Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Fundats

Fhv. Tandteknikker Sara Kirstine Krabbes Legat Under Dansk Selskab for Almen Medicin

Til opfyldelse af bestemmelserne i et af afdøde forhenværende tandteknikker Sara Kirstine Dalby Krabbe, Holstebro, den 5. maj 1978 for notaren i Holstebro oprettet testamente opretter undertegnede Dansk Selskab for Almen Medicin følgende fundats for det i henhold til testamentet stiftede legat

§ l.

Legatets navn er "forhenværende tandtekniker Sara Kirstine Dalby Krabbes legat under Dansk Selskab for Almen Medicin".

§ 2.

Legatets formue består af arven efter afdøde fhv. tandtekniker Sara Kirstine Dalby Krabbe, der er udlagt med kr. 421.860,30, der skal holdes adskilt fra Dansk Selskab for Almen Medicins øvrige midler.

Legatkapitalen skal altid være anbragt på den efter lovgivningen foreskrevne måde for anbringelse af legatmidler.

§ 3.

Legatet bestyres af den til enhver tid værende bestyrelse for Dansk Selskab for Almen Medicin, som ikke modtager honorar for bestyrelsen.

§ 4

Legatkapitalen skal stedse forblive urørt, men legatets årlige rente-indtægt skal uddeles i en eller flere portioner efter ansøgning til fremme af forskning, uddannelse og international kontakt i overensstemmelse med Dansk Selskab for Almen Medicins formålsparagraf.

Opslag om ledige portioner finder sted efter bestyrelsens bestemmelser.

§ 5.

Bestyrelsen aflægger beretning hvert år på repræsentantskabsmødet i Dansk Selskab for Almen Medicin.

§ 6.

Bestyrelsen fører regnskab over legatets formue, dets indtægter og udgifter.

Regnskabet revideres af selskabets revisor og forelægges hvert år på repræsentantskabsmødet i Dansk Selskab for Almen Medicin.

§ 7.

Ændringer i denne fundats kan ske efter tilsvarende regler som for ændringer af Dansk Selskab for Almen Medicins love.

§ 8.

Hvis Dansk Selskab for Almen Medicin ophæves, påhviler det den sidste bestyrelse at drage omsorg for, at administrationen af legatet overføres til det videnskabelige selskab, som viderefører Dansk Selskab for Almen Medicins opgaver.

Hvis sådant selskab ikke eksisterer, skal legatet administreres under Praktiserende Lægers Organisation, fortrinsvis i overensstemmelse med det i § 4 nævnte formål, og såfremt sådan administration ikke lader sig gennemføre, skal den sidste bestyrelse stille forslag til Undervisningsministeriet om legatets fremtid. 

Underskrevet af Dansk Selskab for Almen Medicins bestyrelseForsamlet til bestyrelsesmøde i Domus Medica, København,mandag den 9. marts 1981 

Erik Gaarde Madsen, formandNavn ?????, næstformandHilbert Skøtt, kasserer og sekretærGydde Asnæs, bestyrelsesmedlemOle Møller Olsen, bestyrelsesmedlemSteen Thiele, bestyrelsesmedlemCarsten Vagn-Hansen, bestyrelsesmedlem