Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2009

Opsporing og behandling af overvægt hos voksne

Klinisk vejledning for almen praksis

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Klinisk trin 1

Diskuter vægt med patienten, og tilbyd måling af BMI og taljeomfang

Hvordan måler man overvægt og svær overvægt?

Evidensniveauer og anbefalingers styrke

A Et BMI > 25 bør give anledning til overvejelser om, hvorvidt patienten har en øget sygdomsrisiko.

B Et BMI < 30 bør følges op med en måling af taljeomfang, såfremt patienten har tendens til æbleform.

A Overvægt er en risikofaktor på linje med hypertension, forhøjet kolesterol og forhøjet blodsukker.

A Et taljemål > 80 cm for kvinder øger risikoen for følgesygdom, og ved et taljemål > 88 cm er risikoen stærkt forøget. Et taljemål > 94 cm for mænd øger risikoen for følgesygdom, og ved et taljemål > 102 cm er risikoen stærkt forøget.

D Både BMI og taljemål bør måles over tid for at opdage forandringer i vægten og i fedtfordelingen på kroppen.

D Patienterne bør til enhver tid selv beslutte, om de vil vejes og måles.

D Den praktiserende læge kan ved behov henvise til andre sundhedsprofessionelle med specielt kendskab til vægthåndtering.

√ Der bør i den enkeltes praksis udarbejdes en instruks om løbende sikring af data for vægt og taljemål for alle voksne patienter. Målingen skal være et tilbud på linje med indsamling af andre væsentlige laboratoriedata om patientens sundhedstilstand.

Der er ingen eksakte metoder til måling af overvægt og svær overvægt til brug i klinisk praksis. Den mest brugte metode er at beregne BMI, som er defi neret som vægt (kg) divideret med højde (meter) i anden potens. Dette mål er imidlertid kun en indikator for kropsfedt eller fedtfordeling; specielt hos ældre eller hos muskuløse mennesker som fx atleter er fedtfordelingen på kroppen ofte anderledes end hos yngre eller mere utrænede mennesker. Det er ikke ualmindeligt at fi nde et BMI > 25 hos mænd, der dyrker styrketræning og har jævn, sund fedtfordeling på kroppen, ligesom nogle mennesker med alderen kan have en tendens til at lejre fedt om- kring tarmene med et øget taljemål til følge og dermed risiko for sygdom til trods for et normalt BMI.

Den mindste dødelighed fi ndes ved et BMI mellem 22,5-25. Dette fremgår af den hidtil største undersøgelse fra 2009, som beskriver dødelighed af fl ere forskel- lige årsager i forhold til BMI hos 900.000 voksne [13].

Taljemål (målt midt imellem nederste ribben og hoftebenskammen) giver et ind- tryk af fedtfordelingen i kroppen og er i nogle tilfælde en bedre indikator for den generelle helbredsrisiko end BMI. Den mest anvendelige absolutte indikator for syg- domsrisiko og relative forandringer er derfor en kombination af BMI og taljemål.

Tabel 1: Betydning af BMI og taljemål for sygdomsrisiko* hos voksne.

BMI

Risiko for sygdom (i forhold til normale mål)

Taljemål

Mænd < 102 cm

Kvinder < 88 cm

Taljemål

Mænd > 102 cm

Kvinder > 88 cm

Normalvægt

18,5-24,9

_

Høj

Overvægt

25-29,9

Øget

Høj

Svær overvægt

30-39,9

Høj til meget høj

Meget Høj

Ekstrem svær overvægt

Over 40

Ekstremt høj

Ekstremt høj

*) Risiko for type 2-diabetes, hypertension og hjerte-kar-sygdom [1, 5]

Er der forskellige grænser for taljemål og vægt for forskellige aldersgrupper og forskellige etniske grupper?

Grænserne i Tabel 1 er fastlagt ud fra en overvejende kaukasid population, og de vil variere i andre etniske grupper. Eksempelvis vil grænserne for både BMI og taljemål være lavere for asiater, men de præcise grænser er endnu ikke fastlagt.

Risikoen ved at være overvægtig reduceres med alderen. En øgning med 2-3 BMI-værdier inden for hvert BMI-interval i Tabel 1 kan derfor accepteres hos ældre mennesker (> 65 år).

Skal alle patienter måles og vejes hos den praktiserende læge?

Det vil naturligvis altid være op til den enkelte læge og den enkelte patient, om patienten skal måles og vejes. Alle patienter har ret til at takke nej til dette. Vejning kan være et følsomt emne for alle patienter og i særdeleshed for nogle kronisk overvægtige eller svært overvægtige patienter. Når det er sagt, er den praktiserende læge dog den nærmeste sundhedsprofessionelle til at sætte fokus på vægten, og lægen kan med fordel udnytte sit ofte årelange kendskab til patienten til at foreslå en vejning og måling uden af den grund at stigmatisere patienten. Overvægt er en risikofaktor på linje med forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol og forhøjet blodsuk- ker, som også måles i almen praksis. Systematisk ICPC-kodning i almen praksis vil kunne bidrage til at følge vægtudviklingen hos både den enkelte patient, praksis- populationen, og også hos befolkningen generelt i DK.

ICPC-koder

T05 ErnæringsproblemT07 Abnorm vægtstigningT08 Abnormt vægttabT82 FedmeT83 Overvægt

Overvægt er en risikofaktor på linje med forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol og forhøjet blodsukker, som også måles i almen praksis.

Hvordan bringer lægen vægt på banen i konsultationen?

Undersøgelser tyder på, at mange overvægtige patienter bliver lettede, hvis deres læge bringer vægt på banen. Langt den største del af de patienter, der konsulterer deres læge, har et godt indtryk af, hvad de vejer. De fl este overvægtige patienter ved godt, at de er overvægtige. Nogle læger har svært ved at bringe vejning på ba- nen, men de har specielt svært ved at vurdere, om en patient er normalvægtig eller overvægtig [14, 15]. Vigtig information går tabt, hvis lægen ikke tilbyder patienten at blive vejet og målt. Ofte vil det være oplagt at tilbyde vejning og måling, hvis patienten har en sygdom, hvor det er væsentligt at kende patientens vægt (hjerte-kar- sygdom, type 2-diabetes, galdesten, slidgigt, kræft m.fl .). Lægen kan også spørge hensynsfuldt til vægten, hvis det skønnes, at patienten har en sygdomsrisiko pga. sin vægt eller er inde i en periode, hvor vægten stiger uhensigtsmæssigt.

En anden metode til at sikre disse data kunne være over en periode konsekvent at veje og måle alle, indtil man har data om mål og vægt i alle journaler – og så lave et system, hvor data ajourføres hvert andet år.

Efterhånden vil vejning være så naturligt for patienterne, at de selv kan veje sig på en tilgængelig vægt og blot meddele data til lægen.

Hvilke henvisningsmuligheder har lægen?

Hvis lægen vejer og måler en patient og i den forbindelse fi nder øget risiko for syg- dom, bør lægen også være klar med behandlingsforslag. Mange patienter vil gerne hjælpes af deres praktiserende læge i forbindelse med overvægt [14,15]. Nogle praktiserende læger ønsker ikke selv at arbejde med overvægt, men vil gerne bidra- ge til opsporingen af risikopatienter. Det er vigtigt for de praktiserende læger, som af forskellige årsager ikke kan påtage sig arbejdet med overvægtsbehandlingen, at de har overvejet henvisningsmuligheder, inden de påpeger et overvægtsproblem. Støttetilbuddene i de enkelte lokalområder varierer meget, men der er mulighed for at hente inspiration og støtte via DSAM’s hjemmeside, www.dsam.dk, se under kliniske vejledninger.

Vigtig anamnese ved overvægt og svær overvægt hos en patient

Hvis en patient vurderes til at være overvægtig, vil det være hensigtsmæssigt for læ- gen at få information om varigheden af overvægten, hvis den ikke allerede er kendt af lægen, og om eventuelle vægtproblemer i den nærmeste familie. Samtidigt er det vigtigt at afklare, om der er overvægtsrelateret sygdomme eller risikofaktorer herfor.

Rasmus, 22 år

Rasmus kommer til kontrol efter at være blevet sat i behandling med en NSAID- kur pga. smerter i knæene. Han synes ikke rigtig, at behandlingen har hjulpet. Lægen spørger Rasmus, hvad han selv tror, er årsagen til smerterne. Rasmus fortæller, at han ligger meget på knæ i sit job som mekaniker. Hans mor mener, at årsagen er, at han går i for dårlige sko, mens hans far er af den opfattelse, at de har skæve knæ i familien, og at det er arveligt. Rasmus har en familie med følgende data:

Storesøster: 175 cm og 160 kg, BMI 51Mor: 170 cm og 110 kg, BMI 38Far: 185 cm og 120 kg, BMI 43

Lægen spørger Rasmus, om han har overvejet, at hans vægt kan have betyd- ning for smerterne i knæene. Rasmus fortæller, at han som 15-årig søgte læge pga. vægten, men at lægen blot sagde: »Du er jo bare en stor, tyk dreng!« Lægen overvejer nu, hvordan hun skal spørge om lov til at veje Rasmus. Hun vælger følgende formulering:

Det er længe siden, jeg har tilbudt dig en vejning, og dit taljemål har jeg faktisk slet ikke noteret i mit laboratorieskema. Begge dele kan være vigtige oplysninger i din journal og siger noget om din sundhed, så du skal naturligvis tilbydes en vejning og måling af taljeomfang. Hvad siger du til det?Rasmus siger ja! Han vejer 150 kg og er 185 cm høj, hvilket svarer til et BMI på 44. Hans taljemål er 138 cm, og i denne sammenhæng kan målingen først og fremmest bruges til at følge hans kropsændring, hvis han går i gang med at ændre sin livsstil.

Hvis Rasmus var kommet med et helt andet problem, og lægen vurderede, at Rasmus kunne have risiko for at udvikle helbredsproblemer pga. sin vægt, kunne hun på anden vis spørge om lov til vejning, fx: Har du set vores opslag i venteværelset om kvalitetssikring af journaldata? Vi har besluttet at sikre alle patienter muligheden for løbende at få registreret højde, vægt og taljemål, da det er vigtige indikatorer for den enkeltes sundhed på samme måde som blodtryk, kolesteroltal, blodsukker osv. Vil du tage imod det tilbud? Lægen for- tæller Rasmus, at hun mener, at vægten kan være en del af forklaringen på hans gener. Det er Rasmus ikke uenig i, da hun spørger ham. Rasmus tilbydes en aftalt forebyggelseskonsultation, og der aftales tid til blodprøver (lipidprofi l, fasteblodsukker, levertal, TSH og BT-måling ).