Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2009

Opsporing og behandling af overvægt hos voksne

Klinisk vejledning for almen praksis

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Indledning

Denne vejledning er tænkt som et redskab for de praktiserende læger til at fremme arbejdet med opsporing og behandling af overvægt hos voksne med henblik på at forbedre den danske befolknings sundhed.

I løbet af de seneste 40-50 år er der i Danmark, såvel som i den øvrige vestlige verden, sket en voldsom stigning i forekomsten af overvægt og svær overvægt. Denne stigning har for alvor sat svær overvægt og dens følgesygdomme på sund- hedsdagsordenen. Allerede i 2000 udråbte Verdenssundhedsorganisationen (WHO) svær overvægt som et af de største globale folkesundhedsproblemer. Næst efter rygning, er svær overvægt den væsentligste årsag til tidlig død, som kunne være forebygget [5]. Nyere studier tyder på, at svær overvægt i de sene teenageår redu- cerer livslængden i samme grad som at ryge 10 cigaretter dagligt [6]. Den andel af befolkningen, der ryger dagligt, har været aftagende i løbet af de seneste år, den samme udvikling kan endnu ikke spores på andelen af af overvægtige og svært overvægtige. På verdensplan er der nu fl ere med overvægtsrelaterede helbredspro- blemer end med fejlernæringsproblemer og helbredsproblemer relateret til under- vægt (5), og på verdensplan er mere end hver syvende i dag overvægtig, svarende til mere end 1 milliard mennesker [7]. Af disse er ca. en tredjedel, svarende til ca. 300 millioner mennesker, svært overvægtige [7].

Forekomst og udvikling af overvægt og svær overvægt i Danmark

I Danmark foretages der ikke rutinemæssige opgørelser over befolkningens vægt og højde, og vi ved derfor ikke med sikkerhed, hvor mange danskere der reelt lider af overvægt og svær overvægt [8]. Der fi ndes offi cielle sundheds- og sygelig- hedsundersøgelser, som indeholder information om personers vægt og højde, men sådanne opgørelser over svær overvægt undervurderer i væsentlig grad de sande forekomster [9]. I Danmark viser de seneste opgørelser fra 2003, som er baseret på måling af højde og vægt blandt voksne i Storkøbenhavn [10], at ca. hver femte er svært overvægtig (18%), og at mere end halvdelen af alle voksne mænd og op mod 40% af kvinderne er overvægtige.

Data fra de storkøbenhavnske helbredsundersøgelser viser desuden, at der gen- nem de seneste mere end 40 år er sket en fl erdobling i forekomsten af svær over- vægt blandt voksne. Således var der i 1960’erne kun 5-8% med svær overvægt [11]. Hvor dramatisk udviklingen i antallet af svært overvægtige har været, fremgår dog tydeligst af data fra de danske sessionsundersøgelser, der siden årene efter Anden Verdenskrig har registreret udviklingen i vægt og højde blandt unge mænd på session (nu Forsvarets Dag). De nyeste opgørelser fra 2008 viser, at ca. 7,5% af alle i denne sessionsårgang var svært overvægtige (BMI > 30), mens tilsvarende opgørelser lige efter Anden Verdenskrig viste en andel på kun 0,5% [11].

Den praktiserende læges rolle i opsporing og behandling af overvægt i befolkningen

Almen praksis er det første led i det danske sundhedsvæsen, og de praktiserende læger møder over en treårig periode stort set hele befolkningen i deres konsulta- tion. Ved disse møder har den praktiserende læge mulighed for at opspore over- Indledning vægt samt informere og støtte den overvægtige patient i forhold til at opnå en sund adfærd.

Svær overvægt i familien, lav socialklasse, høj fødselsvægt eller begyndende overvægt i barnealderen [12] er markører for en øget risiko for udvikling af egentlig svær overvægt og giver dermed et godt udgangspunkt for opsporing af risikopa- tienter og iværksættelse af en indsats, før den svære overvægt er manifest. Derfor er denne vejledning rettet mod både opsporing af risikopatienten og behandling af den overvægtige patient.

Landsoverenskomsten fra 2006 giver mulighed for at tilbyde aftalte forebyggel- seskonsultationer (ydelsesnr. 0106). Denne vejledning kan bruges som et redskab ved forebyggelseskonsultationer, der fx kan være en opfølgning efter en hvilken som helst konsultation, hvor der er observeret tegn på en uhensigtsmæssig vægt- udvikling, og hvor patienten har vist interesse for et samarbejde med egen læge og/eller det øvrige praksispersonale.

Den praktiserende læge kan ikke løfte opgaven med behandling af overvægt alene, og det vil være forskelligt fra praksis til praksis, hvor megen støtte og be- handling lægen eller det øvrige praksispersonale har mulighed for at tilbyde.