Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Vedtægter

§ 1. Navn og formål§ 2. Medlemsforhold§ 3. Udmeldelse og eksklusion§ 4. Kontingent§ 5. Repræsentantskabet§ 6. Bestyrelsen§ 7. Inhabilitet§ 8. Regnskab og revision§ 9. Tegning og hæftelse§ 10. Forum for Yngre Almenmedicinere (FYAM)§ 11. Selskabets udvalg§ 12. Regionsbestyrelser§ 13. Opløsning

§ 1. Navn og formål

Stk. 1. Selskabets navn er "Dansk Selskab for Almen Medicin" (DSAM), herefter benævnt Selskabet.

Stk. 2. Selskabet har til formål at:

 1. Udvikle det almenmedicinske speciale med særlig vægt på uddannelse, kvalitetsudvikling og forskning for, om og med praktiserende læger og deres patienter

 2. Etablere og udbygge internationale kontakter med henblik på fagets udvikling både nationalt og internationalt

 3. Repræsentere faget almen medicin i relevante nationale og internationale fora

 4. Informere og kommunikere om faget, dets udvikling, kultur og organisation i skrevne og elektroniske medier. 

Stk. 3. Selskabet fremmer almen medicin som et videnskabeligt funderet lægespeciale baseret på metoder og viden fra de tre klassiske videnskabsområder natur, samfund og kultur.

§ 2. Medlemsforhold

Stk. 1. Som medlemmer af DSAM kan optages læger med interesse for almen medicin.

Stk. 2. Personer, der ikke har medicinsk embedseksamen, kan ansøge DSAM’s bestyrelse om optagelse som medlem af DSAM. Bestyrelsen afgør endeligt, om en persons ansøgning skal imødekommes.Ph.d.-studerende i de almenmedicinske forskningsmiljøer uden medicinsk embedseksamen kan dog indmeldes på samme vilkår som FYAM-medlemmer.

Stk. 3. DSAM-medlemmer, der er under uddannelse til speciallæge i almen medicin, er samtidig medlem af "Forum for Yngre Almen Medicinere" (FYAM). Medlemmer, der arbejder aktivt inden for FYAM, kan efter opnået speciallægeanerkendelse fortsætte dette arbejde indtil næste FYAM årsmøde. Medlemmet vil i kontingenthenseende og øvrige forhold være ordinært medlem.

Stk. 4. Medicinstuderende med interesse for almen medicin kan optages som medlemmer uden stemmeret eller valgbarhed og bliver samtidig medlemmer af "Studerendes Almen Medicinske Selskab" (SAMS).

Stk.5. Indmeldelse sker via DSAM's hjemmeside eller ved henvendelse til selskabets sekretariat.

§ 3. Udmeldelse og eksklusion

Stk. 1. Udmeldelse sker skriftligt til sekretariatet med mindst tre måneders varsel til et kalenderårs udløb.

Stk. 2. Såfremt 2/3 af de fremmødte repræsentanter på et repræsentantskabsmøde finder, at et medlem efter flertallets skøn handler til skade for Selskabet eller Selskabets formål, kan det pågældende medlem ekskluderes af Selskabet. Medlemmer, der trods påkrav ikke betaler forfaldent kontingent, slettes uden videre som medlem fra det pågældende regnskabsårs udløb. Slettelse på grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelsen for det regnskabsår, i hvilket udelukkelsen finder sted.

§ 4. Kontingent

Stk. 1. Kontingentsatser for det følgende år fastsættes på det årlige repræsentantskabsmøde. Tidspunktet for kontingentopkrævning og forfaldsdato fastsættes af bestyrelsen.

§ 5. Repræsentantskabet

Stk. 1. Repræsentantskabet er Selskabets højeste myndighed.

Stk. 2. Der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde en gang årligt inden udgangen af november måned. Bestyrelsen kan beslutte, at der skal afholdes to ordinære repræsentantskabsmøder årligt, hvor det andet møde skal afholdes inden udgangen af maj måned.

Stk. 3. Det ordinære efterårsrepræsentantskabsmøde er åbent for alle medlemmer. Bestyrelsen kan beslutte, at andre repræsentantskabsmøder også skal være åbne for alle medlemmer. Dirigenten kan tildele taleret til medlemmer af Selskabet, der ikke er medlemmer af repræsentantskabet. Dirigenten kan beslutte, at disse medlemmer ikke kan være til stede ved behandling af personsager.

Stk. 4. Indkaldelse til repræsentantskabsmøder skal ske med mindst fire ugers varsel, enten skriftligt til samtlige medlemmer og/eller ved offentliggørelse af indkaldelsen i Selskabets medlemsblad eller elektronisk som nyhedsbrev til medlemmerne og på Selskabets hjemmeside.

Stk. 5. Samtidig med indkaldelsen til repræsentantskabsmødet offentliggøres mødets dagsorden. Dagsordenen til det ordinære efterårsrepræsentantskabsmøde skal mindst indeholde:

 1. Valg af dirigent

 2. Konstatering af fremmøde

 3. Formandens beretning

 4. Drøftelse af formandens beretning

 5. Beretning fra udvalg under Selskabet

 6. Drøftelse af disse beretninger

 7. Godkendelse af regnskab og fastsættelse af kontingenter for det følgende år

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jf. § 6 stk. 1.

 9. Valg af revisorer, jf. § 8. Den statsautoriserede revisor vælges for et år ad gangen. De lægelige revisorer vælges for to år ad gangen.

 10. Forslag fra medlemmer

 11. Eventuelt.

Stk. 6. Forslag eller sager, der ønskes behandlet af repræsentantskabet, skal sendes til Selskabets formand senest to uger før repræsentantskabsmødet. Formanden udsender senest en uge før repræsentantskabsmødet det pågældende forslag elektronisk med bilag til Selskabets medlemmer.

Stk. 7. Repræsentantskabet er på 25 medlemmer og sammensættes af et antal repræsentanter fra hver af de fem regioner. For at sikre, at Repræsentantskabets sammensætning afspejler sammensætningen af medlemskredsen, sammensættes repræsentanterne efter følgende fordelingsnøgle:

Nordjylland:

 4, heraf mindst 2 speciallæger

Midtjylland:

 5, heraf mindst 3 speciallæger

Syddanmark:

 5, heraf mindst 3 speciallæger

Sjælland:

 4, heraf mindst 2 speciallæger

Hovedstaden:

 7, heraf mindst 4 speciallæger

Ved speciallæger forstås speciallæger i almen medicin.

Stk. 8. Som medlem af repræsentantskabet kan ikke vælges personer, der er ansat i Selskabet.

Stk. 9. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af repræsentanterne eller deres suppleanter er til stede og mindst halvdelen af de fremmødte er speciallæger i almen medicin.

Stk. 10. Alle ordinære medlemmer af Selskabet har stemmeret og er valgbare til repræsentantskabet.

Stk. 11. Der kan ikke stemmes pr. brev eller ved fuldmagt.

Stk. 12. Kun sager, der er opført på dagsordenen, kan bringes til afstemning.

Stk. 13. Forslag til ændringer i Selskabets vedtægter skal detaljeret angives i dagsordenen. Til vedtagelse af et forslag til ændringer i vedtægterne kræves majoritet på mindst 2/3, andre sager afgøres ved simpelt flertal, jf. dog § 3.

Stk. 14. Afstemningen foregår ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller et af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ønsker, at den skal foregå skriftligt. Bestyrelsen eller 1/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer kan forlange, at forslaget behandles på et nyt repræsentantskabsmøde inden endelig vedtagelse.

Stk. 15. Forslag, som klart strider mod eller falder uden for Selskabets formål, kan bestyrelsen nægte at sætte til afstemning i repræsentantskabet. Hvis 1/3 af de fremmødte repræsentantskabsmedlemmer ønsker det, kan repræsentantskabet dog beslutte, at sagen skal behandles.

Stk. 16. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes af bestyrelsen med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen har pligt til at indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, når mindst to af bestyrelsens medlemmer eller fem medlemmer af repræsentantskabet kræver det. Indkaldelsen skal ske med mindst tre ugers varsel.

Stk. 17. Udtræder en repræsentant af repræsentantskabet midt i en valgperiode indtræder suppleanten med det højeste stemmetal i dennes sted frem til førstkommende valg i den pågældende regionsbestyrelse.

§ 6. Bestyrelsen

Stk. 1. Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 9 medlemmer. Som medlem af bestyrelsen kan ikke vælges personer, der er ansat i Selskabet og dermed underlagt repræsentantskabet. 

Stk. 2. Hver af de 5 regionsbestyrelser, jf. § 12, har inden det ordinære efterårsrepræsentantskabsmøde udpeget et medlem af regionsbestyrelsen til bestyrelsen. Den udpegede skal være speciallæge i almen medicin. Formanden for FYAM, valgt i henhold til § 10, er født medlem af bestyrelsen.

Stk. 3. Først vælger repræsentantskabet Selskabets formand, som skal være speciallæge i almen medicin. Alle ordinære medlemmer, som er speciallæge i almen medicin, kan opstille som formand, dog under iagttagelse af § 7.Er den valgte formand i forvejen udpeget af en regionsbestyrelse, udpeger den pågældende regionsbestyrelse en anden repræsentant til bestyrelsen blandt sine regionsbestyrelsesmedlemmer.

Stk. 4. Derefter vælger repræsentantskabet 2 bestyrelsesmedlemmer blandt medlemmerne af repræsentantskabet. Den ene vælges af og blandt FYAM-medlemmerne, og den anden af og blandt de øvrige medlemmer, som ikke er henført under FYAM. 

Stk. 5. Formanden og bestyrelsesmedlemmerne udpeget af regionsbestyrelserne i regionerne Nordjylland, Syddanmark og Sjælland vælges for to år ad gangen, og deres mandat kan derefter forlænges ved valg op til to gange. De er på valg eller skal genudpeges i ulige år. Tilsvarende gælder for bestyrelsesmedlemmerne udpeget i regionerne Midtjylland og Hovedstaden og de to frie bestyrelsesmedlemmer i lige år. Udtræder et bestyrelsesmedlem udpeget af en regionsbestyrelse, erstattes vedkommende af et andet medlem udpeget af den pågældende regionsbestyrelse. Repræsentantskabet vælger hvert år en speciallæge i almen medicin og et medlem af Selskabet, der er henført til FYAM, som suppleanter til bestyrelsen. Disse holdes løbende orienteret om Selskabets aktiviteter ved at modtage materiale til bestyrelsesmøder.

Stk. 6. Alle valg og udpegninger i Selskabet (bestyrelsen, FYAM-udvalget, regionsbestyrelserne, repræsentantskabet og observatører) gælder for to år med mulighed for genvalg, dog maksimalt seks års samlet funktionstid i bestyrelsen. Evt. forudgående funktionstid som bestyrelsesmedlem medregnes ikke i funktionstiden for formanden. 

Stk. 7. Bestyrelsen konstituerer sig selv som minimum med næstformand og kasserer og fastlægger selv sin forretningsorden. Formanden for Selskabet må ikke samtidig være formand for andre organisationer inden for Selskabets faglige område eller tilgrænsende områder.

Stk. 8. Bestyrelsen sørger for etablering af nødvendigt sekretariat til administration af Selskabets aktiviteter.

Stk. 9. I bestyrelsens ordinære møder deltager som observatører formændene for Selskabets ’fire ben’: Forsknings-, Kvalitetsudviklings-, Videreuddannelses- og Internationalt udvalg, såfremt disse ikke i forvejen er valgt blandt bestyrelsens medlemmer.

Stk. 10. Desuden deltager  observatører, som ikke direkte kan være medlemmer af bestyrelsen, men som sikrer samarbejdsfladen til relevante almenmedicinske institutioner. Disse har observatørstatus uden stemmeret.

 • En repræsentant for medlemsbladet ”Practicus” 

 • En repræsentant fra Praktiserende Lægers Organisations bestyrelse

 • Bestyrelsen kan efter indstilling fra Forskningsudvalget udpege yderligere en eller flere observatører fra de almenmedicinske miljøer. 

 • Bestyrelsen kan ved behov indkalde andre observatører som for eksempel MAP/TPL og fra relevante kvalitets- og uddannelsesinstitutioner.

Bestyrelsen kan med simpelt stemmeflertal beslutte, at bestyrelsesmøder afholdes eller enkeltpunkter behandles uden deltagelse af personer med observatørstatus.

Stk. 11. Bestyrelsesmedlemmer, der udtræder af repræsentantskabet, udtræder tillige af bestyrelsen, og den lokale regionsbestyrelse konstituerer et nyt bestyrelsesmedlem i deres sted gældende frem til førstkommende valg.

§ 7. Inhabilitet

Stk. 1. Medlemmer af Selskabets bestyrelse og repræsentantskab er inhabile i forhold til en bestemt sag, hvis:

 1. vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse.

 2. vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som søskendebørn eller andre nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse.

 3. vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald.

 4. sagen vedrører klage over eller udøvelse af kontrol- eller tilsynsvirksomhed over for en anden offentlig myndighed, og vedkommende tidligere hos denne myndighed har medvirket ved den afgørelse eller ved gennemførelsen af de foranstaltninger, sagen angår.

 5. der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

Stk. 2. Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag.

Stk. 3. Medlemmer af Selskabets bestyrelse og repræsentantskab påser ex officio deres habilitet. Habilitetsspørgsmål afgøres endeligt af bestyrelse eller repræsentantskab med almindeligt stemmeflertal. 

§ 8. Regnskab og revision

Stk. 1. Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet skal før det ordinære efterårsrepræsentantskabsmøde være revideret af den af repræsentantskabet valgte statsautoriserede revisor og af to af repræsentantskabet valgte lægelige revisorer. Den statsautoriserede revisor vælges for et år ad gangen, mens de to lægelige revisorer vælges i ulige år for to år ad gangen.

Stk. 3. Kassereren varetager med bistand af sekretariatet Selskabets regnskab og forelægger det reviderede regnskab på det ordinære efterårsrepræsentantskabsmøde. Kassereren fremsender det afsluttede og af den statsautoriserede revisor reviderede regnskab til de lægelige revisorer senest en måned før det ordinære efterårsrepræsentantskabsmøde.

§ 9. Tegning og hæftelse

Stk. 1. Selskabet forpligtes udadtil ved underskrift af formanden eller ved dennes forfald ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan meddele skriftlig prokura til andre personer i forening eller hver for sig – herunder direktøren.

Stk. 2. Der påhviler ikke Selskabets medlemmer nogen personlig hæftelse for de på Selskabet hvilende forpligtelser.

§ 10. Forum for Yngre Almenmedicinere - FYAM

Stk.1. DSAM har et stående udvalg benævnt FYAM-udvalget.

Stk. 2. FYAM-udvalget har til formål at initiere og koordinere aktiviteter blandt de af Selskabets medlemmer, der er henført til FYAM.

Stk. 3. FYAM-medlemmer, jf. § 2, stk. 3, afholder årligt forud for Selskabets efterårsrepræsentantskabsmøde et FYAM årsmøde.

Stk. 4. FYAM-udvalget består af i alt syv medlemmer, herunder en formand og fem regionale medlemmer, der vælges ved direkte valg. Et medlem udpeges af og blandt speciallægerne i Selskabets bestyrelse. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5. Valg til FYAM-udvalget foregår ved elektronisk afstemning forud for årsmødet. Eventuelt ubesatte poster i FYAM-udvalget besættes ved valg på FYAM årsmødet. Stemmeret tilkommer medlemmer af Selskabet, der er henført til FYAM.

Stk. 6. Hvis det ikke er muligt at stille en kandidat fra en af regionerne, efterlades pladsen vakant, og FYAM-udvalget konstituerer til de vakante pladser kandidater frem til næste valg.

Stk. 7. Formanden for FYAM-udvalget er født medlem af Selskabets bestyrelse, jf. § 6, stk. 1. Næstformanden for FYAM-udvalget er suppleant for FYAM-formanden, når denne har forfald.

Stk. 8. Alle valg sker for en valgperiode på 2 år. Ved et medlems udtræden i valgperioden konstituerer FYAM-udvalget en afløser, der fungerer som medlem af FYAM-udvalget for den resterende valgperiode. Såfremt der konstitueres en formand, finder nyvalg af formand sted ved førstkommende FYAM-årsmøde

Stk. 9. Der vælges tillige en suppleant for hvert af de fem regionsmedlemmer af FYAM-udvalget og en suppleant for hver FYAM-repræsentant i øvrige udvalg, jf. § 11, stk. 7. Alle valg gælder for to år med mulighed for genvalg.

Stk. 10. De til enhver tid valgte FYAM-repræsentanter til de stående udvalg har observatørstatus i FYAM-udvalget.

§ 11. Selskabets udvalg

Stk. 1. Selskabet har udover FYAM-udvalget fire stående udvalg:

 • Forskningsudvalget, jf. stk. 2.

 • Kvalitetsudviklingsudvalget, jf. stk. 3.

 • Videreuddannelsesudvalget, jf. stk. 4.

 • Internationalt udvalg, jf. stk. 5.

Medlemmerne til Forsknings-, Kvalitetsudviklings-, Videreuddannelses- og Internationalt udvalg udpeges af bestyrelsen. FYAM's repræsentation i de pågældende udvalg foregår dog ved direkte elektronisk valg. Udvalgene konstituerer sig efterfølgende med en formand og sekretær, hvis ikke andet er aftalt vedrørende fællesudvalg. Funktionstiden for formændene for de stående udvalg er normalt højst seks år i sammenhæng, men kan i særlige situationer forlænges af bestyrelsen.

Stk. 2. Et stående udvalg benævnt Forskningsudvalget har til formål at følge og støtte forskningsindsatsen inden for faget almen medicin.

Stk. 3. Et stående udvalg benævnt Kvalitetsudviklingsudvalget har til formål at følge og støtte indsatsen for kvalitetsudvikling i faget almen medicin. Udvalget er et fællesudvalg med PLO, sammensat af bestyrelsesmedlemmer fra de to bestyrelser og af repræsentanter fra det centrale og decentrale kvalitetsarbejde.

Stk. 4. Et stående udvalg benævnt Videreuddannelsesudvalget for almen praksis (VIA) skal være ansvarlig for den postgraduate uddannelse og sikre sammenhæng mellem den præ- pg postgraduate uddannelse og mellem specialeuddannelsen og efteruddannelsen, være koordinerende organ for de regionale videreuddannelseskonsulenter og via Kursusudvalget være ansvarlig for de teoretiske kurser i specialeuddannelsen. Udvalget indgår i den fælles DSAM/PLO uddannelsesorganisation. 

Stk. 5. Et stående udvalg benævnt Internationalt udvalg har til formål at optage og udbygge internationale kontakter af særlig interesse for faget almen medicin.

Stk.6. Bestyrelsen kan nedsætte andre udvalg til varetagelse af særlige opgaver, herunder internationale opgaver, og støtte etablering af interessegrupper under Selskabet.

Stk. 7. Medlemmer, der er henført til FYAM, er repræsenteret med mindst et medlem udpeget af FYAM-udvalget i hvert af de stående udvalg.

Stk. 8. I forbindelse med udvalgsberetninger/betænkninger skal eventuelle henvendelser herom til andre organer og eventuel offentliggørelse formidles via Selskabets bestyrelse eller efter dennes anvisninger.

Stk. 9. Medlemmer i udvalg, som nedsættes af andre organer, vælges på de for disse udvalgs medlemmer gældende funktionstider og udpeges af bestyrelsen.

§ 12. Regionsbestyrelser

Stk. 1. Selskabets aktiviteter regionalt og lokalt initieres, støttes og koordineres af en regionsbestyrelse. Regionsbestyrelsen har et nært samarbejde med de almenmedicinske enheder i regionen, hvis sådanne er oprettet. Herved sikres lokal koordination og videndeling inden for Selskabets kerneområder.

Mindst et af regionsbestyrelsens valgte medlemmer skal repræsentere Selskabets medlemmer, der er henført til FYAM, og det skal tilstræbes at inddrage personer inden for kerneområderne forskning, uddannelse og kvalitetsudvikling i regionsbestyrelsens arbejde.

Valget til regionsbestyrelsen foregår ved skriftlig eller elektronisk afstemning blandt alle regionens medlemmer af Selskabet efter et afholdt valgmøde. Kandidater, der ønsker at stille op til valg til regionsbestyrelsen, bør fremsende et kortfattet valgoplæg til sekretariatet senest 14 dage før det årlige valgmøde. Det skriftlige valgoplæg vil blive præsenteret på såvel det årlige valgmøde samt på Selskabets hjemmeside forud for det skriftlige eller elektroniske valg. Kandidater skal for at kunne vælges være til stede på valgmødet, medmindre der kan dokumenteres lovligt forfald.

Regionsbestyrelserne er ansvarlige for at afholde det årlige valgmøde, som skal annonceres senest 14 dage før det afholdes. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Valg til regionsbestyrelserne skal være afsluttet senest to uger før Selskabets ordinære efterårsrepræsentantskabsmøde. Ved valg til regionsbestyrelsen skal der samtidig vælges to speciallæger i almen medicin og et medlem henført til FYAM som suppleanter til regionsbestyrelsen. Disse kan inddrages i regionsbestyrelsens arbejde og møder.

Regionsbestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter valget med formand, næstformand etc. Der skal udpeges en observatør til regionspraksisudvalget.

Stk. 2. Hver stemmeberettigede kan afgive en stemme for hver plads, der er på valg til regionsbestyrelsen. De kandidater, der opnår flest stemmer, opnår valg. Øvrige kandidater bliver suppleanter efter antal opnåede stemmer. Ved stemmelighed mellem en speciallæge og et medlem, der ikke er speciallæge anses speciallægen som valgt. I øvrige tilfælde trækkes lod.

§ 13. Opløsning

Stk. 1. Til selskabets opløsning kræves et kvalificeret flertal på 3/4 af de på repræsentantskabsmødet afgivne stemmer, afgivet på to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder. Disse skal afholdes med mindst seks ugers interval. På det andet repræsentantskabsmøde beslutter repræsentantskabet med simpelt stemmeflertal, hvordan en evt. formue skal anvendes til almennyttige formål i henhold til selskabets vedtægter § 1, stk. 2.  

Senest ændret og vedtaget på DSAM’s repræsentantskabsmøde den 7. oktober 2017