Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Ultralyd i almen praksis

Et holdningspapir, november 2023

FYAM-udvalget har løbende fulgt med i udviklingen omkring POCUS (Point Of Care Ultralyd) i almen praksis. Vi har set stigende interesse for feltet blandt vores medlemmer. Et større forskningsprojekt med projektydelser er sat i gang, og der ses flere og flere almen praksis, som erhverver sig ultralyd. Dermed kommer vores medlemmer også i stigende grad i berøring med POCUS i almen praksis.

FYAM-udvalget har derfor drøftet emnet og har følgende fokuspunkter:

  1. FYAM-udvalget er generelt positivt stemt over for POCUS i fremtidens almen praksis.

  2. Vi har et generelt ønske om, at alle uddannelseslæger i almen medicin får basale praksisrelevante POCUS-kompetencer. Dette er relevant for at støtte målet om, at vi som færdige speciallæger kan træffe egne velovervejede valg ang. drift, dagligdag og udstyr.

  3. Såfremt man via forskning kan finde, at udvalgte POCUS-skanninger kan forbedre diagnosticering eller behandlingen i almen praksis, aflaste sundhedsvæsnet eller spare penge, finder vi det nødvendigt, at undervisning i disse implementeres allerede under speciallægeuddannelsen.

  4. Vi ønsker basale skanningskompetencer under hoveduddannelsen - med baggrund i forskning baseret i almen praksis. Det er vigtigt at lære praktiske skanningskompetencer, men lige så vigtigt at lære, hvornår man IKKE skal skanne samt konkret viden om, hvad hvert skanningsfund medfører (integrering i klinikken).

  5. Vi finder det relevant at understrege, at vi ser ultralyd som et ekstra ”lag” i konsultationen, og at man ikke må glemme det grundlæggende i form af god anamnese og grundig øvrig objektiv undersøgelse.

  6. Vi tror på, at ultralyd og ultralydskompetencer kan virke rekrutterende til almen praksis og faget almen medicin.

  7. FYAM-udvalget tror på, at ultralyd i hverdagen for mange kan give øget arbejdsglæde og måske forebygge udbrændthed blandt praktiserende læger. Det er dog altafgørende, at det afdækkes, om ultralyd i stedet bliver en ekstra arbejdsbyrde og dermed kan have en negativ effekt.

  8. Vi kan være bekymrede for, om der er patientvolumen nok i almen praksis, til at man kan opnå og vedligeholde skanningskompetencer. Hvis ultralydskompetencer introduceres i hospitalsdelen af hoveduddannelsen, kan dette give grobund for stort volumen til tilegnelse af kompetencerne. I forvejen forventes nogle ultralydsfærdigheder på visse hospitalsafdelinger/-ophold, og vi finder det oplagt, at disse søges målrettede med relevans for almen praksis mhp. oplæring og supervision i enkelte praksisrelevante kliniske ultralydsundersøgelser.

  9. Udvalget stiller sig bekymrende for, om man kan komme til at omtale de lægehuse, som fravælger ultralyd, som ”andenrangslæger”. Der kan være mange gode grunde til at fravælge ultralyd i sin klinik. Det må ikke blive pålagt, at man skal have ultralyd i sin klinik.

  10. Vi tror på, at speciallægen i almen medicin med basal uddannelse indenfor praksisrelevant POCUS selv kan vurdere, hvilke skanninger der skal udføres, og at der (som i alle andre aspekter af faget) udøves evidensbaseret medicin.