Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Økonomivejledning for FYAM

Opdateret januar 2024

FYAM modtager i år 330.000 kr. fra DSAM. De midler, der ikke bruges inden årets udgang, går tilbage til DSAM. Derudover kan der være specielle situationer, som har givet anledning til henstillede midler.

Ved spørgsmål til økonomi kontaktes FYAM’s kasserer, som kan drøfte det med formandskabet og DSAM’s sekretariat ved tvivlsspørgsmål.

FYAM-udvalgsmøder

Der betales ikke løn/timetakst for deltagelse ved FYAM-udvalgsmøderne. Alle udvalgsmedlemmer kan dog få refusion for tabt arbejdsfortjeneste i almindelig dagtid ved afrejse inden kl. 15.30 for at nå frem til FYAM-mødernes begyndelse. Derudover dækkes transportudgifter til og fra møderne efter DSAM’s gældende takster. Mødegodgørelsesskemaet udfyldes efter mødet med rejseudgifterne og sendes sammen med dokumentation for udgifterne på mail til Dorthe Pedersen på dp@dsam.dk hurtigst muligt efter mødet og senest ved efterfølgende måneds udgang. For møder i december dog senest ved månedens udgang. Sæt kassereren c.c. på disse mails.

Find takster og mødegodtgørelsesskema under ”Møder og rejser for DSAM”.

Møder i DSAM's udvalg

FYAM-udvalgsmedlemmer i VIA, Kvalitetsudvalget, Forskningsudvalget og Internationalt Udvalg kan få mødegodtgørelse/timetakst for deltagelse i disse møder. Dette betales direkte af DSAM og er ikke relateret til FYAM’s budget. Proceduren for refusion af midler er den samme som ved FYAM-udvalgsmøderne, men det er vigtigt, at der angives, hvilket møde det drejer sig om, således at man ikke benytter FYAM’s midler ved disse møder.

Støtte til kongresser m.v.

Begivenhed

Årligt beløb

Fuld dækning

Resterende midler

WONCA Europe

20.000 kr.

Op til 10.000 kr. Medlemmer af Internationale udvalg. Formandskabet*.

Udloddes som præmie af op til 5.000 kr. til 2-4 ordinære medlemmers deltagelse. Evt. resterende bruges til socialt formål ifm. konferencen.  

Nordisk Kongres

40.000 kr. (afholdes hvert 2. år)

Op til 10.000 kr. Medlemmer af Internationale udvalg og repræsentant i NYGP. Formandskabet*.

Udloddes som præmie af op til 5.000 kr. til 2-4 ordinære medlemmers deltagelse. Evt. resterende bruges til socialt formål ifm. kongressen. 

Folkemødet

10.000 kr.

Op til 5.000 kr. FYAM-udvalgsmedlemmer, som aktivt deltager i debatter på vegne af FYAM. Formandskabet *.

Bruges til socialt formål ifm. Folkemødet. 

Lægedage

 

Transport dækkes for de medlemmer, der har en aktiv rolle for FYAM.

 

WONCA World

Afholdes vanligvis i år forskudt af Nordisk Kongres, hvorfor disse midler evt. kan benyttes.

Drøftes årligt, om der er midler til at dække deltagelse.

 

* Formandskabet dækkes med op til 10.000 kr. hver. Kan formandskabet ikke deltage, skal de meddele dette til FYAM-udvalget så tidligt som muligt før afholdelse af begivenheden, så en eller to andre udvalgsmedlemmer kan deltage i stedet.

Der skal tilkendegives, om man forventer at deltage eller ej senest 3 måneder før begivenheden. Ligeledes skal det bestræbes, at cirkabeløb til dækning af udgifterne kendes og kan meddeles kassereren senest 3 måneder før begivenhedens afholdelse, således at brug af evt. resterende midler kan planlægges og drøftes i FYAM-udvalget. Det skal tilstræbes at tilmelde sig til 'early bird'-pris.

Støtte gives kun til de medlemmer, der ikke får støtte til deltagelse andre steder fra. F.eks. dækkes formanden nogle år direkte af midler fra DSAM, hvilket besluttes af DSAM’s bestyrelse fra år til år. Støtten gives i form af refusion af udgifter.

De resterende midler fordeles mellem øvrige FYAM-medlemmer, der ønsker at deltage.

De regionale midler til styregrupperne

80.000 kr. af FYAM’s årlige budget afsættes til de regionale styregrupper. De fordeles efter antal medlemmer i regionerne. De regionale medlemmer råder over disse midler og beslutter i samarbejde med den regionale styregruppe, hvordan de anvendes. Dette vil typisk være til dækning af udgifter til f.eks. forplejning og gavekurv ifm. fyraftensmøder eller til sociale arrangementer i regionen.

Ved ønske om at dække transport eller tabt arbejdsfortjeneste til regionale arrangementer besluttes dette regionalt og går fra det regionale budget.

De regionale repræsentanter rådes til – evt. i samarbejde med den regionale styregruppe – at lave en årlig plan for brug af midlerne. Der anmodes om, at formandskab og kasserer informeres om status for brug af midlerne i august måned, og særligt hvis man kan se, at ikke alle midlerne vil blive brugt.

Får regionen behov for flere midler, kan der til enhver tid ansøges om dette, og det vil blive drøftet på næstkommende FYAM-udvalgsmøde.