Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2017

KOL

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Nyt siden sidst

Som led i at styrke rettidig diagnostik af KOL skelnes nu mellem to former for spirometri: den initiale spirometri og den diagnostiske spirometri.

Der er indført ny klassifikation på baggrund af patientorienteret risikostratificering med inddeling i sværhedsgrad gruppe A-D.

Anbefalingerne for farmakologisk behandling er primært anvendelse af bronkodilatatorer (LABA og LAMA) samt fokus på at reducere brugen af inhalationssteroid mhp. at undgå pneumonier forårsaget af højt steroidforbrug samt andre bivirkninger ved binyrebarkhormon.

Behandling af KOL-eksacerbation: Prednisolon, hvis patienten ved stetoskopi er bronkospastisk. Tablet Prednisolon 37,5 mg x 1 i 5 dage.

Antibiotika: Tablet Amoxicillin 750 mg x 3 i 5 døgn ved øget og eller mere gul ekspektoration. Ved penicillinallergi : Doxycyklin 200 mg i 7 dage.

Afsnit om komorbiditet er udvidet. KOL er en systemsygdom, der belaster hele kroppen. Hjerte-kar-sygdom er den vigtigste komorbiditet, herunder cardiel belastning, inkompensation og atrieflimren, der ligesom diabetes er nybeskrevet.

Afsnit om pneumokokvaccination er omskrevet og uddybet.

For patienten med KOL er rehabilitering et væsentligt tilbud mhp. styrkelse af patient-empowerment. Ved henvisning til rehabilitering sendes fremover elektronisk henvisning til en afklarende samtale i kommunen, hvor behovet for tilbud afklares, og der sammensættes et forløb med afsæt i borgerens behov, jf. Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Mhp. at forenkle henvisningspraksis er Den dynamiske kommunehenvisning implementeret 1. oktober 2016. (OBS! Linket er ikke længere aktivt).

Der er nyt fokus på støtte til at klare dagliglivets begrænsninger, herunder evt. problemer i seksuallivet som følge af sygdommen, ligesom vigtige råd omkring sikkerhed ved flyrejser er nævnt.

Der er et nyt og fyldestgørende kapitel om palliation, der ønskes tænkt ind i behandlingen fra diagnosetidspunktet. Palliation defineres som lindring af patienter med symptomer på livstruende sygdom.

Årskontrollen er ændret på nogle punkter, og planlægning heraf samt samarbejde med sundhedscenter og hospital er uddybet.

Indikatorafsnittet er omskrevet. Bemærk, indikator 6 vedrørende inhalationsteknik er nytilkommen.

Nye arbejdsark og links

Kend din lungefunktion kan printes ud og sættes i venteværelset mhp. at gøre patienterne opmærksomme på at få målt lungefunktion, hvis de har symptomer.

Inhalatorspecifikke parametre, som er værd at kende mht. korrekt håndtering og anvendelse af lægemidler, bilag 7 i RADS baggrundsnotat.Se også Min medicin, videoinstruktion på min.medicin.dk

Det laminerede ark er opdateret, så du kan have dem ved hånden i den daglige konsultation.

God læselyst