Vil du være med til at opdatere vejledningen om ”Den ældre patient”?

DSAM’s vejledning om ”Den ældre patient” fra 2012 skal opdateres. Den har været flittigt brugt af mange, og det er også målet for den kommende vejledning. Ældre er i dag generelt friske og forholdsvis raske. Samtidig lever mange med en eller flere kroniske sygdomme, og heriblandt er der en gruppe særligt sårbare ældre. Funktionen som plejehjemslæge er også udbredt. Alt i alt udgør de ældre patienter en stor patientgruppe i almen praksis.

”Flere og flere opgaver lægges ud til egen læge for gruppen af ældre patienter. Flere diagnoser, mange medikamenter, funktionstab og forebyggelse er en udfordring at håndtere, og det er næsten kun egen læge, der har mulighed for at få et overblik sammen med patienten”, udtaler Anders Beich, formand for DSAM.

DSAM's kliniske vejledninger søger at omsætte aktuel viden om om nytte, spild og skade knyttet til undersøgelser og interventioner, så den let kan benyttes i beslutningsprocesser i en travl hverdag. Hensigten er, at flere faggrupper skal kunne få gavn af vejledningen. Læs evt. politikpapiret for DSAM’s kliniske vejledninger.

Vi søger interesserede medlemmer

Praktiserende læge Marianne Dam Lentz er af DSAM’s bestyrelse udpeget som formand for vejledningsgruppen. Herudover søger vi tre til fire speciallæger i almen medicin og en yngre almenmediciner. Desuden søges et par medlemmer til en lille review-/følgegruppe.

Når vi sammensætter en vejledningsgruppe, sker det med øje for geografi, alder, erfaring og kompetencer. Vi lægger vægt på, at gruppens sammensætning er varieret, så medlemmerne kan supplere hinanden. Blandt andet indgår forskningserfaring som en kompetence, vi gerne ser repræsenteret i gruppen. Der er et fast honorar på 15.000 kr. til medlemmer af denne vejledningsgruppe.

Hvordan foregår arbejdet med en ny vejledning?

Når gruppen er sammensat, skal deltagerne opnå konsensus om formål, målgruppe, og hvilke spørgsmål vejledningen skal besvare. Herefter aftaler gruppen proces og tidsplan for det videre arbejde.

Den væsentligste opgave er at sikre, at vejledningen bliver klinisk relevant for praktiserende læger i en dansk kontekst. Vejledningsgruppen læser og forholder sig kritisk til den aktuelle litteratur, og fokus er på den litteratur, som er relevant for almen praksis. Vurdering af litteratur og anbefalinger sker ved hjælp af redskaber som GRADE m.fl.

Samtidig bliver der nedsat en lille review-gruppe, som følger arbejdet undervejs for at sikre, at vejledningsgruppen får kvalificeret feedback på form og indhold. 

Vil du være med?

Vi opfordrer alle med interesse for emnet til at skrive til os. Send et par ord om dig selv, din baggrund, og hvorfor du synes, det kunne være spændende at indgå i vejledningsgruppen, til dsam@dsam.dk senest den 16. december 2020. Du får besked fra sekretariatet først i det nye år.

For at deltage i vejledningsgruppen er det en forudsætning, at du har mulighed for at deltage i gruppens første møde, som bliver afholdt over to hele dage i Middelfart den 10.-11. februar 2021.

Det er ligeledes en forudsætning for medlemmer i vejledningsgrupper, at de ikke har et engagement i medicinal- og medicoindustrien, der rækker ud over rammerne for DSAM’s til enhver tid gældende regler for selvdeklarering og habilitet


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk