Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2009

Udredning og behandling af nedre urinvejssymptomer hos mænd og kvinder

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Anden konsultation

Hvad er hovedformålet med anden konsultation?

At opdele patienterne i tre grupper:

 • De, der alene skal informeres og vejledes

 • De, der skal tilbydes behandling i almen praksis

 • De, der skal henvises.

Med udgangspunkt i patientens symptomer, væske- og vandladningsskema, symptomscore og resultaterne af de gennemførte undersøgelser vil det være muligt at opdele patienterne i ovennævnte tre grupper.

Hvem skal henvises, behandles eller alene informeres og vejledes?

Alene information og vejledning Patienter, hvis livskvalitet ikke er påvirket, bør alene informeres og vejledes. Ofte vil information om det forventede forløb og om, at tilstanden ikke skyldes alvorlig sygdom, medføre lindring.

Behandling i almen praksis Patienter, hvis livskvalitet er påvirket, bør tilbydes behandling. Valg af behandling vil afhænge af, hvilken type nedre urinvejssymptom der fastlægges ud fra anamnesen og resultatet af de gennemførte undersøgelser.

Henvisning Nogle symptomer og objektive fund hos patienter med vandladningsproblemer kan være tegn på kræftsygdomme og bør derfor resultere i henvisning til nærmere udredning. En særligt vanskelig gruppe af patienter bør ligeledes henvises, idet udredning og behandling kan forventes at blive særligt kompliceret.

Patienter med alarmsymptomer eller -fund bør henvises

Mænd

 • Makroskopisk hæmaturi uden oplagt årsag (cystitis)

 • Mikroskopisk hæmaturi og vandladningsproblemer uden oplagt årsag (cystitis)

 • Symptomer udviklet over kort tid (1-2 måneder)

 • PSA > 3,0 ng/ml (< 60 år), > 4,0 ng/ml (60-70 år), > 5,0 ng/ml (> 70 år)

 • Suspekt prostata ved rektaleksploration

 • Urinretention (residualurin > 100 ml)

 • Nyrefunktionsnedsættelse

Kvinder

 • Makroskopisk hæmaturi uden oplagt årsag (cystitis, menstruation)

 • Mikroskopisk hæmaturi og vandladningsproblemer uden oplagt årsag (cystitis, menstruation)

 • Blæretømningsbesvær eller urgeinkontinens udviklet over kort tid (1-2 måneder) uden fund af infektion

 • Udfyldning i det lille bækken

 • Urinretention (residualurin > 100 ml).

Patienter tilhørende en særligt vanskelig gruppe bør henvises

Mænd

 • < 50 år

 • Kendte neurologiske lidelser

 • Brug af medicin med påvirkning af blære- og urethrafunktion, hvor seponering ikke er hensigtsmæssig

 • Inkontinens ledsaget af blæretømningsproblemer

 • Manglende eller ikke-tilfredsstillende behandlingseffekt eller forværring af symptomer

Kvinder

 • Tidligere operation eller strålebehandling af nedre urinveje

 • Brug af medicin med påvirkning af blære- og urethrafunktion, hvor seponering ikke er hensigtsmæssig

 • Inkontinens ledsaget af genitalprolaps

 • Kendte neurologiske lidelser

 • Inkontinens ledsaget af blæretømningsproblemer

 • Manglende eller ikke-tilfredsstillende behandlingseffekt eller forværring af symptomer.

Ved hæmaturi forstås patologisk udskillelse af erytrocytter i urinen. I almen praksis stilles diagnosen mikroskopisk hæmaturi ved undersøgelse af ucentrifugeret urin, idet 1 erytrocyt per 10 synsfelter ved 400 gange forstørrelse er nedre grænse. Asymptomatisk mikroskopisk hæmaturi med normal serumkreatinin, ingen proteinuri og ingen tegn på urinvejsinfektion kan ses an, hvis patienten er under 40 år. Øvrige patienter med mikroskopisk hæmaturi henvises til nærmere udredning.

Anamnestisk m

akroskopisk hæmaturi uden oplagt årsag (cystitis eller menstruation) bør henvises til nærmere udredning.

En hurtig udvikling af vandladningsproblemer (over 1-2 måneder) uden tegn på infektion kan være tegn på alvorlige sygdomme.

En patient med udfyldning i det lille bækken ved GU eller ved rektaleksploration bør henvises.

Hvilke muligheder for behandling har almen praksis?

 • Watchful waiting

 • Vurdering og eventuel justering af medicin

 • Konservativ behandling

  • Livsstilsændringer

  • Bækkenbundstræning

  • Vaginalvægte

 • Blæretræning

 • Vaginale hjælpemidler

 • Farmakologisk behandling.

Watchful waiting

Når nedre urinvejssymptomer udviser betydelige spontane svingninger, kan Watchful waiting være hensigtsmæssigt, afhængig af symptomernes sværhedsgrad og påvirkningen af patientens livskvalitet. Behandlingen kan især anbefales ved lette grader af symptomer og/eller ved mindre udtalt påvirkning af livskvaliteten. Der kan aftales kontrol efter 3-6 måneder.

Livsstilsændringer

 • Vægttab

  • Overvægt er en uafhængig risikofaktor for urininkontinens (B)

  • Vægttab hos overvægtige kvinder bedrer inkontinensen (B)

 • Reduceret væskeindtagelse (specielt hvis der er tale om polyuri)

  • Nedsat kaffeindtagelse kan bedre inkontinensen

  • Hos ældre patienter er der påvist en stærk relation mellem væskeindtagelse før sengetid og nykturi samt nokturn ladet volumen (B)

 • Regulering af obstipation (D)

Bækkenbundstræning

Bækkenbundstræning har en dokumenteret effekt hos kvinder med stress-, urgeog blandingsinkontinens [10] og bør derfor tilbydes som førstevalgsterapi (A). Der opnås størst effekt ved det mest intensive superviserede program (B-C).

Der er nogen evidens for, at træning med vaginalvægte har en vis effekt. Nogle kvinder opgiver dog pga. bivirkninger (lokale gener). Træning med vaginalvægte synes at være effektivt for kvinder med stressinkontinens (A), men kan være umulig at gennemføre pga. bivirkninger.

Blæretræning

Blæretræning kræver professionel instruktion og tæt opfølgning.

Der fi ndes god men sparsom evidens (A) for, at blæretræning er effektivt til kvinder med urge-, stress- og blandingsinkontinens, og blæretræning anbefales som førstevalg til behandling af urininkontinens hos kvinder [11].

Hvis der ikke er sket en forbedring efter 3 uger, skal situationen reevalueres, og andre behandlingsmuligheder overvejes.

Vaginale hjælpemidler

Støtte af blærehalsen kan opnås ved anvendelse af fx Conveen (polyurethan tampon) eller inkontinensringe, hvilket kan bedre kontinensen, uden at der opstår obstruktion eller ledsagende komorbiditet (C).

Hvilken farmakologisk behandling kan vælges?

 1. Hvilken farmakologisk behandling kan vælges?

  • Antikolinergika med antimuskarin-effekt

   • Tolterodin (Detrusitol) 1,4-2,8 mg (A)

   • Trospium (Spasmolyt) 20 mg x 2 (A)

   • Solifi nacin (Vesicare) 5-10 mg (A)

   • Darifi nacin (Emselex) 7,5-15 mg (A)

   • Fesoterodin (Toviaz) 4-8 mg (A)

   • Oxybutynin depotplaster (Kentera) 3,9 mg/24 timer (A)

  • Østrogen lokalt (B).

 2. Stressinkontinens

  • Serotonin/noradrenalin-optagehæmmer

   • Duloxetin (Yentreve) 20-40 mg (A)

   • Imipramin 10/20 mg × 3 (C)

  • Østrogen (D)

 3. Nykturi

  • Loop-diuretika (fx Lasix 20-40 mg sidst på eftermiddagen) (A)

  • Antidiuretisk behandling med Desmopressin 0,1-0,4 mg til natten (A)

 4. Blæretømningsproblemer

  • Alfa-1-receptorblokkere (A)

  • 5-alfa-reduktasehæmmere (A).

De nedre urinveje virker som en funktionel enhed, der kontrolleres via et komplekst samspil mellem det centrale og perifere nervesystem samt lokale regulatoriske faktorer. Funktionsforstyrrelser kan bedres ved farmakologisk behandling. Blæreoveraktivitet (urgency/urgeinkontinens) kan bedres med farmaka, der dæmper detrusoraktiviteten og øger blærekapaciteten, mens stressinkontinens kan bedres via stoffer, som øger den uretrale lukkefunktion.

