Kære medlemmer af DSAM

En jule- og nytårsstatus fra formanden er på sin plads, nu hvor julepynt, alkohol, marcipan, flæsk, and og sylte trænger sig på og år 2016 står for døren.


Engagement og energi i bestyrelsen

Jeg har været formand for den nye bestyrelse i snart tre måneder, hvor vi foreløbig har holdt to bestyrelsesmøder. Det er en ustyrlig flok, I har valgt, og det er sagt i kærlig og positiv betydning. Rigtig meget engagement og energi er vist det, der hedder et positivt problem. Det har smittet af på udpegning til råd og udvalg, hvor der er sket en del udskiftning. 


DSAM's ministerkabale ved at falde på plads

I DSAM får vi løbende spørgsmål om dette og hint, og der er løbende beslutninger, der skal træffes inden for forskellige emner. For at få en smidigere sagsgang og for at involvere bestyrelsen mere har vi udpeget de valgte bestyrelsesmedlemmer som ordførere (ministre i daglig tale) for forskellige emner. Dette er blot et lille skridt på vejen mod at få selskabet organiseret i en mere involverende retning. I det nye år arbejder vi videre med nye løsninger, og vi har heldigvis fået en ny kommunikationsekspertise i sekretariatet, der skal hjælpe med dette.


Arbejdsgrupper, råd og udvalg

DSAM bliver ofte bedt om at udpege medlemmer til arbejdsgrupper, råd og udvalg. Mange medlemmer sidder udpeget af DSAM i forskellige fora, og vi arbejder på at få disse udpegninger bedre organiseret, så:

  • vi får styr på, hvem der er udpeget tidligere
  • DSAM får de relevante tilbagemeldinger om arbejdet
  • de udpegede medlemmer kan arbejde under veldefinerede beføjelser
  • der er styr på mulig honorering.

Pejlemærker i proces

Som formand synes jeg, vi mangler nogle klart formulerede bundgarnspæle og pejlemærker for faget, som vi kan enes om, og som vi kan hhv. holde fast i og styre efter, når vi skal svare og deltage i udvalg, råd og grupper. Bestyrelsen vil derfor på et heldagsmøde i februar forsøge at få formuleret disse pejlemærker, der skal tage udgangspunkt i, hvad der er den centrale opgave i vores arbejde – som i den korte udgave omfatter at ”finde de få syge blandt mange raske, behandle de syge bedst muligt og lade de raske forblive raske”. Hvordan gør vi det uden at tabe det personcentrerede fokus, som er vores varemærke, uden at bidrage til social ulighed i sundhedsvæsenet og uden at bidrage til en omsiggribende sygeliggørelse og overdiagnosticering? Det er målet, at vi kan tage principperne med på et forårsrepræsentantskabsmøde. Jeg glæder mig til at præsentere dem for jer.


Er ”jo før” altid bedre?

Helt aktuelt har vi for nylig afgivet et høringssvar på  ”KOL - Anbefalinger for tidlig opsporing, behandling, rehabilitering og opfølgning” fra SST. Lungesatsningen fra Regeringen, Danske Regioner og KL læner sig op ad disse. I vores høringssvar gjorde vi opmærksom på, at de dele af anbefalingerne, der går på systematisk opsporing af tidlig KOL (i praksis screening af asymptomatiske rygere >35 med spirometri), ikke kan forventes at føre til hverken bedre prognose eller rygestop. Vi gjorde også opmærksom på, at DSAM vil prioritere de syge før de raske risikanter i de tilfælde, hvor der ikke er dokumenteret et forebyggelsespotentiale. ”Jo før jo bedre” er et slogan, der kan medføre meget ekstra arbejde til almen praksis, så vi bliver nødt til som det første at tage stilling til, om vi kan forventes at ville kunne gøre en positiv forskel, før vi bifalder screeningslignende initiativer i almen praksis. Nogle gange er jo før bare jo før og ikke spor bedre.

Til gengæld byder vi konstruktivt ind i forhold til opfølgning af kræftpatienter i almen praksis, som har været i støbeskeen nogle år, men som er blevet meget lidt omtalt. Nu tager vi føringen og vil forsøge at etablere ”den gode kræftopfølgning i almen praksis”, hvor alt det vi kan med individuel tilgang og prioritering af multimorbiditet og psykosociale følger, får lov at folde sig ud sammen med vores kendte tovholderfunktion.


Mange spændende faglige arrangementer

Der har i efteråret været afholdt danske Lægedage, som endnu en gang var en kæmpe succes på alle måder. Næste store fælles arrangement i Danmark er europæiske Lægedage i form af WONCA 2016 i Bella Center fra 15.-18. juni. Det synes jeg, vi skal gøre til en faglig sommerfest for alle medlemmer af DSAM. Her bliver vi opdateret på den nyeste viden samtidig med, at vi på kryds og tværs af både landsdele og grænser i Europa kan udbygge og styrke vores faglige netværk.


Jeg ønsker alle medlemmer, repræsentantskabet, bestyrelsen og sekretariatet en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Tak for jeres gode bidrag i årets løb. Jeg glæder mig til i det nye år, at vi sammen tager fat på alle de spændende opgaver, der venter, så vi kan få skabt en endnu skarpere kurs for DSAM, der tydeliggør det, vi er, nemlig ”de praktiserende lægers videnskabelige selskab”.

De bedste hilsener

Anders Beich
formand for DSAMDSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk