Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2009

Opsporing og behandling af overvægt hos voksne

Klinisk vejledning for almen praksis

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Klinisk trin 6

Udtænk mål og behandlingsstrategi sammen med patienten

Evidensniveauer og anbefalingers styrke

B For overvægtige med risikofaktorer kan et vægttab på 5-10% reducere risikoen for sygdom.

A Tilsigtet vægttab har en gavnlig effekt på overlevelsen for personer med overvægtsrelaterede sygdomme og risikofaktorer herfor.

A Tilsigtet vægttab hos raske individer uden overvægt eller moderat overvægt kan medføre negativ effekt på overlevelsen.

B For at reducere risikoen for sygdom bør mænd stile mod et taljemål < 102 cm, og kvinder mod et taljemål < 88 cm. (Målene gælder for kaukasider).

C Overvægtige patienter bør have langtidskontakt til og støtte fra sundhedsprofessionelle.

D Lægen bør løbende sikre sig, at patienten ikke har urealistiske forventninger til mål og behandlingseffekt.

D Den praktiserende læge bør ved behov henvise til andre sundhedsprofessionelle med specielt kendskab til vægthåndtering.

Behandlingsstrategien bør baseres på individuel vurdering af risikoen ved den aktuelle overvægt og ved eventuel følgesygdom af overvægt eller andre sygdomme og forhold i øvrigt hos patienten. En kombination af nedsat energiindtag og øget fysisk aktivitet, hvilket resulterer i et langsomt vægttab, bør tilstræbes. Specielt i fasen, hvor vægttabet skal opretholdes, er det vigtigt med en højere grad af fysisk aktivitet end tidligere for at undgå vægtøgning. Det kan være en fordel at defi nere succeskriterier som delmål under processen, selv om patienten sammen med lægen fastlægger et endeligt mål for vægten.

Hvad bør være det vigtigste mål i et vægttabsprogram?

Det vigtigste mål i ethvert vægttabsprogram bør være en forbedring af helbre- det. For at reducere risikoen for sygdom bør mænd tilstræbe et taljemål < 102 cm (helst < 94 cm), og kvinder et taljemål < 88 cm (helst < 80 cm). Dette vil dog ikke altid være muligt at opnå hos meget høje personer. Hos andre etniske grupper end kaukasider er grænserne for taljemål endnu ikke fastlagt. Et vægttab svarende til 5-10% af kropsvægten, uafhængigt af startvægten, vil resultere i signifi kante for- bedringer i stofskiftet og dermed også helbredet. For overvægtige med risikofaktorer kan et vægttab på 5-10% reducere risikoen for sygdom [1, 4].Målbare, realistiske mål for vægttab og taljeomfang er vist i Tabel 4.

Tabel 4: Realistiske mål for vægt og taljeomfang [1]

Tidshorisont

Vægt

Taljeomfang

Kort sigt

1-4 kg pr. måned

1-4 cm pr. måned

Mellemlangt sigt

10% af startvægten

5% efter 6 uger

Langt sigt

10-20% af startvægten

88 cm (kvinder)

102 cm (mænd)

Mænd bør tilstræbe et talje- mål < 102 cm, og kvinder et taljemål < 88 cm. Et vægt- tab svarende til 5-10% af kropsvægten, uafhængigt af startvægten, vil resultere i signifi kante forbedringer i stofskiftet og dermed også helbredet.

Hvilke delmål kan fastsættes?

Andre delmål, der er opnåelige på kort, mellemlangt eller langt sigt, og som ikke er vægtrelaterede, bør fastsættes i samarbejde med patienten. Helbredsfremmende intervention kan være andet end vægttab i sig selv, hvilket er vigtigt at pointere overfor patienter, der tillægger sig en sundere livsstil men som måske synes, at vægttabet udebliver eller er mindre end forventet.Disse delmål kan fx være:

  • Ændret spiseadfærd (langsommere spisetempo, mindre portioner, sundere kostvalg, kostplanlægning, tilberedelsesvaner og etablering af regelmæssige måltider)

  • Reduceret trang til at spise

  • Bedre evne til at skelne sult fra lækkersult

  • Øget deltagelse i regelmæssig, sjov fysisk aktivitet

  • Mere fysisk aktivitet i hverdagen

  • Færre smerter fra muskler og led.

  • Forbedret selvværd

  • Reduktion af risikofaktorer (i forhold til dyslipidæmi, insulinresistens, hyperglykæmi, transaminasæmi og hypertension.

Hvordan fastlægges behandlingsstrategien?

