DSAM Logo

Udvalget afholder normalt to årlige møder, som primært har til formål at muliggøre gensidig udveksling mellem vores repræsentanter i de vigtigste internationale fora:

 • EGPRN – forskningsområdet
 • EURACT – uddannelsesområdet
 • EQuiP – kvalitets- og patientsikkerhedsområdet
 • EUROPREV - forebyggelsesområdet
 • Vasco da Gama Movement – europæisk sammenslutning af yngre almenmedicinere
  (NB! Netop skiftet navn til ”EYFDM”- European Young Family Doctors Movement)
 • Hippokrates programmet – udvekslingsmuligheder for yngre læger under uddannelse
 • PIP – ”Partners in practice” – støtte til almen praksis i trængte områder af verden
 • WICC – Woncas international klassifikationsgruppe
 • Nordic Federation of General Practice – samarbejdet med vores nordiske søsterorganisationer – og for de unge læger den nye organisation: NYGP (nordisk netværk for yngre almenmedicinere)
 • WONCA Europe – Roar Maagaard var frem til juni 2019 medlem af EB og var derfor linket til WONCA Europe

Beretningen i år bærer heldigvis præg af, at vi nu gradvis nærmer os en post-COVID periode, idet aktiviteterne internationalt er ved at komme i gang igen. Og i alle organisationer er det læringen, at der er behov for at mødes fysisk igen – zoom møder udelukkende er ikke befordrende for det tætte og forpligtende samarbejde.

Det nordiske samarbejde har således været i normal gænge:

 • Der var Nordisk Leder seminar i Oslo i august 2021 med deltagelse af både DSAM og PLO og de tilsvarende organisationer i de 4 øvrige nordiske lande. De unge lægers nordiske organisation (NYGP) var også repræsenteret. Udfordringerne under og efter COVID blev blandt andet drøftet. Mødet blev også brugt til at få produceret en flot video om vores kerneværdier i almen medicin. Se med her.

 • NFGP (Nordic Federation of General Practice) mødtes som vanligt i København til det årlige forårsmøde. Under de to mødedage finder der en del forskellige møder sted – specielt skal her nævnes arbejdet med Scandinavian Journal of Primary Health Care – og mødet i kongreskomiteen. Forberedelserne til kongressen i Turku, Finland i 2024 er allerede godt i gang. Tidsskriftet og de nordiske kongresser er hovedelementerne i NFGP samarbejdet.

 • Og så var der jo endelig igen Nordisk Kongres i Stavanger i juni 2022 – et år forsinket. Så nu bliver kadencen for de nordiske kongresser, at der er kongres i de lige år – næste gang igen altså i Turku i 2024. Stavanger samlede knapt 900 deltagere, og som vanligt var vi mange fra Danmark. Kvaliteten var efter min opfattelse god – og åbnings- keynote ved Linn Getz (om vores kerneværdier) vil nok stå som den, vi husker længst.

WONCA kongressen i London faldt desværre næsten tidsmæssigt sammen med Stavanger – så meget få danskere var også i London – vi kunne vist tælles på to hænder. Der var kun 2.500 deltagere i London og 300 som deltog digitalt. De europæiske selskaber (som DSAM) holdt også Councilmøde forud for WONCA kongressen, så nu er det europæiske samarbejde også ved at være oppe i normalt gænge. Ved Councilmøde skulle et ”statement paper” om POCUS (point-of-care-ultrasound) også vedtages – og her havde danske kyndige på området beklaget sig over papirets kvalitet – så det fik Danmark ”with some help from our friends” skudt til hjørne, så det skal nu skrives om med dansk bistand. WONCA Europe kongressen bliver næste år i Bruxelles, og WONCA World kongressen finder sted til næste efterår (2023) i Sydney, Australien.

Alle organisationer nævnt i begyndelsen af referatet arbejder naturligvis videre – og for alle gælder, at de nu er ved at være kommet ud af pandemiens skygge. Så det internationale samarbejde vil forhåbentligt snart blomstre igen.

Her skal også nævnes, at vi har en stor gruppe kolleger, der nu arbejder i krigsområder i Ukraine og i andre områder i Ukraine, hvor udfordringerne for dem og deres patienter er af dimensioner, vi andre knapt kan forstå. Vi fik indblik i det via en video-keynote fra Ukraine til WONCA Europe kongressen i London.

Og Ruslands angreb på Ukraine fik også en anden konsekvens: EURACT's planlagte Council møde i Kyiv i foråret 2020 blev udsat og udsat pga. pandemien – men i begyndelsen af maj 2022 skulle vi så endelig til Kyiv. Men det gik jo så anderledes – og med DSAM's støtte fik jeg mulighed for allerede før Ruslands angreb at opstille en plan B med København som mødested i stedet for. Så sådan endte det så med at blive et EURACT Councilmøde i København med deltagelse af godt 30 nationaliteter. Vedrørende mødet henvises til omtalen i Practicus for nylig. Deltagerne var meget taknemmelige over, at DSAM gjorde det muligt at afholde dette møde.

Det skal igen nævnes, at WICC arbejdet fortsætter – og ICPC3 er nu ved at være klar – udvalget håber, at den finder vej til dansk almen praksis inden længe. Forhandlinger pågår… - og WICC holder deres efterårsmøde i København.

Roar Maagaard, formand for Internationalt Udvalg