DSAM Logo

Pejlemærker for faget almen medicin

Almen medicin er et videnskabeligt funderet lægespeciale baseret på metoder og viden fra de tre klassiske videnskabsområder natur, samfund og kultur. Pejlemærkerne skal bidrage til, at vi som udøvende almenmedicinske speciallæger:

 • skaber mest mulig sundhed og velbefindende for den enkelte patient
 • har en indramning af vores fælles faglige identitet og vores faglige diskussioner
 • har fælles referencer i forhold til grund-, videre- og efteruddannelse
 • har et ensartet filter for samfundets forventninger til os.

1. Vi holder læge-patient-relationen i hævd

 • Læge-patient-relationen er en grundsten i fagets fundament.
 • Læge-patient-relationen opbygges på nærvær, fortrolighed, gensidig tillid og kontinuitet.

2. Vi finder og behandler de syge og lader de raske være raske

 • Vi følger patient og pårørende gennem livsforløb, lidelse og sygdom og er primærbehandlere for udvalgte lidelser.
 • Vi har fokus på den enkelte patients fysiske og mentale sundhed og forebyggelse af funktionstab.
 • Vi arbejder bevidst på rettidig diagnostik og på at undgå overdiagnostik.

3. Vi giver mest til dem, som har størst behov

 • Vi tilrettelægger arbejdet på en måde, så vi tilstræber at mindske ulighed i sundhedsvæsenet.
 • Vi skaber tid og rum til dem, der har størst behov for støtte, hjælp og behandling.

4. Vi skaber en dialog, der fremmer sundhed hos den enkelte

 • Vi kommunikerer på en måde, der giver syge og raske øget forventning og evne til at kunne mestre egen sundhed.
 • Vi inddrager patientens tanker, bekymringer og ønsker og behandler derved hver enkelt patient forskelligt.
 • Vi medtager patientens ressourcer, særligt familie og netværk, i en løsning tilpasset den enkelte.

5. Vi deltager i uddannelse, forskning og udvikling af kvalitet

 • Vi tager ansvar for, at vores evidens- og færdigheds-baserede faglighed løbende vedligeholdes og udvikles.
 • Vi forholder os konstruktivt og kritisk til ny viden og forslag til nye løsninger for faget.
 • Vi deltager i uddannelsen af kommende kolleger.

6. Vi tager ansvar lokalt, tværfagligt og tværsektorielt

 • Vi tager ansvar for at fremme samarbejdet med og mellem relevante sundhedsaktører.
 • Vi vurderer, hvordan nye opgaver og løsninger bedst tilpasses klinikkens aktuelle patientsammensætning.

7. Vi beskriver og bruger erfaringerne fra praksis

 • Vi samarbejder med fagets institutioner indenfor forskning og kvalitetsudvikling, som genererer specifik almenmedicinsk viden og stiller den til rådighed for fagets udøvere.
 • Vi er opmærksomme på vores ytringspligt ift. særlige forhold, der fremkalder sygdom, øger ulighed i sundhed eller medfører uhensigtsmæssig ressourceudnyttelse.

 

Bestil en pejlemærkeplakat

 Har du brug for flere plakater, så send en mail til dsam@dsam.dk.

Print selv pejlemærkeplakat

Plakaten findes også i en A4 print selv-udgave. Vælg mellem hvid baggrund og blå baggrund.

Hvordan er de blevet til?

DSAM har i 2016 vedtaget syv pejlemærker for faget almen medicin. Pejlemærkerne er blevet til gennem en omfattende proces med DSAM’s bestyrelse i spidsen. Bestyrelsen har ved flere lejligheder drøftet form og indhold i pejlemærkerne.  Råmaterialet fra en tidligere visionsproces er taget i betragtning. DSAM’s repræsentantskab og en række regionale udvalg har bidraget med input.  Pejlemærkerne har været i høring blandt alle medlemmer og mange har bidraget med værdifulde præciseringer. Formen på pejlemærkerne er inspireret af det norske søsterselskabs ”Sju teser for almennmedisin”. 

Har du en god historie?

For at give pejlemærkerne kød og blod har vi brug for gode historier om, hvordan pejlemærkerne indrammer din praksis i hverdagen. Vi indsamler derfor historier og vil efterfølgende bruge dem til at fortælle omverdenen, hvordan vi som almenmedicinere hver dag året rundt bidrager til et bæredygtigt og personcentreret sundhedsvæsen.

Send en os din historie på dsam@dsam.dk, hvor du beskriver hvilket pejlemærke der har en særlig betydning for dig og hvorfor. Du kan fx tage udgangspunkt i et af nedenstående spørgsmål.

 • Hvorfor var relationen så vigtig i denne situation?
 • Hvordan fandt du frem til patientens ressourcer?
 • Hvordan fik du motiveret patienten?
 • Hvilket kvalitetsprojekt gav dig selv ny energi og motivation?
 • Hvordan fik du givet mest til den sårbare patient?