1) Urgency/urgeinkontinens og overaktiv blære-syndrom

Normal blærekontraktion medieres først og fremmest gennem stimulation af muskarinreceptorer (M2 og M3) i detrusormuskulaturen. Hos patienter med detrusoroveraktivitet (urodynamisk diagnose) og overaktiv blære-syndrom kan antikolinergika med antimuskarin-effekt anvendes.

Effekten er ofte moderat med en reduktion i vandladningsfrekvensen i forhold til placebo på 1-2 gange i døgnet og en reduktion i antallet af inkontinensepisoder i forhold til placebo på ½-1 gang i døgnet [12].

Der er ikke påvist væsentlig forskel i effekten mellem de forskellige muskarinreceptor-blokkere, men bivirkningsprofi len varierer. Antikolinergika kan give generende bivirkning i form af mundtørhed og akkommodationsparese, obstipationstendens og specielt hos ældre kognitive bivirkninger, evt. konfusion. Ved utilstrækkelig effekt kan dosisøgning forsøges [12]. Ved udtalt mundtørhed kan skift til Oxybutynin depotplaster forsøges. Ved CNS-bivirkninger kan skift til Darifi nacin eller Trospium forsøges, da disse stoffer i mindre grad trænger ind i CNS [12].

Der er evidens for østrogens virkning, administreret lokalt, hos patienter med et overaktivt blæresyndrom [12] (B).

2) Stressinkontinens

Ved stressinkontinens kan den uretrale sphincterfunktion stimuleres med en selektiv serotonin/noradrenalin optagehæmmer (SNRI). Effekten er beskeden med ikke ubetydelige bivirkninger.

Østrogens virkning ved stressinkontinens synes beskeden (D)

3) Nykturi

Nykturi optræder hyppigere med stigende alder. Årsagen er ofte kompleks, men patofysiologisk fi nder man tit natlig polyuri (natvolumen > 1 ⁄3 af døgnvolumen) eller nedsat funktionel blærekapacitet (fx detrusoroveraktivitet).

Specielt hos patienter med natlig polyuri kan farmakologisk behandling anvendes, enten i form af 1) loop-diuretika, fx Lasix 20-40 mg sidst på eftermiddagen, eller 2) antidiuretisk behandling med Desmopressin 0,1-0,4 mg til natten.

Desmopressinbehandling kan være meget effektiv, men rummer en risiko for hyponatriæmi (8%), specielt hos patienter over 65 år. Denne behandling bør derfor kontrolleres med et S-Na, før behandlingen påbegyndes, og bør kontrolleres efter 2-3 dage [12].

4) Blæretømningsproblemer

Mænd med blæretømningsbesvær kan have glæde af behandling med alfa-1-receptorblokerende stoffer [12] (A). Virkningen indtræder relativt hurtigt (i løbet af 3-6 uger), og alfa-1-receptorblokerende stoffer er derfor ofte førstevalgspræparat. Virkningsmekanismen er afslapning af den glatte muskulatur omkring blærehalsen og prostata.

Ved blæretømningsbesvær og mistanke om stor prostata kan der være effekt af 5-alfa-reduktasehæmmere, som hindrer omdannelsen af testosteron til dihydrotestosteron og derved får prostatakirtlen til at skrumpe eller i hvert fald til ikke at vokse. Virkning indtræder relativt langsomt (i løbet af 3-6 måneder).

Bivirkning ved alfa-1-receptorblokker-behandling kan være hypotension

Bivirkning ved 5-alfareduktasehæmmer-behandling kan være nedsat libido.

Hos en patient, som har blæretømningsbesvær, hvor der ønskes hurtig virkning og langvarig effekt, og hvor der er mistanke om stor prostata, kan man kombinere alfa-1-receptorblokker-behandlingen og 5-alfa-reduktasehæmmer-behandlingen de første 2-3 måneder, hvorefter alfa-1-receptorblokker-behandlingen seponeres.

Alfa-1-receptorblokkere kan også anvendes til kvinder

Efter valg af behandling udleveres væske- og vandladningsskema og symptomscoringsskema til patienten med henblik på at vurdere effekten ved tredje konsultation.