Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Om selskabet

Kort om DSAM's virke og formål.

Selskabet har til formål at

 • Udvikle det almenmedicinske speciale med særlig vægt på uddannelse, kvalitetsudvikling og forskning for, om og med praktiserende læger og deres patienter

  1. Etablere og udbygge internationale kontakter med henblik på fagets udvikling både nationalt og internationalt

  2. Repræsentere faget almen medicin i relevante nationale og internationale fora

  3. Informere og kommunikere om faget, dets udvikling, kultur og organisation i skrevne og elektroniske medier. 

Som medlemmer af DSAM kan optages læger med interesse for almen medicin, dvs. speciallæger med alle specialer samt yngre læger under uddannelse i specialet almen medicin. De af selskabets medlemmer, der er yngre læger udgør en fraktion af selskabet betegnet FYAM (Forum for yngre almenmedicinere).

Forskere fra andre fagområder, der har ansættelse i de almenmedicinske forskningsmiljøer, kan optages på lige vilkår som yngre læger. Andre personer, der ikke har medicinsk embedseksamen, kan ansøge DSAM’s bestyrelse om optagelse som medlem af DSAM. Bestyrelsen afgør endeligt, om en persons ansøgning skal imødekommes.

DSAM har ca. 5000 medlemmer, fordelt således at størstedelen er aktive praktiserende læger og en stor del er yngre læger under uddannelse til almen medicin.

Der holdes ordinært repræsentantskabsmøde én gang årligt i oktober måned.

Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af en ni medlemmer valgt blandt og af selskabets ordinære medlemmer (fortrinsvis praktiserende læger) samt to suppleanter. Funktionstiden som bestyrelsesmedlem er seks år. 

Bestyrelsen afholder ca. seks årlige møder. I bestyrelsesmøderne deltager som observatører formændene for Forskningsudvalget, Uddannelsesudvalget, Kvalitetsudvalget og Internationalt udvalg. Tre fællesrepræsentanter fra hver af de tre forskningsmiljøer i København, Odense og Århus (universitetsinstitutter og centrale forskningsenheder), chefredaktøren af Practicus samt en repræsentant fra PLO’s bestyrelse.

Selskabet har fem stående udvalg

 • Forskningsudvalget

 • Uddannelsesudvalget

 • Kvalitetsudvalget

 • Internationalt udvalg

 • FYAM-udvalget

Desuden er der nedsat en række ad hoc-udvalg og arbejdsgrupper, ligesom selskabet deltager i fællesudvalg med PLO. Selskabet deltager ligeledes i en række arbejdsgrupper nedsat af Sundhedsstyrelsen, andre sundhedsmyndigheder, andre speciallægeselskaber og private organisationer.

Selskabets aktiviteter lokalt i lægekredsforeninger og regioner koordineres af regionsbestyrelserne.

Medlemmerne i hvert region vælger en regionsbestyrelse bestående af 4-7 ordinære medlemmer, herunder et FYAM-medlem. 

DSAM udgiver et medlemsblad, Practicus, med en chefredaktør, som er speciallæge i almen medicin, og en FYAM-redaktør. Chefredaktøren ansættes af bestyrelsen.  

Selskabet er sammen med Københavns Praktiserende Læger og PLO medejer af Fonden for Tidsskrift for Praktisk Lægegerning, der blandt andet udgiver Månedsskrift for almen praksis.

DSAM er medejer af Scandinavian Journal of Primary Health Care.

Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) er en paraplyorganisation for de medicinske selskaber, herunder DSAM. DSAM er langt den største organisation i LVS med 46 repræsentanter i repræsentantskabet. Medlemmer af DSAM's repræsentantskab er også medlemmer af LVS' repræsentantskab, der afholder møde én gang årligt.