DSAM står for at skulle revidere Akuthåndbogen. Den første Akuthåndbog blev udgivet i 2010. Den trænger til en gennemgang for at opdatere viden og behandlingsprincipper samt identificere og beskrive nye afsnit og evt. slette beskrivelser/angivelser, som ikke længere er relevante.

Vejledningen er tiltænkt læger på alle niveauer; fra lægen i basisuddannelse (KBU) til den færdige speciallæge i dagtid, og til både rutinerede vagtlæger og lægen på sin første vagt. Praksispersonale kan også have gavn af vejledningen.

Hvordan foregår arbejdet med revideringen?

Ved gruppens start holdes et introduktionsmøde, hvor arbejdsgruppen skal opnå konsensus om målgruppen for vejledningen, definere vejledningens omfang og tage stilling til nøglespørgsmålene.

Akuthåndbogen er opdelt i 9 kapitler, og der kigges på et kapitel ad gangen. Alle anbefalinger og ændringsforslag gennemgås systematisk. Hvis der i den indledende fase kommer forslag om nye nøglespørgsmål, forsøges disse inkluderet. Denne proces foregår via mail. Der vil være et efterfølgende arbejdsmøde, hvor de enkelte kapitler gennemgås.

Arbejdsgruppen

Formand for arbejdsgruppen er Mogens Zarling, praktiserende læge i Fredericia. Mogens har mange års erfaring med funktionen som akutlæge og som medlem af Dansk Råd for Genoplivning.

DSAM søger blandt medlemmerne læger, der er interesserede i at deltage i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen består udover formanden af fire til seks speciallæger i almen medicin og minimum et medlem af FYAM-udvalget.

Det er arbejdsgruppens væsentligste opgave at sikre, at vejledningen er klinisk relevant for praktiserende læger i en dansk kontekst. Det forventes, at medlemmerne sætter sig ind i emnet, læser og forholder sig kritisk til den litteratur, der inkluderes. De skal medvirke til vurdering af den kliniske relevans af litteraturen og anbefalingerne samt løbende kommentere udkast til vejledningen i arbejdsprocessen.

Vil du være med?

Så send et par ord om dig selv, din baggrund, og hvorfor du synes, det kunne være spændende, til dsam@dsam.dk inden den 29. maj. Du vil kort tid herefter få svar på, om du er udvalgt til arbejdsgruppen.

Honorar for medlemmer af arbejdsgruppen er 7.500 kr.

Det er en forudsætning for både formand og arbejdsgruppens medlemmer, at disse ikke har et engagement i medicinal- og medicoindustrien, der rækker udover rammerne for DSAM’s til enhver tid gældende regler for selvdeklarering


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk