DSAM Logo

ICPC – International Classification of Primary Health Care

ICPC er et internationalt klassifikationssystem til beskrivelse af helbredsproblemer i almen praksis, som i et hierarkisk opbygget system beskriver de helbredsproblemer – henvendelsesårsager, symptomer og diagnoser – der udgør almen praksis' arbejdsopgaver.

ICPC-koderne er udviklet i et international forum, WICC (WONCA’s International Classification Committee), som har base i WONCA World og WONCA Europe (World Organization of Family Doctors). WICC er accepteret af WHO som en del af WHO Family of International Classifications.

Der arbejdes på at indføre et nyt diagnoseklassifikationssystem i almen praksis, ICPC-3, der forventes færdig til implementering i 2021 eller 2022. Derfor denne orientering om den historiske udvikling af ICPC-systemet.

ICPC-1 blev i 1990 oversat til dansk og er siden 1997 anvendt i EPJ-systemer i almen praksis i en dansk ICPC-e udgave, hvor ICPC-1 er koblet til den praksisrelevante del af ICD-10 (International Classification of Disease).

Den aktuelt anvendte version ICPC-2-DK er en opdatering af ICPC-e, hvori ca. 2.500 praksisrelevante ICD-10-diagnoser er integreret i ICPC-2-klassifikationen. Den indeholder et alfabetisk indeks på ca. 18.000 søgeord, der bidrager til at lette kodningen af den enkelte patientkontakt. ICPC-2-diagnoserne er forsynet med kriterier og krydsreferencer. Alle danske ICD-10-diagnoser er mappet til ICPC-2-diagnoser, hvilket bidrager til bedre mulighed for et overblik over helbredsproblemer generelt og for den enkelte patient i et sammenhængende sundhedsvæsen.

ICPC-2-rettighederne indehaves af WONCA, der administrerer og sælger licensrettighed hertil. DSAM har erhvervet og administrerer de danske rettigheder til ICPC-2-DK.

Den engelsksprogede version af ICPC-2 er basis for de nationale versioner, der opdateres og vedligeholdes af WICC, hvor der altid har været og er danske repræsentanter. I Danmark er det KiAP, Kvalitet i Almen Praksis, som varetager vedligeholdelse og opdatering af den danske ICPC-udgave. Ved specifikke kodeproblemer kan man henvende sig til KiAP.

Lancering af engelsksproget ICPC-3
Den opdaterede internationale klassifikation for primærpleje er fra december 2020 og tilgængelig i en engelsksproget version, der vil være basis for nationale versioner og oversættelser af ICPC-3.

Lær om, brug og deltag i ICPC-3 vurderingen på https://www.icpc-3.info/

Ønsket og behovet for udviklingen af ICPC-3 skyldes bl.a. følgende forhold:

  • Praktiserende læger over hele verden registrerer diagnoser i deres patientjournaler ved hjælp af ICPC-1 eller ICPC-2. Men begge klassifikationer er forældede, og der har derfor været et behov for en opdatering, der kan holde trit med den seneste udvikling inden for faget almen medicin.

  • Der er opstået nye behov f.eks. for: at fokusere på regioner og lande, at være i stand til at kode temaer omkring forebyggelse, at registrere patienternes funktion og for at kunne skelne bedre mellem symptomer og sygdomme.

  • Der er kommet nye teknologiske krav om at kunne sammenligne og udveksle information mellem sundhedssystemer, klassifikationer og medicinske terminologier anvendt i sundhedssystemer - "interoperabilitet".

  • Behov for opdatering af linkning og mapning til andre anvendte klassifikationssystemer i sundhedsvæsenet nationalt og internationalt – herunder specielt ICD-11, som Danmark indfører indenfor de kommende år.

  • Sikkerhed for løbende opdatering af primær praksis klassifikationen og dennes kommunikation med andre klassifikationssystemer i sundhedsvæsenet.

Kontakt: info@icpc-3.info eller dansk WICC-repræsentant: ICPC-konsulent i KiAP, Preben Larsen

Andre klassifikationssystemer
Sundhedsvæsenet anvender flere andre klassifikationssystemer, og der kan være et behov for integration(mapping) med ICPC i almen praksis. Nogle udvalgte er forklaret i det følgende:
(Det skal bemærkes, at ikke alle klassifikationerne anvendes i Danmark, men ICPC-3 indeholder mulighed for mapning eller linkning til disse klassifikationer.)

ICD-10 koder: International Classification of Disease
Benyttes på sygehusene og er ret omfattende og forudsætter afklarede sygdomsbilleder.
Efterfølgeren ICD-11 forventes implementeret i Danmark primo 2022.

SKS-koder: Sundhedsvæsenets Klassifikations System
Indeholder kliniske og administrative klassifikationer til brug for dokumentation af patienter og sundhedsvæsenets ydelser. I SKS indgår danske udgaver af internationale klassifikationer – f.eks. sygdomsklassifikationen, som bygger på WHO’s ICD-10, og operationsklassifikationen.

SNOMED-CT: Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terms
Terminologi, der sprogligt entydigt beskriver et helbredsproblem i en struktureret tekstinformation, der vedrører patienten og lagres i en form, så de kan genfindes og genanvendes.

ICF klassifikation: International Classification of Function
Klassifikation, der anskuer funktionsevne i et bredt og dynamisk perspektiv. Det forventes at få betydning for, hvordan indsatser overfor personer med nedsat funktionsevne kommer til at udvikle sig i fremtiden.

ICHI: International Classification of Health Interventions
Den internationale klassifikation af sundhedsinterventioner er udviklet til at give et fælles værktøj til rapportering og analyse af sundhedsinterventioner til statistiske formål.

Nyttige links om ICPC kodning:

ICPC-2 kodeværktøj
ICPC-2 kodekort
Hyppigt brugte ICPC koder, lommekort
WICC 

WICC – Wonca International Classification Committee

WICC, WONCA International Classification Committee, er et udvalg etableret af WONCA i 1972 og er WONCA’s længst siddende udvalg. Det er en international gruppe, hvis mission er at udvikle og vedligeholde klassifikationer, der tilstræber, at de er sammenlignelige og sammenkædede. Målet er at bidrage til en ensartet og sammenlignelig kvalitet af sundhedsydelser i hele verden.

WICC’s målsætning er bl.a.:

  • at opnå udbredelse international anvendelse af ICPC
  • at vedligeholde og opdatere ICPC til at kunne imødekomme udviklingen i primære sundhedsvæsen
  • at skabe og udbrede yderligere klassificeringsværktøjer efter behov for at beskrive og klassificere det fuldstændige domæne for almen praksis.

WICC har udgivet en samling af publikationer, herunder International Classification of Primary Care (ICPC), der beskriver og klassificerer patientdata og klinisk aktivitet i almen praksis, under hensyntagen til den frekvens som de beskrevne sundhedsproblemer optræder med i almen praksis.

WICC-gruppen er en ekspertgruppe med bred baggrund internationalt og i almen praksis, men også med forskningsmæssig baggrund i almen praksis.

Aktuelt (2021) består gruppen af 45 medlemmer fra 29 lande og 6-8 associerede medlemmer. Danmark har altid haft flere medlemmer i WICC, og har med baggrund i en udbredt kodetradition i Danmark haft en betydende rolle i udvalget. Dansk repræsentant er læge Preben Larsen, ICPC-konsulent, KiAP.

WICC ledes af en formand og en executive committee valgt af medlemmerne blandt de fuldgyldige medlemmer. Formanden er Dr. Diego Schrans, Faculty of Medicine and Health Sciences, Department of Public Health and Primary Care, University of Gent, Belgien.

Der afholdes årligt et møde for alle medlemmer af WICC. Der er nedsat en række arbejdsgrupper med specifikke arbejdsområder.  

Danmark er bl.a. repræsenteret i en updategruppe, implementeringsgruppe og proceskodegruppe samt som observatør i det konsortium, der udfører arbejdet med ICPC-3-versionen.

Nyttige links om WICC:

WONCA

 

WICC