Vil du være med til at skrive en rygvejledning?

Årligt oplever ca. 800.000 smerter fra ryggen, og det er forbundet med store omkostninger for den enkelte såvel som for samfundet. DSAM’s vejledning om lændesmerter fra 2006 trænger til en opdatering, og vi søger interesserede, der har lyst til at deltage i arbejdet.

Målet for DSAM's kliniske vejledninger er at gøre aktuel viden om nytte og skade ved undersøgelser og interventioner tilgængelig for læger og personale. Det skal samtidig være let at benytte en faglig vejledning i en travl hverdag.

Læs evt. politikpapiret for DSAM’s kliniske vejledninger

Vi søger interesserede medlemmer

Praktiserende læge Charlotte Voglhofer er af DSAM’s bestyrelse udpeget som formand for arbejdsgruppen. Herudover søger vi fire speciallæger i almen medicin og en yngre almenmediciner.

Når vi sammensætter en vejledningsgruppe, sker det med øje for geografi, alder, erfaring og kompetencer. Vi lægger vægt på, at gruppens sammensætning er varieret, så medlemmerne kan supplere hinanden.

Det er vanskeligt på forhånd at fastlægge omfang og varighed af gruppens arbejde. Det tager dog ofte mellem 12-18 måneder, før vi har en høringsversion. Honoraret for at deltage er på 7.500 kr. for medlemmer af vejledningsgruppen. Herudover udbetaler DSAM mødegodtgørelse i forbindelse med møder og dækker naturligvis også udgifter til transport.

Det første møde bliver med en overnatning fra fredag eftermiddag til lørdag eftermiddag den 20.-21. januar 2023, og det er en forudsætning for at være med i vejledningsgruppen, at du kan deltage på dette internat, som finder sted i Nyborg.

Hvordan foregår arbejdet med opdatering af en vejledning?

Når gruppen er sammensat, er der et indledende arbejde med at definere formål og målgruppe samt hvilke spørgsmål vejledningen skal besvare. Herefter aftaler gruppen proces og tidsplan for det videre arbejde.

Den væsentligste opgave er at sikre, at vejledningen bliver klinisk relevant for praktiserende læger i en dansk kontekst. Gruppen læser og forholder sig kritisk til den aktuelle litteratur, og fokus er på den litteratur, som er relevant for almen praksis. Vurdering af litteratur og anbefalinger sker ved hjælp af redskaber som GRADE m.fl.

Samtidig bliver der tilknyttet to almenmedicinske reviewere og en fagspecialist til vejledningsgruppen. De følger arbejdet undervejs for at sikre, at gruppen får feedback på form og indhold. 

Vil du være med?

Kunne du tænke dig at bidrage til dette spændende og vigtige arbejde og blive en del af gruppen, der skal opdatere vejledningen om lændesmerter? Vi opfordrer alle med interesse for emnet til at skrive til os. Send nogle linjer om dig selv, din baggrund og interesse, og om hvad du kan bidrage med, til dsam@dsam.dk senest den 15. november 2022. Herefter får du besked fra sekretariatet i slutningen af november.

Det er en forudsætning for at deltage i vejledningsarbejdet, at du er indforstået med DSAM’s habilitetspolitik.


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk