Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2009

Opsporing og behandling af overvægt hos voksne

Klinisk vejledning for almen praksis

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Klinisk trin 3

Undersøg patientens motivation for vægttab

A Motiverende samtaler fremmer en vægtreducerende adfærd i højere grad end traditionel rådgivning.B Relationen mellem læge og patient har betydning for patientens motivation. Den gode relation er baseret på tillid, tryghed, anerkendelse og respekt for patientens autonomi.B Opfattelsen af sig selv som overvægtig har betydning for motivationen for vægttab. Nogle overvægtige opfatter ikke sig selv som overvægtige. Dette gælder i højere grad mænd end kvinder.C Mange overvægtige har urealistiske forventninger til vægttabets størrelse og tempo, hvilket kan føre til fald i motivationen under vægttabsforløbet.C Psykologiske faktorer – inkl. tidligere livsbegivenheder – kan spille en rolle for patientens udvikling af overvægt.C Selvkontrol er en begrænset, psykologisk ressource.C Mennesker har, ud over de rationelle og sundhedsmæssige motiver, en række andre psykosociale motiver for indtagelse af mad og drikke.C Når patienten selv tror på, at målene kan nås, stiger chancen for efterlevelse af detilsigtede adfærdsændringer.

Hvad er motivation?

Motivation er en indre drivkraft, der ikke umiddelbart kan gives videre – fx fra læ- gen til patienten. Motivation er et middel til at nå et bestemt mål. Det er derfor en forudsætning for motivation, at der er et mål, man virkelig ønsker at nå. Motivation opstår bl.a. på baggrund af dialog – fx dialog mellem læge og patient eller patien- tens indre dialog. Patientens motivation for vægttab er vanskelig at bedømme på forhånd – både for lægen og for patienten selv. Det er i dialogen, lægen har mulig- hed for at fremme patientens motivation. Det bærende princip for en motiverende samtale er anerkendelse. Lægen bør derfor tale og lytte anerkendende i relation til patienten.

Motivation er ikke kun et individuelt anliggende. Opbakning fra patientens bag- land, familie, kammerater, venner og øvrige netværk, arbejdsplads m.v. er afgø- rende [27].

Hvad kan motivere til livsstilsændring?

Motiverne for vægttab er individuelle og afhænger bl.a. af alder, køn, erhverv, so- ciale forhold og personlighed. Motivet er for nogle sundhed, for andre sex, udse- ende e.l., for andre igen at overleve for familiens skyld. For nogle er der måske tale om pres fra arbejdspladsen. Afklaring af motiv for vægttab bør ske i samarbejde med patienten. Det kan være hensigtsmæssigt at pege på positive sundhedseffek- ter af vægttab, men det afgørende er, hvad patienten selv lægger vægt på. Objektiv måling af højde, vægt og taljeomfang samt vurdering af BMI og taljemål kan øge motivationen for vægttab hos de patienter, der er overvægtige, men som ikke op- lever sig selv som overvægtige. Disse objektive målinger er særlig vigtige, når det gælder overvægtige mænd.

Hvordan vurderes motivationen for livsstilsændringer?

Patientens motivation kan afklares fx ved at stille følgende spørgsmål:

Oplever du dig selv som overvægtig?Hvad tror du, er årsagen til din overvægt?Har du selv forsøgt at tabe dig?Hvor vigtigt er det for dig at tabe dig (på en 5- eller 10-trins-skala)?Hvor sikker er du på, at du kan tabe sig, hvis du virkelig gør en indsats?Hvad tror du, der skal til, for at du kan tabe dig? Hvordan har du det med det?Hvilke ulemper og fordele forventer du?Hvilke fordele forbinder du med vægttab?Hvor mange kg forventer du at tabe?Hvor parat er du til at ændre dine vaner?Hvor fysisk aktiv er du?Gør du noget for at spise sundt?Hvad med dine drikkevaner?Hvor meget alkohol drikker du?

Hvordan håndteres mangel på motivation og motivationsmæssig modstand?

Motivation til forandring er ikke en konstant egenskab hos patienten, men et va- rierende fænomen, der bl.a. afhænger af relationen mellem lægen og patienten. Mangel på motivation og motivationsmæssig modstand i forhold til en sundere livsstil hos patienten kan håndteres ved at etablere en tillidsfuld og tryg relation til patienten. Det kræver, at patienten føler sig forstået og anerkendt. Modstand kan opstå, når lægen ikke er anerkendende men indtager en ekspertposition. Mod- standen kan i så fald reduceres ved, at lægen vender tilbage til den anerkendende position. Det er vigtigt at understrege, at fysisk aktivitet og sund kost i sig selv er sundhedsfremmende uafhængigt af vægttab.

Mangel på motivation kan skyldes, at den valgte vægttabsmetode trækker for store veksler på patientens selvkontrol [28-30]. Der kan da skiftes til en metode, som kræver en mindre grad af selvkontrol hos patienten.

Mangel på motivation kan også skyldes, at patienten samtidig har andre motiver, som fører til adfærd, der forhindrer vægttab. Det kan da være hensigts- mæssigt at forsøge at afdække disse – måske ubevidste – motiver og på den baggrund vælge adfærdsændringer, der både fører til vægttab og tilgodeser patientens konkurrerende motiver.

Patientens motivation kan falde, hvis vægten falder lang- somt, eller hvis det faktiske vægttab er mindre end forventet. Det er derfor vigtigt fra starten at have realistiske forventnin- ger og at være tålmodig undervejs.

Et centralt aspekt af motivation er beslutningsbalancen, der defi neres som balancen mellem patientens oplevede fordele og patientens oplevede ulemper ved henholdsvis forandring og ikkeforandring. Motivationen øges, når patienten oplever større fordele og/eller mindre ulemper ved forandring samt mindre fordele og/eller større ulemper ved ikke-forandring. Motiverende samtaler kan facil- litere denne proces [31].

Balancen mellem patientens oplevede fordele og patientens oplevede ulemper ved henholdsvis forandring og ikke-forandring er central for motivationen. Overkommelige, opnåelige og realistiske (del-)mål øger motivationen.

Lægen kan derefter arbejde på at forbedre motivationsbalancen ved at øge patien- tens oplevelse af fordele ved at tabe sig og ulemper ved ikke at tabe sig samt ved at reducere patientens oplevelse af ulemper ved at tabe sig og fordele ved ikke at tabe sig. Denne samtale bør handle om både vægttabet i sig selv og vægttabsmetoder, da patientens motivation for vægttab også vil afhænge af antagelserne om, hvad det kræver af fysisk aktivitet og/eller kostomlægning for at gå ned i vægt.

Helbredsfremmende intervention kan være andet end vægttab i sig selv, hvilket er vigtigt at pointere overfor patienter, der tillægger sig en sundere livsstil, men som måske synes, at vægttabet udebliver eller er mindre end forventet.

Hvordan kan patientens motivation og tiltro til egen handlekraft øges i processen?

Det er generelt vigtigt, at patienten selv ser sig i stand til at kunne gennemføre et vægttab. Det er derfor vigtigt med mål, som patienten oplever som overkom- melige, motiverende og realistiske. Når patienten oplever at kunne handle i over- ensstemmelse med sine mål, stiger patientens tiltro til egen handlekraft med øget motivation til følge. Lægen kan bidrage til dette ved i dialogen med patienten at arbejde meget nøgternt og konkret med opnåelige mål. De følgende spørgsmål og udtalelser er ment som inspiration til dette arbejde.

Anerkendende spørgsmål (formuleres altid på en interesseret og ikke-dømmen- de måde):

Hvilken ændring har du mest lyst til at gå i gang med?Hvilken ændring vil være mest realistisk i din dagligdag – også på længere sigt?Hvilken ændring tror du, passer bedst til dig og dit liv?Hvad er én lille – meget lille – ændring i din mad, som kan få din vægt til at falde?Hvad giver det dig at spise det?Hvordan kan du opnå tilfredsstillelsen på en anden måde, som er lidt bedre for din krop?

Anerkendende udtalelser:

Du bestemmer.

Der findes ikke dårlige vaner, der findes kun store potentialer.Der findes ikke dårlige vaner, der findes kun gode vaner. Alt, hvad du spiser, spiser du, fordi det giver dig en tilfredsstillelse. Men måske kan du opnå tilfredsstillelsen på andre måder, som samtidig er bedre for din vægt. Accepter det, du ikke kan ændre. Brug din energi på det, du kan ændre.

Rasmus er nu blevet informeret om, hvordan lægen vurderer hans helbred. Rasmus vejer for meget, og han har øget risiko for at udvikle type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom.

Lægen vil gerne snakke med Rasmus om, hvilke tanker Rasmus gør sig i den forbindelse. Rasmus synes ikke, at det lyder rart, men på den anden side føler han sig heldigvis sund og rask – lige bortset fra smerterne i knæene.

Lægen spørger Rasmus, om han selv har forsøgt at tabe sig før. Det har Ras- mus ikke, men han har før søgt en anden læge, som blot sagde, at der var tale om hvalpefedt. Lægen spørger, om det var pga. vægten, at Rasmus dengang søgte læge. Det var det – men Rasmus opfattede det, som om den anden læge ikke mente, at vægten var et problem. Lægen og Rasmus har derefter en snak om, hvad de hver især forstår ved udtrykket hvalpefedt.

Rasmus giver udtryk for at føle sig overvægtig, men han har indtil sidste konsultation ikke tænkt over, at det kunne være vægten, der generede hans knæ, og slet ikke, at han på længere sigt kan blive kronisk syg af sin overvægt. Nu synes han, det virker meget relevant at tabe sig, men han er samtidig usik- ker på, hvordan han skal gribe det an.

Lægen er interesseret i at få indtryk af Rasmus’ motivation for vægttab. Hun er klar over, at det er en udfordring for Rasmus at erkende, at han har en reel risiko for at blive syg, medmindre han ændrer sin livsstil.

I første omgang tilbyder lægen en ny tid, og Rasmus’ opgave til næste kon- sultation bliver at overveje fordele og ulemper ved at tabe sig og ændre vaner. Lægen informerer samtidig Rasmus om de forskellige måder, man kan gribe det an på, når man skal spise og drikke anderledes, end man plejer. Der er ikke én måde, der er bedst for alle. Det gælder om at vælge den måde, der passer bedst til én selv. Hvis Rasmus når frem til, at der er større fordele end ulemper ved at tabe sig, bliver hans næste opgave at få overblik over nuværende vaner, at vælge, hvordan han vil gribe vaneændringen an, og at fi nde indsatsområder for hans fremtidige sundere livsstil. (Se trin 7).