Den praktiserende læge er ofte involveret i diagnosticeringen af ovariecancer

 • Ovariecancer bliver ofte diagnosticeret i et avanceret stadie, og prognosen afhænger af sygdomsstadiet på diagnosetidspunktet.
 • Dette kohortestudie viser, at den praktiserende læge var involvereret i 91,1 pct. af alle tilfælde af ovariecancer i en studiepopulation på 313 inkluderede personer.
 • Den praktiserende læge var særligt involveret i diagnosticeringen hos kvinder i alderen 60-74 år sammenlignet med kvinder under 60 år.
 • Den praktiserende læge var i mindre grad involveret hos kvinder med høj komorbiditet sammenlignet med kvinder uden komorbiditet.
 • Resultaterne af studiet peger på, at ovariecancer i højere grad diagnosticeres uden om almen praksis hos kvinder under 60 år og hos kvinder med høj komorbiditet.
Link til artiklen

Arbejdspres og job utilfredshed – udfordringer i almen praksis

 • Praktiserende læger, der oplever et betydeligt eller stort arbejdspres, er mere tilbøjelige til at være utilfredse med deres job. Denne sammenhæng afhænger dog både af typen af arbejdspres og praksiskarakteristika.
 • Linket mellem arbejdspres grundet patienters efterspørgsel på konsultationer og jobutilfredshed er stærkere blandt praktiserende læger, der arbejder i lægedækningstruede områder.
 • Praktiserende læger i solopraksis oplever et stærkere link mellem jobutilfredshed og arbejdspres grundet administrativt arbejde og krav fra sundhedsmyndighederne end læger i kompagniskabspraksis.
Link til artiklen

Udbrændthed rammer stadig mange praktiserende læger

 • Dette studie bygger på data fra trivselsundersøgelser blandt praktiserende læger i Danmark i 2016 og 2019. Udbrændthed blev målt med Maslach Burnout Inventory (MBI).
 • Fire mestringsstrategier, som blev anvendt ved tidsnød i 2016, var associeret med en højere risiko for at blive udbrændt i 2019: at gå på kompromis med kvaliteten af arbejdet, at udskyde beslutninger, at udsætte opgaver og at inddrage pauser.
 • En lavere risiko for udbrændthed sås hos de belastede læger, der rapporterede at have søgt hjælp.
Link til artiklen

Nyt værktøj til at håndtere patienter med alkoholoverforbrug i almen praksis

 • 15-metoden er et nyt værktøj der skal gøre det nemmere at tale om, og behandle alkoholoverforbrug blandt patienter i almen praksis.
 • Metoden er pilottestet i dansk almen praksis med fokus på arbejdsgange og metodens overordnede brugbarhed ud fra lægers, sygeplejerskers og patienters perspektiv.
 • Resultater fra pilottesten viser, at sundhedspersoner og patienter fandt metoden hjælpsom, særligt omkring 1) struktur, 2) hjælpe til italesættelse, 3) være patientcentreret og fleksibel i et større helbredsperspektiv. Baseret på disse resultater er en evaluering af 15-metodens effektivitet i større skala planlagt.
Link til artiklen

Når der er sprogbarrierer i konsultationen – tolkegebyret og dets konsekvenser

 • Fra der i 2018 blev indført patientgebyr for tolkning i sundhedsvæsenet, er der konstateret et fald i tolkede samtaler, især i almen praksis.
 • Praktiserende læger oplever, at manglende professionel tolkning fører til misforståelser af diagnose og behandling og bekymring hos patienterne. 
 • Problemerne er størst ved livsstilssygdomme, kroniske smertetilstande og psykiske lidelser.
 • Uden tolk oplever lægerne en kompromitteret faglighed samt etiske og juridiske dilemmaer.
Link til artiklen

Brug af online materiale i undervisningen af medicinstuderende

 • Undervisning i almen medicin efter den eksperimentelle læringsmodel er effektiv.
 • Introduktion af online simulerede konsultationsvideos øger evnen til at vurdere kliniske problemstillinger i almen praksis.
 • Studiet giver ikke information omkring effekten af forskellige designs af materialet.
Link til artiklen

Kræft øger risikoen for at få diabetes

 • Som følge af et samarbejde mellem forskere fra Center for Almen Medicin, Steno Diabetes Center Copenhagen, Rigshospitalet og Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet har et nyt studie vist, at kræft er forbundet med en højere risiko for efterfølgende at udvikle diabetes. 
 • Studiet viser også, at de personer, som får kræft og efterfølgende diabetes, generelt lever kortere tid end dem, som ikke får diabetes i løbet af deres kræftsygdom.
 • Studiet er ét af de første til at vise sammenhængen mellem kræft og diabetes. Derfor skal der mere forskning til, før man med sikkerhed kan fastslå, hvordan kræft og forekomsten af diabetes er forbundet.
Link til artiklen

Et navn og en forklaring åbner op for bedre egenhåndtering

 • Dette studie undersøgte gennem interviews med unge voksne med langvarige knæsmerter den proces, der går forud for at unge bliver kompetente til egenhåndtering af langvarige smerter.
 • En af de vigtigste pointer fra dette kvalitative studie er, at egenhåndtering er en kompleks proces, der er drevet af den unges arbejde med at finde grænsen med knæsmerterne og lære at holde igen, når smerterne opstår. 
 • At få et navn på knæsmerterne og en forklaring er startskuddet til, at de unge kan begynde processen med at acceptere smerterne og opbygge personlige egenomsorgskompetencer. Det betyder, at et navn og en grundig forklaring bør være en essentiel del af konsultationen med unge med langvarige smerter.
Link til udgivers side. Vær opmærksom på at adgang kræver betaling.

Har du spørgsmål til en artikel, eller ønsker du at komme i kontakt med forskerne,
så send en mail til dsam@dsam.dk

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø