Projektvurderinger 2015
Der blev i løbet af 2015 indsendt i alt 20 anmeldelser til Multipraksisundersøgelsesudvalget. Dette var 4 mere end i 2014.

Størstedelen – i alt 13 stk. – kom fra de almenmedicinske forskningsafdelinger.
6 projekter kom fra hospitalsafdelinger og forskningsinstitutioner med andre specialer.
1 projekt kom fra et medicinalfirma.

17 projekter blev vurderet til at være relevante for almen praksis, og praktiserende læger blev anbefalet at deltage, mens 3 projekter blev vurderet som værende mindre relevante for almen praksis, hvorfor udvalget lod den enkelte praktiserende læge selv vurdere, om projektet havde interesse. Af disse 3 sidstnævnte projekter kom 2 fra hospitaler og 1 fra medicinalindustrien.

Behandlingstiden m.m.
Behandlingstiden var gennemsnitlig 14 dage, heri er indregnet ferietid, og sagsbehandlingstiden svingede fra kun et par dage op til en måneds tid.

Honorar for dataindsamling
Udvalget vurderede ansøgninger om honorering af lægers merarbejde med dataindsamling og indstillede projekter i en prioriteret rækkefølge til bestyrelsen for Fonden for Almen Praksis i to omgange: efter ansøgningsfristen i maj og efter ansøgningsfristen i oktober.
Der blev i alt behandlet 7 ansøgninger, og det samlede ansøgte beløb var på 1.028.511 kr.

6 ansøgere fik bevilget tilskud, og 1 ansøger fik afslag.
Det årlige puljebeløb var som vanligt på 600.000 kr., og 599.268 kr. blev uddelt i 2015.

Praktiske oplysninger
Udvalgets vedtægter, indsendelsesprocedure, skema til brug for ansøgning om honorar til praktiserende lægers dataindsamling og selvdeklareringsskema til forskningsmiljøerne kan ses her.

Kort om 2016
2016 har budt på udskiftning af ¾ af udvalget. I løbet af første halvår indtrådte Thomas Birk Kristiansen (udpeget af PLO) i stedet for Søren Kjeld Jensen, der er gået på pension. Jakob Dahl (udpeget af PLO) fortsætter i udvalget. Hans Christian Kjeldsen og Lise Dyhr blev udpeget af DSAM til erstatning for Bo Christensen og Frans Waldorff, der begge faldt for 6 års-reglen.

Der blev afholdt overdragelsesmøde i maj 2016, hvor Hans Christian Kjeldsen blev valgt til formand for udvalget.

De afgåede medlemmer takkes for det gode arbejde, der gennem årene er lagt i udvalget, og de nye medlemmer ønskes velkommen.

Hans Christian Kjeldsen, formand for udvalget
12. september 2016