Vil du være med til at opdatere vejledningen om luftvejsinfektioner?

Patienter med luftvejsinfektioner udgør en stor del af de akutte konsultationer i almen praksis. Til trods for at der i de senere år har været stor opmærksomhed omkring rationel brug af antibiotika, er det fortsat vigtigt at fokusere på korrekt diagnostik og behandling af de forskellige typer af luftvejsinfektioner.

Klinisk relevant vejledning

DSAM’s vejledning ”Luftvejsinfektioner – diagnose og behandling” udkom i 2014, og den er efter alt at dømme blevet hyppigt anvendt. Målet for opdateringen er at få formidlet den nyeste viden på området kort og præcist til kollegaerne i almen praksis.

DSAM's kliniske vejledninger tilstræber at gøre aktuel viden om nytte og skade ved undersøgelser og interventioner tilgængelige for læger og personale. Det skal samtidig være let at benytte en faglig vejledning i en travl hverdag.

Vi søger interesserede medlemmer

Læge og seniorforsker Malene Plejdrup Hansen er af DSAM’s bestyrelse udpeget som den ene formand for arbejdsgruppen. Sammen med en kliniker, som har sit hovedvirke i almen praksis, vil hun styre gruppens arbejde med opdateringen. Den kommende arbejdsgruppe vil bestå af tre deltagere fra den oprindelige arbejdsgruppe samt tre nye medlemmer. Vi søger på den baggrund to speciallæger i almen medicin og en yngre almenmediciner.

Når vi sammensætter en vejledningsgruppe, sker det med øje for geografi, alder, erfaring og kompetencer. Vi lægger vægt på, at gruppens sammensætning er varieret, så medlemmerne kan supplere hinanden.

Det er vanskeligt på forhånd at fastlægge omfang og varighed af gruppens arbejde. Det tager dog ofte mellem 12-18 måneder, før vi har en færdig vejledning. Honoraret for at deltage er på 7.500 kr. for medlemmer af vejledningsgruppen. DSAM udbetaler også mødegodtgørelse ved hele og halve mødedage samt dækker udgifter til transport i forbindelse med møder.

Hvordan foregår arbejdet med opdatering af en vejledning?

Når gruppen er sammensat, er der et indledende arbejde med at definere formål, målgruppe og de spørgsmål, som vejledningen skal besvare. Herefter aftaler gruppen proces og tidsplan for det videre arbejde.

Den væsentligste opgave er at sikre, at vejledningen bliver klinisk relevant for praktiserende læger i en dansk kontekst. Gruppen læser og forholder sig kritisk til den aktuelle litteratur, som er relevant for almen praksis. Vurdering af litteratur og anbefalinger foretages ved hjælp af internationalt anerkendte redskaber, såsom f.eks. GRADE.

Samtidig bliver der tilknyttet to reviewere til arbejdsgruppen. De følger arbejdet undervejs i processen og giver løbende feedback på såvel form og indhold. 

Vil du være med?

Kunne du tænke dig at bidrage til dette vigtige arbejde med at opdatere vejledningen om akutte luftvejsinfektioner?

Vi opfordrer alle med interesse for emnet til at skrive til os. Send et par ord om dig selv, din baggrund og interesse samt hvad du kan bidrage med til dsam@dsam.dk senest den 7. februar 2022. Efter ca. 14 dage får du besked fra sekretariatet.

Det er en forudsætning for at deltage i vejledningsarbejdet, at du overholder DSAM’s gældende regler for selvdeklarering og habilitet. 

Læs politikpapiret for DSAM’s kliniske vejledninger.

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk