DSAM står for at skulle udgive et FAQta-ark om hjemmefødsler.

Lige nu er der langt imellem kvinder, der ønsker at føde hjemme, og dem, der vælger dette, gør det ud fra hver deres bevæggrund. Tendensen til at vælge at føde hjemme er dog stigende.

Der er i sundhedsvæsenet en overordnet anerkendelse af kvinders ret til selv at vælge fødested, herunder også hjemmefødsel, og som praktiserende læger kan vi indimellem blive stillet spørgsmål om hjemmefødsler. Samtidig med centralisering af det danske sundhedsvæsen, er der observeret en stigende tendens til at flere kvinder føder hjemme. Der er mange følelser knyttet til hjemmefødsler, og læger og jordemødres holdninger til hjemmefødsler spænder fra helt afvisende til mere åbne.

Praktiserende læger forventes at skulle kunne drøfte fordele og ulemper på et fagligt grundlag med de kvinder, der overvejer at føde hjemme. DSAM har på den baggrund udarbejdet et FAQta-ark om hjemmefødsler, der kan fungere som vejledning i det tidlige rådgivningsarbejde.

FAQta-arket er tiltænkt læger på alle niveauer; fra lægen i basisuddannelse (KBU) til den færdige speciallæge i dagtid. Praksispersonale kan også have gavn af FAQta-arket.

FAQta-arket har været undervejs et godt stykke tid, da vi har ventet på Sundhedsstyrelsen, som aktuelt er i gang med en opdatering omkring organiseringen af fødsler i Danmark, herunder også hjemmefødsler. For at sikre at de informationer, der angives i FAQta-arket, ikke kolliderer med Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området, afventer vi, at dette bliver udgivet, så informationerne er koordinerede.

For at sikre at FAQta-arket om hjemmefødsler er så relevant som muligt og medinddrager de punkter, som er væsentlige for almen praksis, vil DSAM gerne gennemføre et fokusgruppeinterview, og vi søger derfor interesserede praktiserende læger samt læger under hoveduddannelse til at deltage i dette.

Interviewet vil foregå d. 17. december 2019 - kl. 17:00 -19:00 i Vejle-området (nærmere information følger). Sessionen faciliteres af DSAM's vejledningsredaktør Peder Ahnfeldt-Mollerup.
 
DSAM kan tilbyde at dække transportomkostninger samt eventuel tabt arbejdsfortjeneste jf. DSAM's retningslinjer.

Vil du være med?

Så send et par ord om dig selv, din baggrund, og hvorfor du synes, det kunne være spændende, til dsam@dsam.dk senest 1. december.

Du vil kort tid herefter få svar på, om du er udvalgt til interviewgruppen, som vil blive nedsat så bredt som muligt.

Det er en forudsætning at fokusgruppemedlemmer ikke har et engagement i medicinal- og medicoindustrien, der rækker udover rammerne for DSAM’s til enhver tid gældende regler for selvdeklarering.


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk