoepidemiologi. Moderator: Cees Stavenuiter.

Mangel på B12-vitamin kan føre til en række alvorlige sundhedsproblemer, herunder anæmi, neurologiske lidelser og kognitive problemer. Der tages flere og flere laboratorieprøver, incl. B12-målinger. B12-mangel har flyttet sig fra en klinisk til en biokemisk sygdom. Der findes hverken nationalt eller internationalt en “golden standard” for B12-diagnostik, og der foregår både overbehandling, underbehandling og fejlbehandling af B12-mangel.

Vi gennemgår det nye FAQta-ark, diskuterer de seneste forskningsresultater om B12-vitamin og ser på de forskellige årsager til B12-vitaminmangel, og hvordan man rationelt kan diagnosticere og behandle det.

B12-vitamin er et spændende område inden for vores fag, da der er forskellige faglige holdninger og uklarheder om, hvornår det er for lavt, hvordan det skal behandles, og hvordan behandlingen skal følges op, samtidig med at det har potentiale til at forbedre livskvaliteten for mange mennesker. Derudover er vitaminmangel et stigende problem, især blandt ældre mennesker og veganere. Vi håber, at dette møde vil give jer en dybere forståelse af B12-vitamin og redskaber til en fornuftig tilrettelæggelse af håndteringen i jeres praksis.

Afmedicinering og prioriteringAt ordinere medicin er noget, vi gør hele tiden og med god og meget håndgribelig støtte fra talrige guidelines. De færreste har en tilsvarende systematisk tilgang til at revurdere og eventuelt stoppe medicinsk behandling. Med den nye DSAM-vejledning ”Afmedicinering, prioritering og forebyggelse af polyfarmaci” håber vi at styrke netop denne del af almen praksis’ arbejde.

På sessionen vil vi tage udgangspunkt i vejledningens 3 dele: 1) overvejelser og forslag omkring afmedicineringstankegangen, for hvem revurdering af behandling er vigtigst, og hvordan man organiserer sig i praksis; 2) den enkelte patients forløb (fra italesættelse over handling til opfølgning) – med fokus på den gode kommunikation med patienter, pårørende og vores kollegaer undervejs; 3) Patientcases.

3. Grøn praksis: Bæredygtig sundhedsforskning  

Oplægsholdere: Asthildur Arnadottir og Nanna Holt Jessen, begge læger og medlemmer af Grøn Praksis. Moderator: Anne Holm.

Forskning spiller en nøglerolle i udvikling af sundhedsvæsenet og for at sikre patientbehandling af høj kvalitet. Forskning i bæredygtige løsninger i sundhedsvæsenet stiger og flere forskningsfonde stiller krav til bæredygtighed ved ansøgning af midler. Men hvordan bliver forskningen mere bæredygtig, mens der forskes?

I denne workshop introduceres guidelines for bæredygtig forskning udarbejdet af forskere ved FEA på tværs af Danmark. Workshoppen vil inddrage deltagere aktivt i diskussioner og løsningsforslag.

4. Vægtstigmatisering er et folkesundhedsproblem – og en uretfærdighed

Oplægsholdere: Rasmus Køster-Rasmussen, praktiserende læge og lektor i vægt og sundhed, og Lene Meyer, psykolog og postdoc.

Vægtstigmatisering er fordomme om og diskrimination af tykke mennesker. Fænomenet kan ledsages af selvstigmatisering, hvor en person med høj vægt overtager samfundets fordomme og vender dem mod sig selv. I maj måned udkommer en solid rapport fra Vidensråd for Forebyggelse om ’Forebyggelse af vægtstigmatisering’. Rapporten er udarbejdet af forskere inden for lægevidenskab, psykologi, samfundsvidenskab og antropologi. Den viser, at vægtstigmatisering er udbredt i samfundet og i sundhedssektoren, at Danmark er det land i verden med den højeste grad af ’ubevidst vægtbias’, at der er alvorlige sundhedskonsekvenser af vægtstigmatisering, som bl.a. øget risiko for udvikling af spiseforstyrrelser, dårligt mentalt helbred, hypertension og type 2-diabetes. Desuden er vægtstigmatisering relateret til øget dødelighed og vægtøgning i langtidsstudier.

Rapporten viser også at vægtstigmatisering kan forebygges. Derfor har vi en mulighed i almen praksis for at rykke på denne dagsorden. Kom og hør to af rapportens forfattere fremlægge, hvad den viser, og vær med i diskussionen om, hvad vi kan gøre.

5. En kur imod konfliktskyhed

Oplægsholdere: Anders Stahlschmidt, konfliktmægler og konsulent (MPO), og Christian Vøhtz, praktiserende læge og redaktør på Månedsskriftet.

I et lægehus, hvor man deles om ejerskab og ledelse, er konfliktskyhed ikke bare en udfordring. Små uoverensstemmelser og irritationsmomenter kan vokse til elefantstørrelse. Konfliktskyhed kan medvirke til at optrappe konflikter og i sidste ende koste samarbejdet.

Så galt behøver det dog ikke at gå. Det handler om at stå til ansvar for sine ønsker, behov og værdier – samtidig med at man er lydhør over for hinanden.

Denne session tager udgangspunkt i podcastserien i 3 afsnit om konfliktskyhed, som udkom på Månedsskriftet marts 2024.

6. AI som understøttelse til uddannelse

Oplægsholdere: Martin Grønnebæk Tolsgaard, professor i klinisk uddannelse og forskningsleder på CAMES, og Janus Laust Thomsen, professor, ph.d., praktiserende læge og leder af CAM AAU. Moderator: Daniel Staal Nyboe. 

Fremtiden er lige om hjørnet – hvis den da ikke allerede er løbet forud for os. Denne session er for dig, som vil have indsigt i de aktuelle og snarligt kommende AI-baserede værktøj til praktiserende læger.

Hvilke værktøjer kan særligt yngre læger få gavn af, som er AI-baserede og lige på trapperne? Hvilke fordele kan vi i praksis opnå allerede nu? Kan vi spare tid på ellers unødvendig dokumentation? Og hvor er vi om blot få år med flere værktøjer tilgængelige i patientens journalsystem?

Bliv oplyst og inddraget i en (måske) futuristisk og visionær session.

Eftermiddag

7. Trivsel og arbejdsglæde

Oplægsholdere: Anette Fischer Pedersen, seniorforsker, og Gunver Lillevang, praktiserende læge. Moderator: Maria Krüger. 

Denne workshop tager udgangspunkt i den nyeste rapport om praktiserende lægers trivsel. Anette Fisher Pedersen, som står bag undersøgelsen, vil fortælle om undersøgelsens resultater og i den forbindelse have et særligt fokus på, hvilke faktorer der fungerer som stressorer og udgør en risiko for udbrændthed.

Dernæst vil Gunver Lillevang fortsætte med et oplæg om, hvad det er, der har betydning for trivslen i dagligdagen, som vi selv har mulighed for at gøre noget ved. Gunver har bl.a. stået bag to klyngepakker om emnet – dels en klyngepakke om trivsel og arbejdsglæde og her i 2024 en ny klyngepakke om samarbejde og fællesskab, og hun vil komme på nogle konkrete bud på, hvordan vi i hverdagen kan understøtte god trivsel blandt praktiserende læger.

8. Aktiv dødshjælp

Oplægsholdere: Nina Kjeldahl, praktiserende læge i Belgien, og Thomas Gorlén, praktiserende læge med diplom i palliation. Moderator: Cees Stavenuiter.

Sidste efterår var aktiv dødshjælp igen i mediernes søgelys. Etisk råd fraråder en mere liberal lov, mens 75 % af befolkningen skønnes at være for en lovændring, som tillader flere muligheder for at stoppe livet.

Der er intet enkelt svar og mange dilemmaer. Vi har i dag rigtige gode muligheder for palliation. Betyder det, at der reelt ikke er behov for aktiv dødshjælp, eller er det et godt supplement?  Hvad gør det med os læger både personligt og professionelt at hjælpe patienter med at dø?

Vi har inviteret to praktiserende læger: én med diplom i palliation, Thomas Gorlén, og én med praksis i Belgien, Nina Kjeldahl, som har personlig erfaring med aktiv dødshjælp, til at belyse emnet og skabe rammene for en spændende og konstruktiv debat, hvor vi inviterer alle deltagere med.

Sessionen ledes af praktiserende læge Cees Stavenuiter, som med sin hollandske baggrund selv har været nødt til aktivt at tage stilling til egen deltagelse.

9. Nye vejledninger: stofskifte og rygsmerter

Oplægsholder: Maja Kalktoft, praktiserende læge, og Jette Kolding Kristensen, praktiserende læge og klinisk professsor. Moderator: Anne Holm.

StofskifteThyreoidealidelser i form af hypo- og hyperthyreose er hyppigt forekommende kliniske problemstillinger, der kan give anledning til mange overvejelser ved udredning, kontrol og behandling i almen praksis. DSAM udgav i 2016 en vejledning, som aktuelt er ved at blive opdateret med bl.a. information om thyreoideahormonernes betydning i forhold til infertilitetsbehandling og graviditet.

Patienten med rygsmerter På sessionen præsenteres kort de seneste retningslinjer for håndtering af rygsmerter. Vi vil også komme ind på, hvornår det er relevant at henvise til billeddiagnostik, samt hvordan man bedst forklarer patienten, hvorfor ønske om en MR-scanning ofte ikke er relevant. Det er også vigtigt at fremhæve vigtigheden af en helhedsorienteret tilgang til behandling af rygsmerter ved brug af ICF-modellen, som hjælper med at se patienten fra et helhedsorienteret synspunkt. Deltagerne får en behandlingsalgoritme til patienter med rygsmerter samt forslag til årskontrol af patienter med kroniske rygsmerter, herunder præsentation af risikovurdering ved brug af STarT back-skema.

10. Håndtering af patienten med skuldersmerter

Oplægsholdere: Jens Lykkegaard Olesen, reumatolog, idrætslæge, professor, ph.d., og Martin Bach Jensen, praktiserende læge, professor, ph.d. Moderator: Mathilde Laursen.

En gennemgang af hyppige årsager til smerter i skulderen, primært atraumatisk. Hvilke mindre hyppige tilstande må man ikke overse?

Demonstration af objektiv skulderundersøgelse, hvor alle får mulighed for praktisk at undersøge en kollega efterfølgende.

Billeddiagnostiske valg. Gennemgang af behandlingsmuligheder; hvem skal have øvelsesterapi, blokade eller sendes videre til specialist?

11. Præsentation af praksisnære forskningstræningsprojekter

Moderator: Anders Elkær Jensen.

Har du tænkt over, hvordan man formulerer sit eget forskningsprojekt? Eller er du nysgerrig efter at vide, hvad uddannelseslægerne laver, når de er afsted til forskningstræning? Alle læger i hoveduddannelse til almen medicin gennemfører et kursus i forskningstræning. Her formulerer de et praksisrelevant forskningsspørgsmål, der efterfølgende undersøges videnskabeligt. I denne session præsenteres et par udvalgte forskningstræningsprojekter, der er gennemført i løbet af forskningstræningskurset:

  • Patientkontinuitet hos kronikere i almen praksis: spiller praksisstørrelse en rolle?v. Claudia Haber, Randika Sivakumar

  • Effekt af Mirtazapin til behandling af søvnbesvær hos ellers raske voksne? v. Mie Korsbaek

  • Wegovy - følger vi vejledning for behandlingssindikation og opfølgning i almen praksis?v. Rasmus Lund og Tage Worm Nielsen

12. AI og wearables; faglige faldgruber og muligheder

Oplægsholdere: Janus Laust Thomsen, professor, ph.d., praktiserende læge og leder af CAM AAU, og Carl Brandt, praktiserende læge. Moderator: Daniel Staal Nyboe.

Patienter får mere og mere indsigt i egen journal, hvilket giver mere arbejde – både for os og for dem.

Hvordan kan vi sammen skabe mere tid sammen med patienterne og mindre tid foran skærmen? Er mere viden altid godt? Gavner denne viden patienten, lægen eller samfundet? Eller er wearables blot endnu et udtryk for nutidens easy gadgets og proxy overdiagnostik?

Vær med til en spændende session med diskussion om faglige faldgruber og muligheder for praktiserende lægers kunnen og kenden til patienternes behov. Lær, hvornår du bør sige hhv. ‘ja tak’ og ‘nej tak’ til nysgerrighedens behov.