Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2019

Type 2-diabetes

Opfølgning og behandling

Væsentligt nyt i denne vejledning

Væsentligt nyt i denne vejledning

I det nedenstående giver vi et kort oprids af de væsentligste ændringer i forhold til tidligere. De enkelte under-overskrifter angiver, i hvilke kapitler i vejledningen anbefalingerne kan findes.

Diagnosen

Det pointeres, at patienter, der én gang har fået stillet diagnosen type 2-diabetes, altid vil have type 2-diabetes. Det indebærer, at patienterne selv ved en normalisering af HbA1c behandles i henhold til deres øgede risiko for hjerte-kar-sygdom (livsstilsintervention, LDL < 2,5 mmol/l (uden CVD) og blodtryk < 130/80 mmHg).

Patienten med type 2-diabetes

Alle patienter tilbydes fortsat en årlig statusundersøgelse, imens den mellemliggende opfølgning individualiseres: Mellemliggende opfølgning anbefales halvårligt hos patienter, der opfylder fastsatte mål, og kvartalsvist hos patienter, hvor man har ændret behandling, eller de fastsatte mål ikke er opfyldte.

Det anbefales ikke længere at foretage rutine-EKG hos asymptomatiske patienter ved den årlige statusundersøgelse. Symptomatiske patienter udredes for hjerte-kar-sygdom efter gældende retningslinjer, se DSAM's vejledning Iskæmisk hjerte-kar-sygdom.

Der er formuleret konkrete anbefalinger vedrørende behandling af ældre (over 70 år) og mennesker med psykisk sygdom. Ældre med få kroniske sygdomme samt intakt kognitiv og funktionel status tilbydes opfølgning og behandling på lige fod med alle andre, mens ældre med stor komorbiditet, svært nedsat funktionsniveau eller demenssygdom tilbydes individuelt tilrettet opfølgning og behandling, se afsnittet Særlige udfordringer hos sårbare patienter.

Ved psykisk sygdom eller sårbarhed hos patienter med type 2-diabetes opfordres til ekstra opmærksomhed, idet få mentale ressourcer har en væsentlig indvirkning på patienternes morbiditet og mortalitet.

Farmakologisk behandling

I lighed med tidligere anbefales statinbehandling til alle med LDL-kolesterol > 2,5 mmol/l og alle med kendt hjerte-kar-sygdom uanset LDL-niveau. Atorvastatin anbefales nu som førstevalg på lige fod med simvastatin 40 mg.

Diagnose og kontrol af hypertension baseres på hjemme BT-måling og/eller døgn BT-måling. Ved hypertension (BT > 130/80 mmHg) er førstevalget en angiotensin II-receptorblokker (ARB) eller en ACE-hæmmer.

Algoritmen for behandling af hyperglykæmi er ændret. Dette indebærer bl.a., at patienter med kendt hjerte-kar-sygdom – ved behov for intensivering af behandlingen ud over metformin – tilbydes enten en SGLT-2-hæmmer eller en GLP-1-analog pga. en påvist signifikant bedre effekt på morbiditet og mortalitet.

Idet almen praksis i henhold til den nye overenskomst forventes at varetage behandlingen af en række af de patienter, der tidligere har været behandlet i endokrinologisk regi, er der udarbejdet en særskilt vejledning, der beskriver klart og detaljeret, hvordan man rent praktisk griber insulinbehandling an, lige fra blodsukkermåling, insulininjektion og opstart, til optitrering og ændring af behandlingen, se DSAM's vejledning Insulinbehandling. Den er således målrettet til anvendelse for både læger og praksispersonale.

Komplikationer

Undersøgelse af og behandling for komplikationer er stort set uændret fra tidligere. Den væsentligste forskel er, at man nu ved fodundersøgelsen anbefaler at undersøge for sensibilitet med monofilament på dorsum af storetåen mellem negleroden og DIP-leddet, se bilag 7. Undersøgelse for perifer neuropati, kan downloades fra www.dsam.dk.