Der fi ndes ikke én speciel behandlingsstrategi, som er bedst egnet til at opnå et langsigtet vægttab. Alle succesfulde langsigtede vægttabsprogrammer involverer en form for livsstilsændring, hvor energiindtaget reduceres (færre kalorier), samtidig med at energiforbruget øges (højere grad af fysisk aktivitet), hvorved der opnås et energiunderskud. For nogle mennesker kan farmakoterapi og/eller kirurgi være nyttige supplementer til en livsstilsændring, og denne behandling kan forbedre suc- cesraten betydeligt i forhold til en livsstilsændring alene.I selve vægttabsfasen opnås den største del af den negative energibalance ved nedsættelse af energiindtaget, idet det kræver en meget stor øgning af den fysi- ske aktivitet at opnå en betydelig negativ energibalance. Hvordan energiindtaget reduceres, altså den procentvise sammensætning af kulhydrat, fedt og proteiner, har ikke betydning for vægttabet. Med hensyn til den øgede fysiske aktivitet er det den absolutte arbejdsmængde, der har betydning, hvorimod arten og intensiteten af den fysiske aktivitet er uden betydning for vægttabet. I opretholdelsesfasen er det vigtigt at være mere fysisk aktiv end tidligere for at undgå vægtøgning. Dette skyldes, at fysisk aktivitet har en positiv indfl ydelse på appetitreguleringen og på humøret. Den positive indfl ydelse på humøret er velunderbygget og et vigtigt element i motiveringen af patienten. Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at den reducerede kropsvægt betyder, at der anvendes mindre energi til de daglige aktiviteter, dvs. til at bære kropsvægten. Et vægttab opnået over en længere periode ved små ændringer er lettere at opretholde end et vægttab opnået i løbet af kort tid ved meget omfattende livsstilsændringer [32].

Er patientens forventninger til vægttab realistiske?

Undersøgelser viser, at de fleste patienters forventninger til et vægttab er urealistiske. Mange patienter forventer at tabe op til 35% af deres startvægt ved ændret livsstil og medicinsk terapi. Ifølge undersøgelser er det realistisk at tabe 5-15% af startvægten (gennemsnitligt 8%) over en 1-årig periode ved at tilpasse kost og drikke og øge den fysiske aktivitet. Undersøgelser tyder på, at patienter med type 2-diabetes har sværere ved at tabe sig og fastholde vægttabet end personer uden diabetes [33]. Et dansk studie fra almen praksis har dog vist, at patienter med type 2-diabetes op til 6 år efter diagnosen kan opretholde et min- dre vægttab [34].

Lægen spørger til Rasmus’ forestillinger om den nye livsstil, som han er motive- ret for: Hvilke mål sætter han sig, hvordan har han tænkt sig at nå disse mål, og hvad forventer han at opnå med sin indsats? Rasmus vil gerne veje under 100 kg – men samtidig synes han, at det virker fuldstændig uoverskueligt at skulle af med en tredjedel af sig selv! Han er også meget usikker på, hvor lang tid det kommer til at tage. Da lægen presser ham lidt til selv at komme med et bud på tidshorisonten, svarer Rasmus tøvende 1 år. Lægen nikker samtykkende – det vil det i hvert fald komme til at tage – men lægen opmuntrer samtidig Rasmus til at fokusere på delmål. De enes om at stile mod, at Rasmus taber sig 5 kg i løbet af de første 5 uger.For at tabe 1 kg fedt pr. uge skal Rasmus ændre (reducere) sin energibalance med ca. 1.000 kcal pr. dag. Det kan gøres ved at erstatte 2,5 l cola pr. dag med sukkerfri cola eller ved at gå 7 km pr. dag (Rasmus vejer 150 kg, så han forbrænder knap 150 kcal pr. km) uden at spise mere eller være mindre aktiv på andre tidspunkter – eller ved en kombination af at erstatte 2 l sukkerholdig cola med 2 l cola light pr. dag (en reduktion på 5.740 kcal pr. uge) og at gå 1,5 km pr. dag (en ekstra energiomsætning på 1.575 kcal pr. uge), i alt 7.315 kcal pr. uge. Beregningen forudsætter bl.a., at Rasmus er i energibalance ved start, og at han i øvrigt spiser, drikker og er fysisk aktiv som før. Rasmus tænker lidt over det og mener nok, han kan nøjes med 0,5 l cola pr. dag (han drikker 2,5 l på nuværende tidspunkt), og så vil han gerne i gang med at gå ture, og en tur på en 1,5 km pr. dag mener han selv må være muligt.Rasmus er overrasket over, at han i første omgang ikke behøver ændre andet. Han spørger ivrigt, om han ikke også skal opgive måltiderne med vennerne på burgerbaren og skifte bilen ud med cyklen. Lægen anerkender hans motivation og siger, at han er meget velkommen til at overveje og eksperimentere med andre ændringer. Hun siger også, at det er godt, at Rasmus er så indstillet på at gøre noget godt for sig selv.Lægen forklarer, at kostvaner m.v. ligger dybt indgroet i os og betyder meget for os som mennesker. Det kan derfor være sværere at ændre vaner, end man umiddelbart skulle tro. Netop derfor er det vigtigt, at man er glad for alle fremskridt, og at man fejrer de små sejre. Det er også vigtigt, at man ikke kaster sig ud i flere ændringer ad gangen, end man kan overskue i hverdagen. Lægen og Rasmus aftaler derfor i starten at fokusere på de små ændringer med cola og gåture. Lægen ser frem til næste gang at høre om, hvordan det er gået med disse ændringer. Ved næste konsultation kan de også tale om eventuelle justeringer og yderligere ændringer [3].