Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2010

Angsttilstande

Diagnostik og behandling

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Logistik i almen praksis

Hvad siger overenskomsten?

Flere af Landsoverenskomstens ydelser er relevante at anvende under udredning og behandling for angstlidelser.

0101 Konsultation er den primære ydelse, når en patient henvender sig med et helbredsproblem.

0106 Aftalt forebyggelseskonsultation anvendes ved en målrettet og systematisk forebyggelse og er oftest en opfølgning på en tidligere gennemført konsultation, som giver anledning til en særlig målrettet forebyggelsesindsats, bl.a. over for de store kroniske folkesygdomme, herunder psykiske lidelser. Forebyggelsen har ofte karakter af et forløb (opfølgning og fastholdelse) og kan derfor indebære fl ere forebyggelseskonsultationer hos den samme patient. Som »perler på en snor.« Ydelsen kan derimod ikke anvendes i forbindelse med diagnosticering og behandling.

2304 Supplerende specifik forebyggelse er en tillægsydelse, som kan anvendes sammen med 0106. Formålet med tillægsydelsen er at gøre status over patientens helbredssituation, foretage en systematisk samlet risiko- og ressourcevurdering efter fagligt anerkendte kliniske vejledninger, tage stilling til medicinordinationer og fastlægge behandlingsmål i forståelse med patienten.

6101 Samtaleterapi. Ydelsen forudsætter en på forhånd aftalt konsultation og skal indeholde egentlig samtaleterapi med anvendelse af relevante samtaleteknikker. Enkeltstående ydelser til en patient vil derfor være undtagelsen. Det er et krav, at behandleren deltager i supervisionsmøder enten internt med alment praktiserende læger eller eksternt med psykolog eller psykiater. I forbindelse med samtaleterapi kan ydelse 6101 suppleres med 0106 og 2304. I enkelte regioner kan 6101 være erstattet med en paragraf 2-aftale.

2149 Fagligt anerkendte psykometriske test er en tillægsydelse, som kan kombineres med 0101, 0106 (status) og 6101. Anvendes til diagnosticering og monitorering af demens og depression samt andre sygdomsgrupper under forudsætning af anbefaling fra almenmedicinske faglige miljøer. Hvis der udføres flere test, kan tillægsydelsen honoreres to gange ved samme konsultation.

Hvordan tilrettelægges arbejdet?

Diagnostik og behandling af angstlidelser kan forekomme tidskrævende og vanskelig at indpasse i en travl arbejdsdag i almen praksis, men opgaven er sammenlignelig med håndteringen af andre kroniske lidelser.

Med en »Angstpakke« kan et måske uhensigtsmæssigt patientkontaktmønster ændres til et struktureret forløb med egen læge som proaktiv tovholder.

Et realistisk forløb kan være en opdeling i flere på hinanden aftalte konsultationer under afklaringen, og senere i det egentlige behandlingsforløb, fx:

  1. Konsultation (0101): Screening for angst ved præsentation af symptomer fra flere organsystemer, især autonome   symptomer: hjertebanken, sveden, rysten, mundtørhed. Somatisk undersøgelse. Aftale om parakliniske undersøgelser. 

  2. Konsultation (0101 + lab.ydelser): Aftalte parakliniske undersøgelser ved klinikpersonale eller laboratorium. 

  3. Konsultation (0101 + 2149): Svar på parakliniske undersøgelser. Spørgeskemaer om angst (ASS) og depression (MDI). Diagnose i henhold til ICD-10. 

  4. Konsultation (0106 + 2304): Orientering om behandlingsmuligheder. Alliance vedrørende videre behandling. 

  5. Evt. samtaleterapi i klinikken (6101 + evt. 2149): psykoedukation, pjecer, psykofarmaka, psykoterapi. 

  6. Statuskonsultation (0106 + 2304 + evt. 2149): Når man fx efter et år skal tage stilling til ophør med eller fortsat medicinsk behandling. 

Klinikpersonalets rolle

Sygeplejersker i almen praksis vil efter tilstrækkelig instruktion kunne medvirke til opsporing og kontrol og vil kunne varetage mange af elementerne i behandlingsforløbene på lige fod med den praktiserende læge, da de via sygeplejeuddannelse (og specielt sygeplejersker med specialeuddannelse i psykiatri) kender til de kognitive metoder, som fx psykoedukation, eksponering og hjemmearbejde.

Ydelse 2304 kan som den eneste af ovennævnte ydelser ikke gennemføres ved klinikpersonale.